avtal om nyttjanderätt

advertisement
AVTAL OM NYTTJANDERÄTT
Avtal om rättigheterna att använda
studerandens övningsarbeten och lärdomsprov
Underteckna och returnera det ena av de två avtalsexemplaren till Studerandeservicen senast
15.8.2017
1. Avtalsparter
Namn
___________________________________________(studeranden)
Utbildningsprogram
___________________________________________
Året då studierna inleddes ______________________
och Stiftelsen för Aalto-högskolan som verkar under namnet Aalto-universitetet (nedan Aaltouniversitetet).
2. 1 Syfte och tillämpningsområde
Studeranden har upphovsrätten till skriftliga
eller konstnärliga verk och fotograf som han
eller hon gör som övningsarbeten eller lärdomsprov. Detta avtal tillämpas på övningsarbeten och lärdomsprov under studierna för
kandidat- ,magister- och doktorexamen. Med
detta avtal överlåts till Aalto-universitetet en
begränsad rätt att använda studerandens
övningsarbeten och lärdomsprov. Avtalet
berättigar inte till vidareöverlåtelse av studerandens upphovsrätt eller till ändringar i ett
verk mer än vad behövs enligt artiklar 3. och
5. I denna avtal.
3. Aalto-universitetets nyttjanderätt och
rätt till vidareöverlåtelse
3.1 Aalto-universitetet har rätt att framställa
ett behövligt antal exemplar av övningsarbetet eller lärdomsprovet och göra det tillgängligt för allmänheten för följande användningsändamål:
•
•
•
•
•
•
bedömning av studerandens studieprestation
undervisning
forskning
biblioteks- och arkivtjänster
informations- och kommunikationsbruk
festival- och tävlingsbruk
3.2 I och med detta avtal får Aaltouniversitetet rätt att digitalisera ett offentliggjort övningsarbete eller lärdomsprov samt
Aalto-universitetet
Högskolan för konst, design och arkitektur
Postadress
Box 31000
Lärandetjänsten Studerandeservicen
00076 AALTO
via informationsnätverk göra verket tillgängligt för och förmedla verket till allmänheten.
Digitaliserade verk och fotografier som tagits
av ett offentliggjort verk får i överensstämmelse med avtalet inkluderas i bilddatabaser
eller bildarkiv som Aalto-universitetet upprätthåller. Ett särskilt avtal görs om festivaloch tävlingsbruk för varje produktion.
4. Studerandens nyttjanderätt och rätt till
vidareöverlåtelse
Studeranden har inte rätt att få ersättning för
användning i enlighet med punkt 3 i avtalet.
För annan användning ska avtalas separat
med studeranden.
Studeranden kan själv använda sina övningsarbeten och lärdomsprov oberoende av
bestämmelserna i detta avtal och studeranden behåller rätten att vidareöverlåta
rättigheter att använda hans eller hennes
verk och fotografier. Studeranden kan överlåta sina upphovsrättigheter oberoende av
bestämmelserna i detta avtal till en uppdragsgivare, dock så att universitetet och
studeranden behåller parallella nyttjanderättigheter i enlighet med detta avtal. Avtal om
sekretess får inte hindra bedömning eller
offentliggörande av övningsarbeten eller lärdomsprov.
5. Aalto-universitetets skyldigheter
När Aalto-universitetet använder övningsarbeten eller lärdomsprov i överenstämmelse
med avtalet ska universitetet på det sätt som
Besöksadress
Tavastvägen 135, 5. vån.
rum 561
00530 Helsingfors
Telefon +35850 3431942
www.aalto.fi
2017
AVTAL OM NYTTJANDERÄTT
Avtal om rättigheterna att använda
studerandens övningsarbeten och lärdomsprov
Underteckna och returnera det ena av de två avtalsexemplaren till Studerandeservicen senast
15.8.2017
god sed kräver ange studerandens namn.
Aalto-universitetet har rätt att använda endast en del av verket, t.ex. en detalj i en ritning, såvida de tillåtna användningsändamålen kräver det. Aalto-universitetet har inte rätt
att göra ändringar i ett verk utan studerandens tillåtelse. Användning i överensstämmelse med detta avtal får inte kränka
verkets konstnärliga värde eller originalitet.
Tredje parter som får nyttjanderätt i överenstämmelse med detta avtal ska förpliktas
att namnge studeranden i samband med
användningen.
6. Försäkran av studeranden
Studeranden försäkrar att han eller hon inte
medvetet använder material som kränker
andras rättigheter. Då bilder och text används enligt bestämmelserna om citat i upphovsrättslagen ska studeranden uppge upphovsmannen, fotografen och källan till originalverket. Aalto-universitetet får publicera
verk och fotografier av dessa tredje parter,
både analogt och digitalt, som en del av ett
lärdomsprov, men för deras vidkommande
kan universitetet inte överlåta nyttjanderättigheter till tredje part.
7. Äganderätten till övningsarbeten och
lärdomsprov
När det gäller uppdelningen av äganderätten
till de fysiska exemplaren av övningsarbeten
och lärdomsprov mellan studeranden och
Aalto-universitetet ska universitetets regler
om uppdelningen eller ett avtal mellan studeranden och universitetet iakttas. Studeranden är skyldig att se till att hans eller
hennes namn finns tydligt utmärkt på alla
exemplar av övningsarbetet och lärdomsprovet.
När ett övningsarbete eller ett lärdomsprov
görs på uppdrag eller när avsikten är att göra
verket kommersiellt tillgängligt och när universitetets resurser har utnyttjats för framställningen ska studeranden avtala med universitetet om den behövliga överlåtelsen av
äganderätten och de immateriella rättigheterna. Olovligt bruk av universitetets egendom kan leda till skadestånds- och straffrättsligt ansvar.
8. Avgörande av tvister
Meningsskiljaktigheter som gäller detta avtal
löses i första hand genom förhandlingar mellan parterna. Om förhandlingarna inte leder
till resultat avgörs tvisten i Helsingfors tingsrätt.
9. Två exemplar av avtalet
Detta avtal har upprättats i två likalydande
exemplar, ett för vardera avtalsparten.
Studeranden fyller i
Aalto-universitetet
Högskolan för konst, design och arkitektur
______________________________
Plats och tid
Helsingfors 5.4.2017
______________________________
Underskrift
______________________________
Leena Koskinen
Chef Lärandetjänsten
______________________________
Namnförtydligande
Aalto-universitetet
Högskolan för konst, design och arkitektur
Postadress
Box 31000
Lärandetjänsten Studerandeservicen
00076 AALTO
Besöksadress
Tavastvägen 135, 5. vån.
rum 561
00530 Helsingfors
Telefon +35850 3431942
www.aalto.fi
2017
Download