Praktisk pragmatik Uppsala den 15 september 2015 © Astrid

advertisement
Praktisk pragmatik
Uppsala den 15 september 2015
Konsult
logopedi
Förlag och
information
Logopedmottagning
Undervisning
PRAKTISK PRAGMATIK
Föreläsning i Uppsala den 15 september 2015
Astrid Frylmark, leg logoped
Vi oroar oss för elever med språkstörning…
IALP
International
Association of
Logopedics and
Phoniatrics
Idag
Kort om teori
… men vi diskuterar mest deras kunskapsinhämtning
Mini-, midi- och maxiutredning
Eleverna oroar sig också
Hur kan vi ge eleverna stöd?
…men funderar mer på rasterna
Delaktighet!
Idag
Kort om teori
Mini-, midi- och maxiutredning
Hur kan vi ge eleverna stöd?
© Astrid Frylmark
Det finns många olika definitioner…
…t.ex. Dorothy Bishop, 1997
”Användningen av språk
i socialt samspel
på ett adekvat sätt
i en viss given kontext”
1
Praktisk pragmatik
Uppsala den 15 september 2015
Svårigheter med social kommunikation som
ny diagnos (DSM5)
Definitionens beståndsdelar
Tre symtom måste vara uppfyllda:
1. Brister i socioemotionell ömsesidighet
2. Brister i icke-verbal kommunikation som ett led i den sociala
interaktionen
3. Oförmåga att etablera och behålla personliga relationer som är
adekvata för utvecklingsnivån, utöver relationer med föräldrar eller
andra vårdare
språk
samspel
funktion
miljö
Social kommunikation
Primärt och sekundärt
Pragmatiska svårigheter
Sociala svårigheter
Primära pragmatiska svårigheter:
som en följd av samspelssvårigheter
Missar i förståelse
Missar i förmedling av egna budskap
Isolering
Utanförskap
Sekundära pragmatiska svårigheter:
som en följd av språkstörning
Kontinuum
samspel
språk
samspel
En fälla
Vi kan kommunicera
Autism
PLI
SLI
Vi kan kompensera
Vi tar ett huvudansvar
Primära pragmatiska svårigheter
© Astrid Frylmark
Sekundära pragmatiska svårigheter
2
Praktisk pragmatik
Uppsala den 15 september 2015
Exempel
Hemma och i skolan
funktion
miljö
Kommunikationscirklar
Svårigheter upplevs ofta olika av
personal, föräldrar och elev
Exempel
Familj
Närstående/
bästa kompis
I skolan
Vikarier, okända
Idag
Kort om teori
Mini-, midi- och maxiutredning
Efter Blackstone &
Hunt Berg 2003
MINI - observation
Hur fungerar det för eleven i olika kommunikativa sammanhang
(cirklarna)?
Initiativ, turtagning, balans, anpassning… jämför och diskutera
Hur kan vi ge eleverna stöd?
© Astrid Frylmark
3
Praktisk pragmatik
MIDI - schema
Uppsala den 15 september 2015
MAXI - använd CELF-4 OCH CCC
CELF-4 – Clinical Evaluation of Language Fundamentals
(Elisabeth Wiig m. fl.)
Kopieringsunderlag ur
boken
Svårigheter
med social
kommunikation
OrdAF
förlag
CCC-2: Children’s Communication Checklist (Dorothy Bishop)
Båda utges i Sverige av Pearson Assessment
Det finns även frågor med denna inriktning i 5-15-formuläret
Vem ska fylla i frågeformulären?
Idag
• Någon som känner barnet väl
Kort om teori
• Gärna både föräldrar och skolans personal
Mini-, midi- och maxiutredning
• Olikheterna är informativa och leder till ömsesidig förståelse
Hur kan vi ge eleverna stöd?
Generellt…
Ge stöd
• Det handlar inte om färdighetsträning i traditionell bemärkelse.
• Språk
• Samtalsförmåga
• Social kompetens
• Välja och organisera information
• Det handlar om att iaktta, analysera, förmedla, påverka.
• Exemplet Larry
© Astrid Frylmark
4
Praktisk pragmatik
Uppsala den 15 september 2015
Ge stöd – språk, yngre och äldre
Ge stöd – samtalsförmåga, yngre
• Resten av denna kongress!
• Språkförståelseproblem svårast att uppfatta… vi överskattar lätt
barnets förmåga
• ”Inlärd hjälplöshet”
• Ord och begrepp
• Grammatik
• Att efterfråga stöd när det behövs!
• Narrativ förmåga - återkommer senare
• Icke-verbalt
• Verbalt
Ge stöd – samtalsförmåga, äldre
Ge stöd – social kompetens, yngre
• Icke-verbalt
• Verbalt
Ge stöd – social kompetens, äldre
© Astrid Frylmark
Välja och organisera information, yngre
5
Praktisk pragmatik
Välja och organisera information, äldre
Uppsala den 15 september 2015
Narrativ förmåga
• Muntligt
• Skriftligt
Litteratur- och materialtips
Litteratur- och materialtips
• Ritprata (yngre, app)
• Empatico (yngre, app)
• Sociala berättelser (alla åldrar)
http://www.specialpedagog.nu/bb.aspx
• Svårigheter med social kommunikation (alla åldrar)
• KortLeken Pallplats (10+)
• Samtal om samtal (10+)
Litteratur- och materialtips narrativ förmåga
Välkommen till…
• Bente Eriksen Hagtvets klassiska böcker (yngre)
• Pratkvarnen (< 10 år)
www.spraklek.se – för alla
• www.makete.se är Veronica Gröntes
www.facebook.com/Spraklek
Twitter: AstridFrylmark
inspirerande webbplats
• Berätta tillsammans (< 10 år)
• KortLeken Pallplats (10+)
www.ordaf.net – webbutik
www.frylmark.net – för logopeder och pedagoger
• Berätta.nu (10+)
© Astrid Frylmark
6
Download