Instruktioner_gruppa.. - STP

advertisement
Uppsala universitet
Institutionen för lingvistik
‘Semantik & pragmatik, 5p’
Agnes Edling
Instruktioner för grupparbete om artighet
Som en del av examinationen på kurserna ’Semantik och pragmatik, 5p’ och ’Semantik, 5p’ ska
ni göra ett grupparbete om artighet utifrån Brown och Levinsons teori om artighet.
Syfte
Syftet med uppgiften är att ni ska tillämpa Brown och Levinsons analys av artighet på ett
faktiskt förekommande språkligt material. Detta material ska ni gemensamt i gruppen hitta och
analysera.
Material
Ni kan använda vilket faktiskt förekommande språkligt material som helst. Eftersom analysen
gäller artighetsstrategier är det en fördel om det språkliga materialet i hög grad är en interaktion
mellan två eller flera parter. Samtal kan alltså vara att föredra framför en skriven
sammanhängande text, även om en skriven text skulle kunna fungera. Den enda begränsningen
ni har är att ni inte får skapa materialet själva. Förslag på lämpliga material skulle kunna vara
inspelade samtal från er omgivning, inspelade samtal från radio eller TV, eller skriven
dramadialog. Ni skulle också kunna välja att undersöka ett webgränssnitt tänkt för interaktion
eller ett inspelat samtal med en telesvarstjänst om ni vill ha en språkteknologisk inriktning på ert
arbete. Med ett sådant material får ni dock anpassa er frågeställning till att handla om speciella
problem med artighet som kan uppstå i interaktionen människa-dator. Om ni spelar in material
själva måste de personer ni spelar in vara medvetna om att de blir inspelade och ha givit sitt
tillstånd till det.
Omfattningen på materialet är svårt att ange, det måste vara tillräckligt stort för att ni ska kunna
hitta några exempel på artighetsstrategier i det, samtidigt får det inte vara alltför omfattande om
ni ska hinna analysera det. Om ni har ett talat material så behöver ni bara transkribera de delar
av materialet som ni anser vara relevanta för er analys.
Analys
Börja er analys med att göra en övergripande analys av materialet i stort; vilka
relationer har de inblandade parterna, vilken typ av situation befinner de sig i och vilka
syften har de med samtalet?
Identifiera sedan de ställen i era data där det finns FTA:s (Face Threatening Activities)
och vilka strategier man i ert material använder för att hantera dessa. Ange också vilka
språkliga drag som är typiska för dessa strategier. Använd Brown och Levinsons analys
för att göra detta och referera i er redovisning till deras uppställning av olika strategier.
Om gruppen har valt ett talat material måste ni i nästa steg transkribera de sekvenser i
ert material som ni anser vara relevanta för er analys.
Den analys ni gör ska stämma överens med ert generella intryck av materialet och
materialets situation och deltagarnas relationer och syften.
Ni ska också diskutera i gruppen hur tillämpbar ni tycker att Brown och Levinsons
analys är både i allmänhet och på just ert material.
Redovisning
Er redovisning ska bestå av följande delar:

Presentation av materialet med en övergripande analys av situation, relationer och syften.

Analys av FTA:s och artighetsstrategier i ert samtal.

Diskussion av analysmetoden, både i allmänhet och i förhållande till ert material.
Varje redovisning får ta max 20 minuter.
Förutom er muntliga redovisning ska ni också lämna in en kopia av de material ni använt i er
analys.
Lycka till!
Agnes
Download