Maj Rom (pps, 2,5 MB)

advertisement
Samverkan mellan
vårdgivare
24 mars 2011
Maj Rom
Dialog med kommunen/andra vård-grannar
Gemensam uppslutning kring mål
Samarbete
Definition
Samverkan definieras som
gränsöverskridande arbete mellan
sektorer, organisationer eller
professioner/yrkesgrupper
i syfte att uppnå definierade mål.
3
Samverkan tar
mycket tid och
resultaten är osäkra
4
Vårdprogram
Samverkansöverenskommelser
Avtal
Organisationsförändringar
Projekt
IT-lösningar
Tid
Makt
Språk
Tillit
Revir
Kultur
Förtroende
Hierarkier
Ansvar för
helheten
Respekt
Samverka inte om
- du kan lösa uppgiften på egen
hand med bra resultat
- du inte kan se något mervärde
med att samarbeta
6
Skäl att samverka inom vård och omsorg
- Professionens utveckling: Ökad
specialisering och organisatorisk uppdelning
- Individens utveckling: Fler individer med
behov av sammansatta insatser
- Nya möjligheter: Teknikutveckling
- Ökade krav
Målet är mervärde för
patienten
Samverkan är nödvändig
inom följande områden
- Barn med särskilda behov
- Personer med psykiska och fysiska
funktionshinder
- Personer som missbrukar
- Sjukskrivningsprocessen/rehabilitering
- De mest sjuka äldre
- Folkhälsoarbete
9
TILLIT
10
Den sociala fällan
- Alla vinner på att alla har samarbete.
- Men om man inte litar på att de andra
samarbetar så kommer man inte själv att
samarbeta.
- Så det kan vara rationellt att inte
samarbeta om man tror att de andra inte
ställer upp.
- Slutsats – effektivt samarbete kan bara
uppstå om man tror att de andra väljer att
samarbeta.
11
Samverkan är inte beordringsbart
Alla måste vilja
Fyra former av obalans
- Hjälparsyndromet
- Bara tar/får
- Sitta på staketet
- Ge igen
12
Hur går det till?
- Möten – arenor, dialog, kunskap om
varandra, nätverk
- Beslut –
avtal, överenskommelser,
vårdprogram
- Handling –
projekt, gemensam
verksamhet
- Lärande –
reflexion kring konkreta fall
Att fördjupa samarbetet
Olika faser
- Artighet/falsk gemenskap - avvaktan
- Kaos/irritation – ifrågasätta, attack. kamp
- Tomhet – ge sig ut i det okända, ödmjukhet
leder till att olikheter berikar och blir en styrka.
Frigörelse från förutfattade meningar, fördomar,
färdiga lösningar, viljan att omvända andra
- Gemenskap – trygg grupp, livfullt och
respektfullt klimat, tillit, högt i tak, aktivt
lyssnande, lätt att hitta nya lösningar och inte
fastna i ”mer av samma”, glädje och djup.
Avskaffa limbo och
erövra mellanrummet
- Skaffa kunskap – ett eget
kunskapsområde
- Arbeta med frågan på den nivå där
den kan lösas
- En jag-fråga – inte en vi-fråga - på
vilket sätt kan jag bidra?
- Ta ett egenansvar för helheten
15
Att tänka på
-
16
Syfte/Mål
Synliggöra vinster, ekonomiska beräkningar
Transparens
Strukturerat arbetssätt
Klara spelregler
Det är lättare att etablera en fungerande
samverkan inom ett område om parterna redan
agerar tillsammans inom andra områden
Ta med alla från början
17
Download