Här växer människor och kunskap

advertisement
Här växer människor och kunskap
Här växer människor och kunskap
Vetenskapligt förhållningssätt i förskolan
Förutsättningar och vägen dit
Här växer människor och kunskap
Vetenskapligt förhållningssätt
Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet.
Skollagen 1 kap 5 §
Ett krav är att vi som arbetar med utbildning ska ha
ett vetenskapligt förhållningssätt.
Det går ut på att vi kritiskt ska granska och pröva
enskilda uppgifter. Särskilt viktigt är att kritiskt
granska källor och vad det finns för stöd för dem.
Fakta ska också sättas in i ett större sammanhang
och jämföras med annan kunskap.
Ett vetenskapligt förhållningssätt ställer krav på
både undervisningens innehåll och metoder.
Här växer människor och kunskap
Det är ett förhållningssätt som förutsätter…
Tillit
Kommunikation
Samarbete
Här växer människor och kunskap
Gruppens utveckling, IMGD-modellen Susan. A. Wheelan
Här växer människor och kunskap
Fas I – Tillhörighet och trygghet
 Fokus på acceptans, tillhörighet
 Försiktighet, artighet präglar
kommunikationen
 Beroende av ledarskap
 Konflikter upplevs som hot mot
gruppen
 Mål och roller oklara
Här växer människor och kunskap
Fas II – Opposition och konflikt
 Ökande trygghet tillåter
olikheter
 Medlemmar utmanar varandra
och ledaren
 Subgrupper och koalitioner
bildas
 Ifrågasättande av mål och roller
 Missnöje
 Öppen konkurrens
 Gruppen letar efter
syndabockar
Här växer människor och kunskap
Fas III – Tillit och struktur
 Tilliten ökar som resultat av
konfliktlösningen
 Ökad klarhet om mål och roller
 Konsensus uppnås oftare
 Subgrupper och konflikter
mindre hotfulla
 Olikheter tillåts
 Medlemmarna mer hängivna
gruppens mål
Här växer människor och kunskap
Fas IV – Arbete och produktivitet
• Mål och roller är klara och
tydliga
• Roller och uppgifter fördelas
efter kompetens
• Öppen kommunikation, alla blir
hörda
• Subgrupper är funktionella och
flexibla
• Energi, trivsel,
arbetstillfredsställelse höga
• ca 80% av tiden är effektivt
arbete
Här växer människor och kunskap
Hur gruppmedlemmar kan
underlätta/påskynda grupputveckling
Fas I→II
Fas II →III
Fas III→IV
Visa sig själv.
Fokusera på uppgiften
Fortsätta hantera arbetsrelaterade konflikter
Ge för att få.
Undvika att gå i personkonflikt (som inte är
relaterad till uppdraget)
Bekräfta gruppmedlemmarnas roller. Förstå
dem. Acceptera dem.
Bekräfta varandra.
Träna på acceptans
Ta emot feedback utifrån och ta till sig av
den.
Ta sig an/få en uppgift som kräver
kompetens och interaktion.
Hantera arbetsrelaterade konflikter
Ge uttryck för egen skattning av utförda
uppgifter. Min insats/framgång är underställd
teamets. Prestigelöst.
”Gruppen är sitt eget väsen.”
Ta ansvar för att stämma av inom gruppen,
fånga upp alla.
Formulera gemensamma mål samt hur vi ska
arbeta för att nå dem
Här växer människor och kunskap
Reflektion
 Hur väl utvecklat är det vetenskapliga förhållningssättet i din
grupp?
 Vad kan du göra för att bidra till goda förutsättningar för ett
vetenskapligt förhållningssätt, d.v.s. för att bygga tillit, god
kommunikation och samarbete?
Här växer människor och kunskap
Här växer människor och kunskap
Download