ÅFs policy för
likabehandling
(jämställdhet & mångfald)
ÅF ska tillsammans med medarbetarna
skapa och genomföra en personalpolitik som:
• Verkar för likabehandling i arbetet
genom att anställningsvillkoren
tillämpas lika för alla medarbetare.
• Verkar för att allmänna anställningsvillkor och organisatoriska förutsättningar underlättar likabehandling
även utanför arbetsplatsen.
Varje medarbetare ska bedömas och
få utvecklas efter sina personliga
egenskaper oberoende av tillhörighet
eller mänskliga olikheter. Alla medarbetare ska ha samma rättigheter
och skyldigheter samt likvärdiga
möjligheter i hem, yrkesliv, utbildning
och samhälle. Med detta synsätt kan
också våra resurser tas tillvara på
bästa sätt.
Alla våra medarbetares gemensamma
kompetens och kraft behövs för att
driva utvecklingen och förbättringsarbetet i vår verksamhet.
2014256 2011-12-29
Mångfald förknippas oftast med
integration av personer med utländskt
ursprung i syfte att motverka (etnisk)
diskriminering. Inom ÅF är mångfald
i arbetslivet olikheter som etniskt och
kulturell bakgrund, kön, ålder, social
tillhörighet, funktionshinder, sexuell
läggning, familjeförhållanden och
utbildning. Om en mångfald finns
representerad i ÅF så kan vi erbjuda
kunderna vad de efterfrågar och får
då ett högre anseende bland kunder
och i samhället. Mångetnisk och
mångkulturell kompetens är en viktig
förutsättning för att verksamheten
ska spegla hela samhället. En ökad
mångfald bland medarbetarna medför
kvalitets- och kompetenshöjning i
verksamheten.
ÅF ska också verka för att lediga
anställningar söks av både kvinnor
och män. Där det inte råder en jämn
fördelning mellan kvinnor och män,
ska ÅF vid nyanställningar särskilt
anstränga sig för att få sökande av
det underrepresenterade könet samt
försöka se till att andelen arbetstagare
av det könet ökat efter hand. Vid
rekryteringar bör minst en av de
utvalda slutkandidaterna vara av
det underrepresenterade könet.
Detta ställs som krav vid anlitande
av externa rekryteringskonsulter.
ÅF ska också genomföra åtgärder
som kan krävas för att arbetsförhållanden ska lämpa sig för både
kvinnor och män. ÅF ska underlätta
för både kvinnliga och manliga
arbetstagare att förena arbete och
föräldraskap. ÅF ska genom utbildning,
kompetensutveckling och andra
lämpliga åtgärder främja en jämn
fördelning mellan kvinnor och män i
skilda typer av arbete och inom olika
kategorier av arbetstagare.
Vårt mål är att kunna verka ute i
samhället och inom ÅF, på ett
sådant sätt att vi ska se det som
en självklarhet att leva upp till vår
likabehandlingspolicy.