Mänskliga rättigheter för vem och för vad?

advertisement
Mänskliga rättigheter för
vem och för vad?
Ht 2014
Susanne Fransson
www.diskrimineringslagen.se
Introduktion, bakgrund, utveckling
• Det historiska perspektivet
• Det rättsliga perspektivet
• Det samhällsvetenskapliga/rättssociologiska perspektivet
Blåa, röda och gröna rättigheter
• Statens skyldighet och individens rättigheter och friheter
• Ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter
• Hållbar utveckling, miljörättigheterna
Mänskliga – vem omfattas?
• Universella – vad betyder det?
• Människa/människor
• Det ofödda barnet?
• Tiggare?
• Mördaren?
• Polishästen?
• Träd?
• Miljön?
Rättigheter och friheter
• Negativa och positiva
• Absoluta och progressiva
• Individuella och kollektiva
• Kollisioner och begränsningar: min rättighet och din frihet
Sverige och folkrätten
• Monism
• Dualism: fördragskonform tolkning, transformation och inkorporering
• Ett exempel: Åke Green målet
• Europakonvention inkorporerad 1995
• Barnkonventionen?
Regeringsformen och diskrimineringslagen
• 1 kap. 2 §
Likabehandling och icke-diskriminering
• 1 kap. 9 §
Likabehandling, sakligt och opartiskhet
2008 års diskrimineringslag – förbud, sanktioner och aktiva åtgärder
Exemplet Barnkonventionen
• Artikel 14 barnets bästa
• Artikel 10 unga lagöverträdare
• Tredje tilläggsprotokollet - klagorätten
För vem ”alla och envar”?
• Svenskarnas parti
• Demonstranter
• Romer
• Ungdomar i förorten
• Jürgen Habermas ”Hårdvaluta för utsatta grupper i samhället”.
FN:s konvention mot rasdiskriminering
• Artikel 4 a konventionsstaterna har en skyldighet att förbjuda
organisationer och organiserad och annan propaganda, som främjar
och uppmanar till rasdiskriminering, samt förklara deltagande i dylika
organisationer eller dylik verksamhet som brottslig handling straffbar
enligt lag
Föreningsfriheten
• Regeringsformens 2 kap 24§, 2 st:
• ”Föreningsfriheten får begränsas endast när det gäller
sammanslutningar vilkas verksamhet är av militär eller liknande natur
eller innebär förföljelse av en folkgrupp på grund av etniskt ursprung,
hudfärg eller annat liknande förhållande.”
För och till vad?
• Mänskliga rättigheter som en vision och som en nödvändig och
realistisk utopi
• Mänskliga rättigheter på samhällsnivå och globalt?
• Vems ansvar?
• Mänskliga rättigheter i arbetet med människor
• Socialarbetare ett ex. på ”human rights workers”
• Ett rättighetsbaserat perspektiv i arbetet med människor
Lästips och annat
• Teorier om rättigheter. En antologi om mänskliga rättigheter.
Sammanställd av Peter Bauhn.
• Mänskliga rättigheter i svensk belysning. (red.) Annika Staaf & Lars
Zanderin.
• Human Rights and Social Work. Towards rights-based practise. Jim Ife.
• Västragötalandsregionens rättighetskommitté.
Download