Rättsinformation, metadata och standarder för - IT

advertisement
Rättsinformation, metadata
och standarder för
informationshantering
Cecilia Magnusson Sjöberg
Institutet för rättsinformatik, Stockholms universitet
[email protected]
www.juridicum.su.se/iri/cems
Breddtjänster förutsätter en
bred ansats…
”IT-kommissionen föreslår att:
regeringen utformar regler som skapar ekonomiska
förutsättningar för investeringar i digital information,
terminologi och standarder. Detta behövs för de olika
områden där samhällsrelevanta informationsresurser
finns samlade, men även för en aktiv svensk medverkan
i det internationella utvecklingsarbetet.
Prissättning och andra villkor för informationsåtkomst
och informationsöverföring behöver granskas. Ofta kan
utvecklingen av bred information om breddtjänster
försvåras i onödan.
Utveckling och metodkunnande och teori om standard
ges ett bra stöd för att kunna vare en gemensam resurs
för utvecklingen av informationsresurser i Sverige.”
Breddtjänster – ett nytt sked i IT-politiken, IT-kommissionens
rapport 3/2002, SOU 2002:51 s. 28
2
Utgångspunkter
• IT-politiskt ställningstagande:
– ” Underlätta informationsarbete, satsa på
terminologiarbete och standardisering”
(SOU 2002:51 s. 28)
• Rättsinformation utgör en del av Sveriges
samlade informationsresurs
• Vi står inför ett antal utmaningar!
– En pedagogisk
– En juridisk
– En rättspolitisk
© Cecilia Magnusson Sjöberg 2002
3
1. Den pedagogiska utmaningen
• Att skapa förståelse för att standarder för
informationshantering och kommunikation
generellt sett inte är
– Standardiserade
– Mjukvaruoberoende
– Intuitiva
© Cecilia Magnusson Sjöberg 2002
4
• …utan standarder för informationshantering
(och kommunikation)
– Är att betrakta som en metod/ansats för
systemutveckling och systemförvaltning
– Kan fungera som en hävstång för mjuka
infrastrukturer
– Skapar förutsättningar för tillit i informationssamhället
© Cecilia Magnusson Sjöberg 2002
5
Tillit i informationssamhället
• IT-kommissionens visioner om breddtjänster
förutsätter
”att enskilda, företag och organisationer litar på
att deras integritet inte kränks, att de känner
förtroende att den information de drar nytta av
är tillförlitlig och att identiteten hos den de
samverkar med är den uppgivna. Utan sådan
tillit blir det svårt eller till och med omöjligt att
utveckliga breddtjänster. Det är kombinationen
av möjligheter och tillit som ska bära utvecklingen framåt.”
SOU 2002:51 s. 20
6
Tillit
• I juridisk bemärkelse
• I teknisk bemärkelse
• I organisatorisk bemärkelse
• I kommersiell bemärkelse
© Cecilia Magnusson Sjöberg 2002
7
Befogad tillit
Befogad misstro/
Avsaknad av tillit
Obefogad tillit
Obefogad misstor/
Obefogad
avsaknad av tillit
© Cecilia Magnusson Sjöberg 2002
8
2. Den juridiska utmaningen
• Att ingjuta insikt om att nyttjande av
strukturtekniker har rättsteoretiska
implikationer
– Klassisk domänspecifik representationsproblematik
• Juridik - rättsinformation
© Cecilia Magnusson Sjöberg 2002
9
• Att utnyttja potential i modern IT, t.ex.
XML med anknytande metoder
– Effektiva informationssökningssystem
– ”Regulatory management”
– m.m.
© Cecilia Magnusson Sjöberg 2002
10
3. Den rättspolitiska utmaningen
• Tydlighet om mål och medel
• Timing – att agera i takt med omvärlden
• Förankring och bemanning
• Rollen som en av flera aktörer
© Cecilia Magnusson Sjöberg 2002
11
Download