Människosyn och etik
Harriet Borg Unander
Leg psykolog
Etik och moral
• Etik – ”av grekiskans ethiko´s, som har att
göra med karaktären, moralisk, sedlig”.
• Moral – ”av latinets mora´lis, som rör
sederna”
(Nationalencyklopedin)
Professionellt förhållningssätt
Professionell hållning innebär en ständig
strävan att i yrkesutövandet styras av det
som – på kort och lång sikt – gagnar den
hjälpsökande, inte de egna behoven,
känslorna och impulserna.
Kraven på en professionell
hjälpare
• Kunskap
• Självkännedom
• Empati
Etik - tre centrala frågor
1. Hur uppfattar vi människors värde?
2. Vad gör en handling/regel/praxis rätt?
3. Vilket ansvar har jag (i en viss roll) och
hur ska jag vara?
1. Hur uppfattar vi människors
värde?
• Människovärdeprincipen
– "Alla människor har lika värde och samma rätt
oberoende av personliga egenskaper och funktioner i
samhället". (Källa SOU 1995:5, s. 115)
– …högt, lika, obetingat/givet och överordnat djurens
värde
1. Hur uppfattar vi människors
värde? (forts.)
• Ur FNs deklaration om de mänskliga
rättigheterna. Artikel 1.
– ”Alla människor är födda fria och lika i värde och
rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete
och bör handla gentemot varandra i en anda av
gemenskap.”
1. Hur uppfattar vi människors
värde? (forts.)
• Ur Regeringsformen (RF 1 kap, 2§)
– ”Den offentliga makten ska utföras med respekt för
alla människors lika värde och för den enskilda
människans frihet och värdighet.”
2. Vad gör en handling/regel/
praxis rätt?
• Sinnelagsetik
– Att den har sin grund i goda intentioner.
• Situationsetik
– Att den stämmer med min/vår moraliska intuition i en
viss konkret situation.
• Pliktetik
– Att den bygger på giltiga principer och normer.
• Konsekvensetik
– Att den sannolikt ger de bästa konsekvenserna.
Konsekvenser för vilka?
• För alla berörda –
största möjliga antal!
• Främst för personer
som är i eller riskera
en särskilt utsatt
situation!
3. Vilket ansvar har jag (i en viss
roll) och hur ska jag vara?
• Ur akademikerförbundet SSRs etiska kod
för socialarbetare.
– Etiska personegenskaper för socialarbetare.
– Personegenskaper med en etisk dimension.
Etiska personegenskaper för
socialarbetare.
•
•
•
•
•
•
•
Mod/civilkurage
Rättskänsla
Balanserat omdöme
Empati – lyhördhet
Vidsynthet och tolerans
Integritet
Respektfull, jämlik och vänlig hållning till
andra
Personegenskaper med en etisk
dimension.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ansvarstagande
Kritisk självinsikt
Kreativitet
Samförståndsvilja och samarbetsförmåga
Självständighet
Saklighet och tydlighet
Social kompetens
Noggrannhet
Humor
Bemötande
Etik, pedagogik, estetik
Vi är fyllda av…
• Stereotypa åsikter och fördomar.
• Förväntningar – självuppfyllande profetior.
• Attityder – handlingar, bemötande.
Allt sämre bemötande?
Pessimistisk – optimistisk tolkning?
• Hårdnande
samhällsklimat och
ökad likgiltighet!
• Vänligare, mer
avspänd och jämlik
inställning!
• Vilken tolkning gör jag utifrån hur jag själv
har blivit eller blir bemött?
• Vilken tolkning ger mitt eget bemötande –
professionellt och privat – skäl för?
Bemötande – olika aspekter.
Pedagogiska
aspekter
Personbemötande
Organisationsbemötande
Estetiska
aspekter
Etiska
aspekter
Grundprinciper - innebörd
Grundprinciper
Humanitet,
generositet,
barmhärtiget
Solidaritet
Mänskliga
rättigheter
Nyckelord
för den
andre
Medmänniska
- vår nästa
Samhörig,
förbunden,
kamrat, vän
Människa,
medborgare
Bemötande
Vänlighet,
empati
Jämlikhet,
vänskaplighet,
sympati
Respekt,
artighet,
lyhördhet
Förslag till grundinställning och
bemötanderepertoar
• Respekt - artighet, hänsyn, saklighet och
tydlighet
• Vänlighet och generositet
• Empati
• Jämlikhet (även om relationen är asymmetrisk)
• Bejakelse och tillit
• Stöd och uppmuntran
• Kritik och konfrontation (med bevarad respekt)
• ”Humor och lätthet”