verket

advertisement
\7
^
Tordbruks
-
verket
NruCTIHOI-NS KOMMUN
262Bo Ärucrluor-rv
IJndersökning för att beräkna antalet hästar i Sverige 2016
Till ägaren av fastighet HARNACKA 4:101
Du ingår i ett urval som gjorts for att beräkna antalet hästar i Sverige och vi hoppas du vill medverka.
Vart sjätte år genomför vi på Jordbruksverket en undersökning om hur många hästar som finns i Sverige.
Senast vi gjorde undersökningen var 2010, då det fanns drygt 360 000 hästar. Nu har det blivit dags att ta
reda på hur många hästar som finns 2016.
Din fastighet är en av ca 50 000 som valts ur fastighetsregistret för denna undersökning. De flesta av er
som får enkäten har inga hästar på fastigheten men det är av yttersta vikt för resultatet att ni svarar ändå.
På nästa sida finns två frågor som
vi är tacksamma om du vill svara på. Svar önskas senast
17
juni
2Aß.
Arrenderar du ut din fastighet?
Arrenderar du ut din fastighet men ändå har kännedom om att det finns hästar på fastigheten får du gärna
svara på frågorna. Du kan annars ge enkäten till arrendatorn eller om du har möjlighet att fylla i
arrendatorns adress och/eller telefonnummer under "Meddelande till Jordbruksverket" och skicka in
enkäten till oss så tar vi den kontakten och du slipper en påminnelse.
Svura viø ìnternel
- Skriv in wwwjordbruksverket.se/hästundersökning i din webbläsare, eller
- gå in under "Använda våra andra e-tjänster" och välj "Alla e-tjänster" på Jordbruksverkets webbplats
wwwjordbruksverket.se. Där hittar du hästundersökningen under bokstaven H.
Logga in med användarnamn och lösenord som finns förtryckta längst ner på baksidan och följ sedan
anvisningarna.
Svurø vía pappersenkät
Fyll i frågorna på enkäten och retumera enkäten i det bifogade svarskuvertet. Enkäten ska läsas in
maskinellt så tank på följande:
- Skriv tydligt
- Skriv inom det markerade friltet
Undersökningen är frivillig och alla uppgifter du lämnar är skyddade enligt 24kap.8$ offentlighets- och
sekretesslagen (SFS 2009:400). Detta innebär att information du lämnar bara fär användas för
statistikändamå1.
Har du frågor eller vill diskutera något med anledning av denna undersökning är du välkommen attringa
020-2610 86. Du kan även skicka e-post till: [email protected]
Med vänlig hälsning
Jimmie Enhäll
Statistikenheten
\r
^
ïordbruks
HASTUNDERSOKNTNG 201 6 (F)
- verket
För Jordbruksverkets noteringar
Mer information hittar du på nästa sida
a
c
b
d
e
Fasti hetsbetecknin
HARNACKA 4:101
Fråga
1
Finns det häst på ovan nämnda fastighet den 2 juni 2016?
,Ja
.¡q4(ej
:Ja
)Óej
Både egna och installade/inackorderade hästar samt även hästar som är på bete dygnet
runt pà fastigheten ska räknas med.
Om "Ja", hur många håstar fanns på fastigheten den 2 juni 2016?
Fràga2
Finns det stallplatser/lösdriftsanläggning för häst på ovan nämnda fastighet?
Meddelande till Jordbruksverket
@
N
o
@
o
N
rl
o
U
I
¡t
Vi är tacksamma om ni returnerar ifylld enkät i bifogat svarskuvert eller svarar via internet så snart som möjligt
Tack för din
I
llilt illl
]ilt
medverkan!
ilil tilil ilil llil ilil ll]
8603779
Användarnamn
Lösenord
8603779
76832
+
Download