Session 1: Projekt som arbetar med avancerad rening

Session 1: Projekt som arbetar
med avancerad rening
2016-04-13
Margareta Lundin Unger Havs- och vattenmyndigheten
1
Program dag 2 •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
8:30 Inledning
Margareta Lundin Unger, Havs‐ och vattenmyndigheten
8:40 Systemförslag för rening av läkemedelsrester och andra prioriterade svårnedbrytbara ämnen. Vad ska renas, var och hur mycket? Jörgen Magnér, IVL
8:55 Rening från svårnedbrytbara ämnen – omvärdsbevakning och kunskapssammanställning
Michael Cimbritz, Lunds tekniska högskola 9:10 Optitreat och Redmic – Två projekt om miljöfarliga ämnen från små avloppsanläggningar
Heléne Ejhed, IVL och Karin Wiberg, SLU
9:30 – 10:00 Paus
10:00 Läkemedelsrester ställer nya krav på kretsloppsystemen? Lotta Levén, JTI
10:15 Mikrokemisk belastning i Helge å, Kristianstads vattenrike och Hanöbukten – Forskning, monitorering och åtgärder i en lokal kontext
Erland Björklund och Ola Swahn, Högskolan Kristianstad
10:30 Teknikleverantörernas roll. Ny marknad, nya möjligheter? Jürgen Bischhaus, Primozone, Erik Malmberg, Malmberg, Malte Lilliestråle, Biokol Sverige AB
10:50 – 11:00 Bensträckare
11:00 Avancerad rening i fullskala – erfarenheter och resultat från Knivsta reningsverk Berndt Björlenius, KTH och Jerker Fick, Umeå universitet
11:20 Ozon och MBBR – från pilot till fullskala
Robert Sehlén, Tekniska verken i Linköping AB
11:40 Diskussion och tid för frågor
12:00–13:00 Lunch
Regeringen satsar 32 miljoner
• Regeringen bedömer att det behövs ett brett spektrum av riskbegränsande
åtgärder i hela kedjan från utveckling av nya läkemedel, via tillverkning av
aktiva substanser och andra komponenter, till utsläpp via avloppet i vår
närmiljö.
• Att komplettera avloppsreningsverken med avancerade reningsmetoder skulle
kunna reducera utsläppen av både läkemedelsrester och andra
svårbehandlade föroreningar som inte kan renas bort i reningsverkens
nuvarande processer.
• Regeringen satsar därför 32 miljoner kronor på att främja avancerad rening av
avloppsvatten. För arbetet föreslår regeringen att anslaget tillförs 10 miljoner
kronor per år 2014–2015, 7 miljoner kronor 2016 och 5 miljoner kronor 2017.
2016-04-13
Budgetpropositionen 2013
3
Genomförande
• Utlysning tillsammans med Svenskt vatten
• Stöd för planering, genomförande, utvärdering av processer för
att reducera utsläppen
• Fokus: minska utsläpp av läkemedelsrester men även andra
miljöfarliga ämnen till ytvatten
• Prioämnesdirektivet och bevakningslistan
• Smittspridning och antibiotikaresistens
• Fleråriga projekt där förväntad nytta är tydlig
2016-04-13
Presentationsnamn
Namn
4
Vad har detta har gett?
• Bättre kunskap om läkemedelsrester (prioritering,
metoder för att bedöma detta)
• Utveckling av lovande teknik för implementering i
Sverige (ozon, aktivt kol, övriga teknik)
• Kunskap om ev negativa effekter, kostnader och
resursanvändning
• 2016 och 2017 kommer bli spännande år.
2016-04-13
Presentationsnamn
Namn
5
Vad sker nu ?
• Fyra av projekten fortsätter 2016 och 2017
• Viktigt med samordning och samarbete
• Kunskapsinhämtning från tidigare erfarenheter
och andra länder viktig. Rapport precis klar.
• Naturvårdsverket RU att utreda förutsättningarna
för avancerad rening ska vara klart 1 maj 2017.
2016-04-13
Presentationsnamn
Namn
6