Bostadsrättsföreningen Hjalte (71 76 00-0805)

advertisement
Välkommen till bostadsrättsföreningen Hjalte!
Du har öppnat bostadsrättsföreningen Hjaltes egen bostadsrättspärm. Pärmen hör till varje
lägenhet och skall lämnas i denna vid eventuell överlåtelse av bostadsrätt.
Styrelsen vill med denna pärm skapa en informationsbank för dig som medlem i föreningen
och hoppas att den skall bli ett värdefullt hjälpmedel för oss alla. Ambitionen är att pärmen
löpande skall uppdateras och att den därför skall innehålla allt det du som
bostadsrättsinnehavare kan behöva för att veta hur olika saker fungerar i föreningen. Du är
välkommen med synpunkter på innehållet – kanske vill du komplettera den med något?
Uppdateringar sker genom handlingar som delas ut vid stämma eller direkt i respektive
medlems brevlåda. Du ansvarar för att din pärm hålls uppdaterad. Om du är osäker på om du
har aktuellt innehåll, kontakta någon i styrelsen för en avstämning och eventuell
komplettering.
Informationen i denna pärm finns även på föreningens hemsida www.hjalte.se. Här hittar du
förutom aktuell information, även blanketter för överlåtelse resp. uthyrning, senaste
lägenhetslistan m.m.
Uppsala den 10 december 2005
Styrelsen för brf. Hjalte
Innehållsförteckning
Flik
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Innehåll
Välkommen till bostadsrättsföreningen Hjalte!
Något om bostadsrättsföreningen
Adresser och viktiga telefonnummer
Rengöring av golvbrunn
Lägenhetslistor
Föreningens stadgar
Köp, försäljning och uthyrning
Årsredovisningshandlingar (spara åtminstone de två senaste åren)
Källar- och vindsutrymmen
Sophantering
Tvättstugan
Trädgård, uteplatser och kompost
Kabel-tv
Avgifter till föreningen (autogiro mm)
Nycklar och lås
Nyhetsbrev, informationsblad m.m. (arkivera informationsblad som delas ut)
Denna pärm tillhör lägenheten med nr.________ .
Till lägenheten hör källarförrå d nr.________ och vindsförråd nr.________.
Något om bostadsrättsföreningen Hjalte
De första bostadsrättsinnehavarna i vår förening flyttade hit i oktober 1936. På den tiden betalades
månadsavgiften kontant och kassören kvitterade i en lägenhetsbok som var personlig för varje andel i
föreningen. Några av oss har fortfarande tillgång till sådana och kan exempelvis utläsa att
kvartalsavgiften för en 2,5:a utvecklats enligt följande:
År
Månadsavgift
1937
72,71 kr
1938
76,28 kr
1945
88,17 kr
1950
74,73 kr
1955
117,19 kr
Lägenheterna inreddes delvis efter personliga önskemål och mindre variationer finns därför bland
annat vad gäller dörrar/skjutdörrar och fönsterbrädor/inredning m.m. Vi har dessutom en bostadsrätt
med öppen spis.
Föreningen omfattar 37 bostadsrätter, en butikslokal, ett hobbyrum samt sedvanliga biutrymmen.
Lokalerna fördelar sig totalt sett enligt följande:
Rum och kök
Antal
1,5
16
2
12
2,5
9
Butikslokal
1
Fastighetsbeteckningen är Luthagen 43:3 och föreningens organisationsnummer är 717600-0805.
Föreningen finns i Uppsala län, Uppsala kommun och Uppsala domkyrkoförsamling.
Föreningens verksamhet regleras av stadgar som föreningen själv förfogar över innehållet i. Stadgorna
förändras löpande men för att detta skall gälla måste beslut vid två efter varandra följande
föreningsstämmor ske. Detta för att garantera att föreningen är demokratisk och att inga dramatiska
förändringar av föreningens syfte uppstår.
Årligen hålls en ordinarie föreningsstämma då styrelsen bland annat redogör för föreningens ekonomi
och viktiga händelser vad avser föreningens förvaltning. Styrelsen utses bland föreningens medlemmar
och antalet ledamöter är fem varav två suppleanter. Styrelsen konstituerar (fördelar uppdragen
ordförande, kassör respektive sekreterare) sig själv. Omval sker varje år och ledamöterna avgår
växelvis. Vid stämman kan enskild medlem väcka frågor för behandling.
En bostadsrättsförening är en sammanslutning för att tillsammans äga och förvalta. Det finns därför
stora möjligheter och incitament för dig som bostadsrättsinnehavare att själv vara med och påverka
och förbättra för att därmed öka trivsel och kvalitet på vårt gemensamma boende. Kontakta gärna
någon i styrelsen om du känner att du vill göra en insats. Kanske vill du bli styrelseledamot, arbeta i
trädgårdsgruppen eller starta en verksamhet i hobbylokalen?
Vid sidan av möjligheten till egna initiativ har vi gemensamma dagar under vilka vi utför enklare
underhåll och skötsel av vår fastighet. Varje höst och vår brukar vi kalla till "trädgårdsdagar",
möjlighet finns att vara med och gräva rabatter och kompost, måla staket och sophus, rensa ogräs,
plantera m.m.
Välkommen till vår förening!
Styrelsen för brf. Hjalte
Adresser och viktiga telefonnummer
Styrelse
Namn
Adress
Telefon
Per Köhler
Stina Söderman
Niclas Andersson
Henrik Lundgren
Johan Lindgren
Geijersgatan 38A
Geijersgatan 38B
Geijersgatan 40A
Geijersgatan 40A
Geijersgatan 40A
018-51 11 14
070-626 65 58
018-55 18 14
018-53 68 41
018-50 30 97
Är du intresserad av att arbeta i styrelsen? Välkommen att kontakta oss!
Fastigheten och dess skötsel
Då det gäller underhåll, service och normala reparationer som inte kan betecknas som akuta
vill vi att ni i första hand kontaktar någon från styrelsen som ombesörjer att det ordnas på
bästa sätt. Detta för att vi skall kunna försäkra oss om att rätt kontakter används och att inga
garantier eller andra åtaganden från leverantörer finns.
Fastighetsskötare
PD-Förvaltning
018-15 45 40
Trapphusstädning
DA Förvaltning
018-15 77 66
Rengöring av golvbrunn
Glöm inte bort att rensa avloppet under ditt badkar regelbundet.
Om detta slammar igen blir det översvämning under badkaret. Det leder i sin tur till
vattenläckor som kan vara kostsamma.
Observera att du som är bostadsrättsinnehavare själv är ansvarig för en vattenläcka som beror
på igenslammat avlopp. Kontrollera att du har ett s.k. bostadsrättstillägg till din
hemförsäkring, annars gäller inte försäkringen vid vattenläckor.
Nedan visas en schematisk bild över hur det ser ut under ditt badkar.
Lägenhetslistor
Stadgar för Bostadsrättsföreningen Hjalte
Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens medlemmar på
konstituerande sammanträde den 22:a april 2004, samt extra föreningsstämma den 22:a april 2004.
...........................................................
....................................................................
Föreningens firma och ändamål
1§
Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Hjalte.
2§
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta
bostadslägenheter och lokaler till nyttjande och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som
ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller
lokal.
Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen.
Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.
Föreningens säte
3§
Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Uppsala.
Räkenskapsår
4§
Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1:a januari till 31:a december (dvs kalenderår).
Medlemskap
5§
Fråga om att anta en medlem avgörs av styrelsen om annat inte följer av 2 kap 10 § bostadsrättslagen
(1991:614).
Styrelsen är skyldig att snarast, normalt inom en månad från det att skriftlig ansökan om medlemskap kom in till
föreningen avgöra frågan om medlemskap.
6§
Medlem får inte utträda ur föreningen, så länge han innehar bostadsrätt.
En medlem som upphör att vara bostadsrättshavare skall anses ha utträtt ur föreningen, om inte styrelsen medgett
att han får stå kvar som medlem.
Avgifter
7§
För bostadsrätten utgående insats och årsavgift fastställs av styrelsen. Ändring av insats skall dock alltid beslutas
av föreningsstämma.
Årsavgiften avvägs så att den i förhållande till lägenhetens insats kommer att motsvara vad som belöper
på lägenheten av föreningens kostnader, amorteringar och avsättningar i enlighet med 8 §.
Årsavgiften betalas månadsvis i förskott senast sista vardagen före varje kalendermånads början, om inte
styrelsen beslutar annat.
Styrelsen kan besluta att i årsavgiften ingående ersättning för värme och varmvatten, renhållning,
konsumtionsvatten eller elektrisk ström skall erläggas efter förbrukning eller area.
Om inte årsavgiften betalas i rätt tid, utgår förseningsavgift samt dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) på
den obetalda avgiften från förfallodagen till dess full betalning sker.
Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift kan tas ut efter beslut av styrelsen.
För arbete med övergång av bostadsrätt får överlåtelseavgift tas ut av bostadsrättshavaren med belopp som
maximalt får uppgå till 2,5 % av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.
För arbete vid pantsättning av bostadsrätt får pantsättningsavgift tas ut med belopp som maximalt får uppgå till 1
% av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.
Pantsättningsavgift betalas av pantsättaren.
Föreningen får i övrigt inte ta ut särskilda avgifter för åtgärder som föreningen skall vidta med anledning av lag
och författning.
Avgifter skall betalas på det sätt styrelsen bestämmer. Betalning får dock alltid ske genom post-anvisning,
postgiro eller bankgiro.
Avsättning, underhållsplan och användning av årsvinst
8§
Avsättning för föreningens fastighetsunderhåll skall göras årligen.
Den vinst som kan uppstå, efter avsättning till yttre fond, på föreningens verksamhet skall balanseras i ny
räkning.
Styrelse
9§
Styrelsen består av minst tre och högst fem ledamöter samt två suppleanter, vilka samtidigt väljs av föreningen
på ordinarie stämma för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits.
Konstituering och beslutsförhet
10 §
Styrelsen konstituerar sig själv.
Styrelsen är beslutsför när de vid sammanträdet närvarandes antal överstiger hälften av hela antalet ledamöter.
För giltigheten av fattade beslut fordras, då för beslutsförhet minsta antalet ledamöter är närvarande, enighet om
besluten.
Firmateckning
11 §
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av två av styrelsen därtill utsedda styrelseledamöter i förening
eller av en av styrelsen därtill utsedd styrelseledamot i förening med annan av styrelsen därtill utsedd person.
Förvaltning
12 §
Styrelsen får förvalta föreningens egendom genom en av styrelsen utsedd vicevärd, vilken själv inte behöver
vara medlem i föreningen, eller genom en fristående förvaltningsorganisation.
Vicevärden skall inte vara ordförande i styrelsen.
Avyttring m.m.
13 §
Utan föreningsstämmas bemyndigande får styrelsen eller firmatecknare, inte avhända föreningen dess fasta
egendom eller tomträtt. Styrelsen får dock inteckna och belåna sådan egendom eller tomträtt.
.
Styrelsens åligganden
14 §
Det åligger styrelsen
att avge redovisning för förvaltningen av föreningens angelägenheter genom att avlämna årsredovisning som skall innehålla berättelse om verksamheten under året (förvaltningsberättelse) samt redogörelse för
föreningens intäkter och kostnader under året (resultaträkning) och för ställningen vid räkenskapsårets utgång
(balansräkning),
att upprätta budget och fastställa årsavgifter för det kommande räkenskapsåret,
att minst en månad före den föreningsstämma, på vilken årsredovisningen och revisionsberättelsen skall
framläggas, till revisorerna lämna årsredovisningen för det förflutna räkenskapsåret samt
att senast två veckor innan ordinarie föreningsstämma tillställa medlemmarna kopia av årsredovisningen och
revisionsberättelsen.
Revisor
15 §
En revisor och en suppleant väljs av ordinarie föreningsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie stämma
hållits.
Det åligger revisor
att verkställa revision av föreningens årsredovisning jämte räkenskaper och styrelsens förvaltning samt
att senast två veckor före ordinarie föreningsstämma framlägga revisionsberättelse.
Föreningsstämma
16 §
Ordinarie föreningsstämma hålls en gång om året före april månads utgång.
Extra stämma hålls då styrelsen finner skäl till det och skall av styrelsen även utlysas då detta för uppgivet
ändamål hos styrelsen skriftligen begärts av en revisor eller av minst en tiondel av samtliga röstberättigade
medlemmar.
Kallelse till stämma
17 §
Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma skall tydligt ange de ärenden som skall
förekomma på stämman.
Kallelse till föreningsstämma skall ske genom anslag på lämpliga platser inom föreningens hus eller genom brev.
Medlem, som inte bor i föreningens hus, skall kallas genom brev under uppgiven eller eljest för styrelsen känd
adress
Andra meddelanden till föreningens medlemmar delges genom anslag på lämplig plats inom föreningens
fastighet eller genom brev.
Kallelse får utfärdas tidigast fyra veckor före stämma och skall utfärdas senast två veckor före ordinarie stämma
och senast en vecka före extra stämma.
Motionsrätt
18 §
Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid stämma skall skriftligen framställa sin begäran hos styrelsen i så
god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman.
Dagordning
19 §
På ordinarie föreningsstämma skall förekomma följande ärenden
1) Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd).
2) Val av ordförande på stämman
3) Anmälan av ordförandens val av sekreterare
4) Fastställande av dagordningen
5) Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
6) Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
7) Föredragning av styrelsens årsredovisning
8) Föredragning av revisionsberättelsen
9) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
10) Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11) Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd
balansräkning
12) Beslut om arvoden
13) Val av styrelseledamöter och suppleanter
14) Val av revisor och suppleant
15) Övriga ärenden, vilka angivits i kallelsen
På extra stämma skall förekomma endast de ärenden, för vilka stämman utlysts och vilka angivits i kallelsen till
densamma.
Protokoll
20 §
Protokoll vid föreningsstämma skall föras av den stämmans ordförande utsett därtill. I fråga om protokollets
innehåll gäller
1. att röstlängden skall tas in eller biläggas protokollet,
2. att stämmans beslut skall föras in i protokollet samt
3. om omröstning har skett, att resultatet skall anges i protokollet.
Protokoll skall förvaras betryggande.
Vid stämma fört protokoll skall senast inom tre veckor vara hos styrelsen tillgängligt för medlemmarna.
Röstning, ombud och biträde
21 §
Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Om flera medlemmar har en bostadsrätt gemensamt, har de dock
tillsammans endast en röst. Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen.
Medlems rösträtt vid föreningsstämman utövas av medlemmen personligen eller den som är medlemmens
ställföreträdare enligt lag eller genom befullmäktigat ombud som antingen skall vara medlem i föreningen,
medlemmens make, sambo, syskon, förälder eller barn. Är medlemmen en juridisk person får denne företrädas
av ombud som inte är medlem. Ombud skall förete skriftlig, dagtecknad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år
från utfärdandet.
Ingen får på grund av fullmakt rösta för mer än en annan röstberättigad.
En medlem kan vid föreningsstämma medföra högst ett biträde som antingen skall vara medlem i föreningen,
medlemmens make, sambo, förälder, syskon eller barn.
Omröstning vid föreningsstämma sker öppet om inte närvarande röstberättigad påkallar sluten omröstning.
Vid lika röstetal avgörs val genom lottning, medan i andra frågor den mening gäller som biträds av ordföranden.
De fall - bland annat fråga om ändring av dessa stadgar - där särskild röstövervikt erfordras för giltighet av beslut
behandlas i 9 kap 16 § p 1, p 3-4 och 23 § i bostadsrättslagen (1991:614).
Formkrav vid överlåtelse
22 §
Ett avtal om överlåtelse av bostadsrätt genom köp skall upprättas skriftligen och skrivas under av säljaren och
köparen. Köpehandlingen skall innehålla uppgift om den lägenhet som överlåtelsen avser samt om ett pris.
Motsvarande skall gälla vid byte eller gåva.
Bestyrkt avskrift av överlåtelseavtalet skall tillställas styrelsen.
Rätt att utöva bostadsrätten
23 §
Har bostadsrätt övergått till ny innehavare, får denne utöva bostadsrätten endast om han är eller antas till medlem
i föreningen.
En juridisk person som är medlem i föreningen får inte utan samtycke av föreningens styrelse genom överlåtelse
förvärva bostadsrätt till en bostadslägenhet.
Utan hinder av första stycket får dödsbo efter avliden bostadsrättshavare utöva bostadsrätten. Efter tre år från
dödsfallet, får föreningen dock anmana dödsboet att inom sex månader visa att bostadsrätten ingått i bodelning eller arvsskifte med anledning av bostadsrättshavarens död eller att någon, som inte får
vägras inträde i föreningen, förvärvat bostadsrätten och sökt medlemskap. Om den tid som angetts i anmaningen
inte iakttas, får bostadsrätten tvångsförsäljas enligt 8 kap. bostadsrättslagen (1991:614) för dödsboets räkning.
Utan hinder av första stycket får också en juridisk person utöva bostadsrätten utan att vara medlem i föreningen,
om den juridiska personen har förvärvat bostadsrätten vid exekutiv försäljning eller vid tvångsförsäljning enligt
8 kap. bostadsrättslagen (1991:614) och då hade panträtt i bostadsrätten. Tre år efter förvärvet får föreningen
uppmana den juridiska personen att inom sex månader från uppmaningen visa att någon som inte får vägras
inträde i föreningen har förvärvat bostadsrätten och sökt medlemskap. Om uppmaningen inte följs, får
bostadsrätten tvångsförsäljas enligt 8 kap bostadsrättslagen (1991:614) för den juridiska personens räkning.
24 §
Den som en bostadsrätt har övergått till får inte vägras inträde i föreningen om de villkor som föreskrivs i
stadgarna är uppfyllda och föreningen skäligen bör godta honom som bostadsrättshavare.
En juridisk person som har förvärvat en bostadsrätt till en bostadslägenhet får vägras inträde i föreningen även
om de i första stycket angivna förutsättningarna för medlemskap är uppfyllda.
Om en bostadsrätt har övergått till bostadsrättshavarens make får maken vägras inträde i föreningen endast då
maken inte uppfyller av föreningen uppställt särskilt stadgevillkor för medlemskap och det skäligen kan fordras
att maken uppfyller sådant villkor. Detsamma gäller också när en bostadsrätt till en bostadslägenhet övergått till
någon annan närstående person som varaktigt sammanbodde med bostadsrättshavaren.
Ifråga om förvärv av andel i bostadsrätt äger första och tredje styckena tillämpning endast om bostadsrätten efter
förvärvet innehas av makar eller, om bostadsrätten avser bostadslägenhet, av sådana sambor på vilka sambolagen
(2003:376) skall tillämpas.
25 §
Om en bostadsrätt övergått genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller liknande förvärv och
förvärvaren inte antagits till medlem, får föreningen anmana innehavaren att inom sex månader från anmaningen
visa att någon som inte får vägras inträde i föreningen, förvärvat bostadsrätten och sökt medlemskap. Iakttas inte
tid som angetts i anmaningen, får bostadsrätten tvångsförsäljas enligt 8 kap. bostadsrättslagen (1991:614) för
förvärvarens räkning.
Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter
26 §
Bostadsrättshavaren får inte använda lägenheten för något annat ändamål än det avsedda. Föreningen får dock
endast åberopa avvikelse som är av avsevärd betydelse för föreningen eller någon annan medlem i föreningen.
Om en bostadslägenhet som inte är avsedd för fritidsändamål innehas med bostadsrätt av en juridisk
person, får lägenheten endast användas för att i sin helhet upplåtas i andra hand som permanentbostad,
om inte något annat har avtalats.
27 §
Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten utföra åtgärd som innefattar
ingrepp i en bärande konstruktion,
2. ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, eller
3. annan väsentlig förändring av lägenheten.
Styrelsen får inte vägra att medge tillstånd till en åtgärd som avses i första stycket om inte åtgärden
är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen.
28 §
Bostadsrättshavaren får inte inrymma utomstående personer i lägenheten, om det kan medföra men för
föreningen eller någon annan medlem i föreningen.
29 §
När bostadsrättshavaren använder lägenheten skall han eller hon se till att de som bor i omgivningen inte utsätts
för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte
skäligen bör tålas. Bostadsrättshavaren skall även i övrigt vid sin användning av lägenheten iaktta allt som
fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utanför huset. Han eller hon skall rätta sig efter
de särskilda regler som föreningen i överensstämmelse med ortens sed meddelar. Bostadsrättshavaren skall hålla
noggrann tillsyn över att dessa åligganden fullgörs också av dem som han eller hon svarar för enligt 32 § fjärde
stycket 2.
Om det förekommer sådana störningar i boendet som avses i första stycket första meningen skall föreningen ge
bostadsrättshavaren tillsägelse att se till att störningarna omedelbart upphör.
Andra stycket gäller inte om föreningen säger upp bostadsrättshavaren med anledning av att störningarna är
särskilt allvarliga med hänsyn till deras art eller omfattning.
Om bostadsrättshavaren vet eller har anledning att misstänka att ett föremål är behäftat med ohyra får detta inte
tas in i lägenheten.
Förutom i lägenheten så får förvaring av saker endast ske i egna vinds- och källarförråd, cyklar får parkeras i
cykelparkering på gården alternativ i cykelrummet nere i källaren. Vinds- och källargångar ska hållas fria.
Styrelsen har rätt att låta frakta bort saker som står omärkta i vinds- och källargångar.
30 §
En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för självständigt brukande endast om
styrelsen ger sitt samtycke. Detta gäller även i de fall som avses i 26 § andra stycket.
Samtycke behövs dock inte,
1. om en bostadsrätt har förvärvats vid exekutiv försäljning eller tvångsförsäljning enligt 8 kap.
bostadsrättslagen (1991:614) av en juridisk person som hade panträtt i bostadsrätten och som inte antagits till
medlem i föreningen, eller
2. om lägenheten är avsedd för permanentboende och bostadsrätten till lägenheten innehas av en
kommun eller ett landsting.
Styrelsen skall genast underrättas om en upplåtelse enligt andra stycket.
31 §
Vägrar styrelsen att ge sitt samtycke till en andrahandsupplåtelse, får bostadsrättshavaren ändå upplåta hela sin
lägenhet i andra hand, om hyresnämnden lämnar tillstånd till upplåtelsen. Tillstånd skall lämnas, om
bostadsrättshavaren har beaktansvärda skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att
vägra samtycke. Tillståndet skall begränsas till viss tid.
I fråga om en bostadslägenhet som innehas av en juridisk person krävs det för tillstånd endast att föreningen inte
har någon befogad anledning att vägra samtycke. Tillståndet kan begränsas till viss tid.
Ett tillstånd till andrahandsupplåtelse kan förenas med villkor.
32 §
Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten jämte tillhörande utrymmen i gott skick. Detta
gäller även marken, om sådan ingår i upplåtelsen.
Till lägenheten räknas:
 lägenhetens väggar, golv och tak samt underliggande fuktisolerande skikt,
 lägenhetens inredning, utrustning, ledningar och övriga installationer,
 rökgångar,
 glas och bågar i lägenhetens fönster och dörrar,
 lägenhetens ytter- och innerdörrar samt
 svagströmsanläggningar.
Bostadsrättshavaren svarar dock inte för reparation av ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten
om föreningen försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet. Detsamma gäller
rökgångar och ventilationskanaler.
Bostadsrättshavaren svarar inte heller för målning av utifrån synliga delar av ytterfönster och ytterdörrar.
För reparationer på grund av brand- eller vattenledningsskada svarar bostadsrättshavaren endast om skadan
uppkommit genom
hans eller hennes egen vårdslöshet eller försummelse eller
2. vårdslöshet eller försummelse av
någon som hör till hans eller hennes hushåll eller som besöker honom eller henne som gäst
någon annan som han eller hon har inrymt i lägenheten eller
någon som för hans eller hennes räkning utför arbete i lägenheten. För reparation på grund av brandskada som
uppkommit genom vårdslöshet eller försummelse av någon annan än bostadsrättshavaren själv är dock denne
ansvarig endast om han eller hon brustit i omsorg och tillsyn.
Fjärde stycket gäller i tillämpliga delar om det finns ohyra i lägenheten.
Föreningens rätt att avhjälpa brist
33 §
Om bostadsrättshavaren försummar sitt ansvar för lägenhetens skick enligt 32 § i sådan utsträckning att annans
säkerhet äventyras eller det finns risk för omfattande skador på annans egendom och inte efter uppmaning
avhjälper bristen i lägenhetens skick så snart som möjligt, får föreningen avhjälpa bristen på
bostadsrättshavarens bekostnad.
Tillträde till lägenheten
34 §
Företrädare för bostadsrättsföreningen har rätt att få komma in i lägenheten när det behövs för tillsyn eller för att
utföra arbete som föreningen svarar för eller har rätt att utföra enligt 33 §. När bostadsrättshavaren har avsagt sig
bostadsrätten enligt 35 § eller när bostadsrätten skall tvångsförsäljas enligt 8 kap. bostadsrättslagen (1991:614)
är bostadsrättshavaren skyldig att låta lägenheten visas på lämplig tid. Föreningen skall se till att
bostadsrättshavaren inte drabbas av större olägenhet än nödvändigt.
Bostadsrättshavaren är skyldig att tåla sådana inskränkningar i nyttjanderätten som föranleds av nödvändiga
åtgärder för att utrota ohyra i huset eller på marken, även om hans eller hennes lägenhet inte besväras av ohyra.
Om bostadsrättshavaren inte lämnar tillträde till lägenheten när föreningen har rätt till det, får
kronofogdemyndigheten besluta om särskild handräckning.
Avsägelse av bostadsrätt
35 §
En bostadsrättshavare får avsäga sig bostadsrätten tidigast efter två år från upplåtelsen och därigenom bli fri från
sina förpliktelser som bostadsrättshavare. Avsägelsen skall göras skriftligen hos styrelsen.
Vid en avsägelse övergår bostadsrätten till föreningen vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre
månader från avsägelsen eller vid det senare månadsskifte som angetts i denna.
Förverkande av bostadsrätt
36 §
Nyttjanderätten till en lägenhet som innehas med bostadsrätt och som tillträtts är, med de begränsningar som
följer av 37 och 38 §§, förverkad och föreningen således berättigad att säga upp bostadsrättshavaren till
avflyttning:
om bostadsrättshavaren dröjer med att betala insats eller upplåtelseavgift utöver två veckor från
det att föreningen efter förfallodagen anmanat honom eller henne att fullgöra sin betalningsskyldighet,
2. om bostadsrättshavaren dröjer med att betala årsavgift, när det gäller bostadslägenhet, mer än en
vecka efter förfallodagen eller, när det gäller en lokal, mer än två vardagar efter förfallodagen,
3. om bostadsrättshavaren utan behövligt samtycke eller tillstånd upplåter lägenheten i andra hand,
4. om lägenheten används i strid med 26 eller 28 §,
5. om bostadsrättshavaren eller den som lägenheten upplåtits till i andra hand, genom vårdslöshet är vållande till
att det finns ohyra i lägenheten eller om bostadsrättshavaren genom att inte utan oskäligt dröjsmål underrätta
styrelsen om att det finns ohyra i lägenheten bidrar till att ohyran sprids i huset,
6. om lägenheten på annat sätt vanvårdas eller om bostadsrättshavaren åsidosätter sina skyldigheter
enligt 29 § vid användning av lägenheten eller om den som lägenheten upplåtits till i andra hand
vid användning av denna åsidosätter de skyldigheter som enligt samma paragraf åligger
en bostadsrättshavare,
7. om bostadsrättshavaren inte lämnar tillträde till lägenheten enligt 34 § och han eller hon inte kan visa en
giltig ursäkt för detta,
8. om bostadsrättshavaren inte fullgör skyldighet som går utöver det han eller hon skall göra enligt
bostadsrättslagen (1991:614) och det måste anses vara av synnerlig vikt för föreningen att skyldigheten fullgörs,
samt
9. om lägenheten helt eller till väsentlig del används för näringsverksamhet eller därmed likartad verksamhet,
vilken utgör eller i vilken till en inte oväsentlig del ingår brottsligt förfarande, eller för tillfälliga sexuella
förbindelser mot ersättning.
37 §
Nyttjanderätten är inte förverkad, om det som ligger bostadsrättshavaren till last är av ringa betydelse.
Uppsägning på grund av förhållande som avses i 36 § 3, 4 eller 6-8 får ske om bostadsrättshavaren låter bli att
efter tillsägelse vidta rättelse utan dröjsmål.
Uppsägning på grund av förhållande som avses i 36 § 3 får dock, om det är fråga om en bostadslägenhet, inte ske
om bostadsrättshavaren utan dröjsmål ansöker om tillstånd till upplåtelsen och får ansökan beviljad.
Är det fråga om särskilt allvarliga störningar i boendet gäller vad som sägs i 36 § 6 även om någon tillsägelse om
rättelse inte har skett. Detta gäller dock inte om störningar inträffat under tid då lägenheten varit upplåten i andra
hand på sätt som anges i 30 och 31 §§.
38 §
Är nyttjanderätten förverkad på grund av förhållande, som avses i 36 § 1-4 eller 6-8, men sker rättelse innan
föreningen har sagt upp bostadsrättshavaren till avflyttning, får han eller hon inte därefter skiljas från lägenheten
på den grunden. Detta gäller dock inte om nyttjanderätten är förverkad på grund av sådana särskilt allvarliga
störningar i boendet som avses i 29 § tredje stycket.
Bostadsrättshavaren får inte heller skiljas från lägenheten om föreningen inte har sagt upp bostadsrättshavaren
till avflyttning inom tre månader från den dag då föreningen fick reda på förhållande som avses i 36 § 5 eller 8
eller inte inom två månader från den dag då föreningen fick reda på förhållande som avses i 36 § 3 sagt till
bostadsrättshavaren att vidta rättelse.
39 §
Är nyttjanderätten enligt 36 § 2 förverkad på grund av dröjsmål med betalning av årsavgift, och har föreningen
med anledning av detta sagt upp bostadsrättshavaren till avflyttning, får denne på grund av dröjsmålet inte skiljas
från lägenheten
om avgiften - när det är fråga om en bostadslägenhet - betalas inom tre veckor från det att bostadsrättshavaren
på sådant sätt som anges i bostadsrättslagens (1991:614) 7 kap 27
och 28 §§ har delgetts underrättelse om möjligheten att få tillbaka lägenheten genom att betala
årsavgiften inom denna tid, eller
om avgiften - när det är fråga om en lokal - betalas inom två veckor från det att bostadsrättshavaren
på sådant sätt som anges i bostadsrättslagens ( 1991:614) 7 kap 27 och 28 §§ har delgetts underrättelse om
möjligheten att få tillbaka lägenheten genom att betala årsavgiften inom denna tid.
Är det fråga om en bostadslägenhet får en bostadsrättshavare inte heller skiljas från lägenheten om han eller hon
har varit förhindrad att betala årsavgiften inom den tid som anges i första stycket 1 på grund av sjukdom eller
liknande oförutsedd omständighet och årsavgiften har betalats så snart det var möjligt, dock senast när tvisten om
avhysning avgörs i första instans.
Vad som sägs i första stycket gäller inte om bostadsrättshavare, genom att vid upprepade tillfällen inte
betala årsavgiften inom den tid som angetts i 36 § 2, har åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att han
eller hon skäligen inte bör få behålla lägenheten.
Underrättelse enligt första stycket 1 och 2 skall beträffande en bostadslägenhet avfattas enligt formulär 1 och
beträffande lokal enligt formulär 2, vilka båda fastställts enligt förordningen (2003:37) om underrättelse enligt 7
kap.23 § bostadsrättslagen (1991:614).
Avflyttning
40 §
Sägs bostadsrättshavaren upp till avflyttning av någon orsak som anges i 36 § 1, 2, 5-7 eller 9, är han eller hon
skyldig att flytta genast.
Sägs bostadsrättshavaren upp av någon orsak som anges i 36 § 3,4 eller 8 får han eller hon bo kvar till det
månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen, om inte rätten ålägger honom eller
henne att flytta tidigare. Detsamma gäller om uppsägningen sker av orsak som anges i 36 § 2 och
bestämmelserna i 39 § tredje stycket är tillämpliga.
Vid uppsägning i andra fall av orsak som anges i 36 § 2 tillämpas övriga bestämmelser i 39 §.
Uppsägning
41 §
En uppsägning skall vara skriftlig.
Om föreningen säger upp bostadsrättshavaren till avflyttning, har föreningen rätt till ersättning för skada.
Tvångsförsäljning
42 §
Har bostadsrättshavaren blivit skild från lägenheten till följd av uppsägning i fall som avses i 36 §, skall
bostadsrätten tvångsförsäljas enligt 8 kap bostadsrättslagen (1991:614) så snart som möjligt om inte föreningen,
bostadsrättshavaren och de kända borgenärer vars rätt berörs av försäljningen kommer överens om något annat.
Försäljningen får dock skjutas upp till dess att brister som bostadsrättshavaren svarar för blivit åtgärdade.
Övriga bestämmelser
43 §
Vid föreningens upplösning skall förfaras enligt 9 kap 29 § bostadsrättslagen (1991:614). Behållna tillgångar
skall fördelas mellan bostadsrättshavarna i förhållande till lägenheternas insatser.
44 §
Utöver dessa stadgar gäller för föreningens verksamhet vad som stadgas i bostadsrättslagen (1991:614) och
andra tillämpliga lagar.
Köp, försäljning och uthyrning
Försäljning
Vid försäljning skall du som säljare inkomma till styrelsen med ett exemplar av det kontrakt
som gjorts med den nye köparen.
Du som säljare skall dessutom inkomma med en begäran till styrelsen om utträde ur
föreningen, samtidigt som den nye ägaren skall inkomma med en begäran om att få inträde i
Brf Hjalte. Styrelsen medger utträde respektive inträde om inga sakliga skäl föreligger för att
neka detta. Anledningar till att neka utträde eller inträde skulle kunna vara att säljaren har en
skuld till Brf Hjalte eller att köparen ej kan godtagas som medlem eftersom bostadsrätten ej
skall användas som bostad.
Överlämning av nycklar görs mellan säljare och köpare.
Uthyrning
Om du skulle vilja hyra ut din bostadsrätt i Brf Hjalte så tänk på följande saker!
1. Du måste kontakta styrelsen och få godkänt att hyra ut din bostadsrätt. Styrelsen
godkänner uthyrning i andra hand om du skall arbeta eller studera på annan ort eller
om du har ett annat skäl för uthyrningen som accepteras av föreningen.
2. Endast den/de som är registrerad/registrerade ägare till en bostadsrätt kan hyra ut
den.
3. Eftersom styrelsen skall godkänna uthyrningen innebär det att du i god tid skall
inkomma med en ansökan så att styrelsen har möjlighet att behandla frågan.
4. Obs! Om du hyr ut din bostadsrätt utan styrelsens medgivande kan du förlora
nyttjanderätten till din bostadsrättslägenhet enligt Brf Hjaltes stadgar.
5. Det åligger dig som hyr ut att den som du upplåter din bostadsrätt till följer Brf
Hjaltes förordningar och regler.
6. Vid en uthyrning vill styrelsen även träffa den blivande hyresgästen. Träffen sker i
samband med ett styrelsemöte. Det är en informell träff där styrelsen får träffa
hyresgästen och gå igenom lägenhetspärmen samt även visa vilka som sitter i
styrelsen.
Om du/ni skulle ha några frågor angående uthyrning var vänlig kontakta styrelsen.
Källar- och vindsutrymmen
Källar- och vindsförråd
Alla lägenheter är tilldelade ett vinds- och/eller ett källarförråd. Lägenhetsinnehavaren
ansvarar själv för att sätta hänglås på det/dem. För att undvika att obehöriga utnyttjar förråden
är det bra om alla förser sitt/sina förråd med lås, vare sig man utnyttjar det eller ej.
Observera att gångarna utanför förråden INTE får användas till förvaring.
Cykelförråd
Cykelställ står uppställda i källaren, i utrymmet närmast Bredmansgatan. Ställ din cykel så att
andra kommer åt sina cyklar samt så att fastighetsskötaren kommer åt eventuella
trädgårdsredskap, vilka också förvaras i denna del av källaren.
Använder du inte din cykel överhuvudtaget, ställ den i det egna förrådet.
Sophantering
Det är viktigt att sortera sopor. Förutom de uppenbara miljövinsterna så är det faktiskt också
så att vår förening tjänar ekonomiskt på att sköta sopsorteringen själv. Låt oss därför göra vårt
bästa för att se till att saker och ting hamnar på sina rätta ställen. Nedan är en lathund som
hjälper dig att sortera rätt.
Saker som skall till sophuset:
Kompost
Matrester och annat komposterbart slängs i komposten. Glöm inte att hälla på STRÖ och röra
om (det finns en pinne vid komposten) så att det inte blir för kompakt, annars förmultnar det
inte.
Papper
Papper och tidningar lämnas i det särskilda kärlet i sophuset för pappersåtervinning.
Förpackningar
Förpackningar och kartong lämnas rena och torra i det särskilda kärlet i sophuset för
återvinning (t.ex. mjölktetror)
OBSERVERA att det är olika kärl för förpackningar respektive tidningar!
Övrigt
Annat brännbart lämnas i särskilda kärl i sophuset.
Saker som inte skall till sophuset:
Returglas och burkar
Returglas och burkar pantas i valfri affär
Annat glas
Annat glas lämnas i glasigloo, närmaste returstation finns på Fyriskolans parkering, Götgatan.
Metall och plast
Även metall- och plastförpackningar (t.ex. konservburkar och ketchupflaskor) lämnas på
returstation.
Batterier
Batterier lämnas till batteriinsamling.
Färg och andra kemikalier
Allt miljöfarligt, t.ex. kemikalier och färg, lämnas till miljöstation.
Gamla mediciner
Gamla mediciner lämnas till apoteket.
Grovsopor
Grovsopor lämnas vid lämplig sopstation. Som grovsopor räknas allt som ej får plats i
sopkärlen.
Tvättstugan – regler
1. Boka endast en tid åt gången
Under förutsättning att tvättstugan är ledig är det möjligt att samma dag som bokad tvättid
infaller boka ytterligare en tid i anslutning till tidigare bokad tid, oavsett vilka pass det gäller.
På vardagar är annars grundregeln att vi tillåter bokning av två på varandra följande tvättpass
utom vad gäller de två sista kvällspassen. Det är alltså tillåtet att boka pass 1 och 2, pass 2 och
3 eller 3 och 4 som sammanhängande tvättid. Av hänsyn till att de flesta arbetar, och att det är
kvällar och helger som oftast är möjliga för tvätt och städning, får pass 4 och 5 inte bokas
sammanhängande!
2. Torktiden sträcker sig 60 min in i nästa tvättpass
Naturligtvis är det möjligt att låta tvätten hänga längre – men det hör till god ton att fråga den
som skall tvätta efterföljande tid. Denne kan ha stora tvättmängder som inte hinner torka om
torkrummet inte är tömt. Avpassa alltså din tvättmängd till vad du hinner torka inom ramen
för bokat tvättpass.
3. Städa och håll rent efter dig
Detta är en självklarhet och devisen är att ”lämna tvättstugan som du själv vill finna den”.
Detta betyder att du skall torka av maskiner, plocka upp skräp från golvet och i mån av behov
torka av det. Om någon av soppåsarna är fulla så ska dessa kastas på avsedd plats. Ersätt
säcken med en ny som du hittar i garderoben innanför dörren märkt ”vattenmätare” i mitten
av källarkorridoren – till vänster om du går från tvättstugan.
4. Felanmälan
Om det skulle vara problem med någon maskinell utrustning bör du i första hand kontakta
någon i styrelsen för åtgärd. Service på tvättmaskinerna sköts av Uppsala Elektriska
Lindareverkstad AB, tel 018-13 19 02, http://www.lindareverkstaden.se/
Trädgård, uteplatser och kompost
Uteplatser
Föreningen har två stycken uteplatser med tillhörande trädgårdsmöbler. Under vinterhalvåret
förvaras dessa i pannrummet.
För allas trevnad torka av möblerna vid behov efter ni har suttit där.
Vanligtvis står det en grill vid någon av uteplatserna. Innan ni använder den, kolla med ägaren
av grillen om det är ok att använda den.
Lägg aluminiumfolie i botten på grillen så är det mycket enklare att kasta kolen när ni är
klara.
(Vänta till dagen efter att ni har grillat, eller säkerställ att ingen kol glöder!)
Möbler för lån
I pannrummet i källaren finns ett antal klaffstolar, som man får låna kostnadsfritt.
Dock måste man skriva upp sig på listan som ligger vid stolarna.
Självklart ser man till att de är hela och rena när man lämnar tillbaka dem.
Skötsel av kompost
I komposten kan du slänga:
matrester, fruktskal, te och kaffesump, ben, fiskrens och gammalt bröd
OBS! Gamla snittblommor, krukväxter och dylikt på kallkomposten bakom den ”vanliga”
komposten .
Släng alltid sågspån med dina matrester så undviker vi röta och dålig lukt.
Rör om med pinnen för att få ned syre som bättrar på förmultningsprocessen.
Vi tömmer komposten på de gemensamma trädgårdsdagarna.
Vinst
1) Vi sänker föreningens sophämtningskostnader.
2) Genom detta får vi näringsrik jord till våra planteringar på balkongerna och till vår
trädgård.
Kabel-TV
Brf Hjalte är ansluten till ComHems kabel-TV. Kostnaden för kabel-TV finns med på
”hyresavin” och uppgår för närvarande till 75:-/mån. Nedan följer de kanaler som finns
tillgängliga (050817) i alla lägenheter:
Fasta kanaler









SVT 1
SVT 2
TV 3
TV 4
Kanal 5
ZTV
Eurosport
MTV
Discovery Mix
DigitalTV
Det finns ytterligare drygt 40 kanaler tillgängliga i nätet och det är upp till den enskilda
hyresgästen att teckna abonnemang med ComHem om tillgång till dessa. Det krävs en digital
TV-box för detta ändamål, och denna hyr/köper lägenhetsinnehavaren själv från ComHem.
Avgifter till föreningen
Bankgironummer till Brf Hjalte:
Organisationsnummer:
590-4552
717600-0805
Ekonomisk förvaltare
Brf Hjalte anlitar Visma AB för att hantera fakturor, redovisning och överlåtelser. Har du
frågor om:


Hyror
Överlåtelser (ex pantförskrivning)
bör du ta dem direkt med:
Visma AB
Götgatan 1
Box 2058
750 02 UPPSALA
tel 018-57 22 50
Angående period för avgiftsbetalning (väldigt ofta kallad ”hyran”)
Det är valfritt för varje lägenhetsinnehavare att välja om denne vill betala avgiften:

månadsvis
eller

kvartalsvis.
Vid månadsvis betalning så får man tre inbetalningskort samtidigt – och man ser själv till att
betala dessa varje månad (om man inte har autogiro – se nedan).
Ändring av betalningsperiod anmäls till Visma.
Autogiro
Det är möjligt at ge Visma en fullmakt att dra pengar för avgiften från ens eget bankkonto vid
varje hyresbetalningstillfälle (autogiro). Fördelen med detta är att man slipper att själv betala
fakturan – betalningen med autogiro går automatiskt den sista i varje månad och syns sedan
på kontoutdraget med texten ”Brf Hjalte”. Den som betalar med autogiro får exakt samma
info hem (dvs hyreslappar) som en person utan autogiro. Autogiro är gratis.
Om du är intresserad av att sätta igång (eller avsluta) ett autogiro så kontaktar du Visma på
ovanstående adress.
Angående försenade avgiftsbetalningar
Om avgiften inte har betalats i tid så går det ut en betalningspåminnelse och en
förseningsavgift à 100 kr. Avgiften går ut automatiskt om redovisningssystemet inte kan se att
betalning har inkommit i tid.
Man kan ha betydligt roligare för de 100 kronorna – så det är värt att försöka undvika sena
avgiftsbetalningar...
Nycklar och lås
Bostadsrättsföreningen Hjalte investerade 1997 i ett nytt låssystem. I korthet innebar det att
alla låsbleck, kolvar och låscylindrar byttes ut. I samband med detta kvitterade varje
bostadsrättsinnehavare ut tre nycklar till sitt lås. I vissa fall beställdes extra nycklar och detta
finns i sådant fall registrerat hos föreningens nyckelansvarige för lås. Fråga styrelsen.
De nycklar vi använder är av en specialprofil som är juridiskt skyddad, s.k. "patenterad
nyckelkontroll". Detta innebär att ingen kan kopiera nycklarna utan medgivande från
föreningens nyckelansvarige. Detta är en trygghet för oss som boende.
Dina nycklar fungerar förutom till din ytterdörr också till de gemensamhetsutrymmen som
finns i fastigheten (källar- och vindsvåning).
Ytterligare kopior av nycklar
Kontakta nyckelansvarig som hjälper dig med införskaffandet. Du som bostadsrättsinnehavare
betalar för de nya nycklarna mot den faktura som föreningen får från låssmed.
Nyckelansvariga
Håkan ludvigsson, 40 B
Magnus Peterson, 38 A
Förutom ovanstående har även Ordförande huvudnyckel.
Download