Våld mot utlandsfödda kvinnor i Sverige

advertisement
+
Våld mot utlandsfödda kvinnor i Sverige Cecilia Fernbrant, forskare Socialmedicin och global hälsa Lunds universitet +
Riskfaktorer för våld i nära relaIoner n  Fa>gdom (Jewkes, 2002, 2014) n  Barndomstrauma (Fulu et al, 2014) n  KrigssituaIon/traumaIska händelser (Samarasinghe & Arvidsson, 2002) n  Ojämställd lagsIOning/normer n  Låg utbildade och kvinnor med låg egenmakt (Jewkes, Penn-­‐Kekana, & Levin, 2002) n  Mäns normer/a>tyder Ill våld (Fulu et al, 2014) n  Alkoholmissbruk (Fulu et al, 2014) Hälsa Arbete IntegraIon +
Utlandsfödda kvinnor n  Sämre självskaXad och psykisk hälsa (Cantor-­‐Graae, Zolkowska & McNeil, 2005; Lecerof, 2010) n  Större suicidalitet (Hjern & Allebeck, 2002; Khan & Waheed, 2009) n  Mer våld i nära relaIoner (Jin & Keat, 2009; Krishnan et al, 2010; Sokoloff & Dupont, 2005) Hälsa Arbete IntegraIon +
Utlandsfödda kvinnor n 
Marginalisering är associerat med n  Ångest och/eller depression (Bhui et al, 2005; Kirmayer et al, 2011) n  Allvarlig psykisk sjukdom (Cantor-­‐Graae, 2007) n  Våld i nära relaIoner (Jewkes, 2002; Jin & Keat, 2009; Krishnan et al, 2010; Sokoloff & Dupont, 2005) +
Varför undersöka våld mot utlandsfödda kvinnor i Sverige n  Brist på Idigare populaIonsbaserade studier om våld mot utlandsfödda kvinnor i Sverige n  Sverige har tagit emot eX stort antal invandrare och flykIngar under de senaste 30 åren n  Sverige har högre jämställdhet, i internaIonell jämförelse, än många av de länder flykIngar kommer ifrån -­‐ “backlash hypothesis” n  Om det finns en högre risk för våld bland utlandsfödda kvinnor, måste riktade insatser utvecklas +
Avhandling n  Övergripande syOe AX undersöka förekomsten av våld i nära relaIoner mot utlandsfödda kvinnor i Sverige och dess bestämningsfaktorer !
!
En mångfaceXerad Illgång Studie%2:%%
Nationell%
registerstudie%%
(n=6,124)%
Studie%1:%%
Regional%
enkätstudie%
(n=11,556)%
%
!
Våld%i%nära%
relationer%
Studie%4:%%
Regional%
enkätstudie,%
thailändska%
kvinnor%(n=804)%
%
Studie%3:%%
Intervjustudie,%
irakiska%
flyktingar%%
(n=18)%
%
+
Studie 1 n  Hot om våld och fysiskt våld mot utlandsfödda kvinnor: En svensk popula:onsstudie n 
Fernbrant, Essén, Östergren, Cantor-­‐Graae. Perceived threat of violence and exposure to physical violence against foreign-­‐born women: A Swedish populaIon-­‐based study. Women’s Health Issues, 2011. n  Data från Folkhälsoenkäten i Skåne, 2004 n  11 556 kvinnor (18-­‐64 år) n  18 % utlandsfödda (9502 sv/2054 utl) n  2 frågor om upplevelse av våld Förövaren okänd n  InformaIon om plats n 
+
Studie 1 n  Bakgrundsvariabler och potenIella confounders n  Ålder (18-­‐44 år/45-­‐64 år) n  Civilstånd (GiO, sambo/ensamstående, skild, änka) n  Utbildningsnivå (<9 år/>9 år) n  SysselsäXningsstatus (Arbete/arbetslös) n  Disponibel hushållsinkomst (<9000 kr/>9000 kr) +
Studie 1 n  Resultat n  Mer hot om våld och mer fysiskt våld bland utlandsfödda kvinnor (4.7% resp. 3.7%) n  Mer hot om våld och mer fysiskt våld i hemmet bland utlandsfödda kvinnor n  Ung ålder, äktenskap/samboskap och låg inkomst -­‐ riskfaktorer för våld bland utlandsfödda kvinnor +
Studie 1 Inkomstnivå i ursprungslandet (World Bank, 2009) Hög (n=632) Medel (n=1317) Låg (n=105) Australia, Austria, Canada, CroaIa, Czech Republic, Cyprus, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Great Britain, Greece, Hong Kong, Hungary, Ireland, Iceland, Israel, Italy, Japan, Korea Rep, Kuwait, the Netherlands, Norway, Portugal, Switzerland, Slovak Rep, Slovenia, Spain Albania, Algeria, ArgenIna, Belarus, Bolivia, Bosnia-­‐
Herzegovina, Brazil, Bulgaria, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Egypt, El Salvador, Georgia, Guyana, India, Indonesia, Iraq, Iran, Jordan, Kazakhstan, Kosovo, Latvia, Lebanon, Lithuania, Macedonia, Malaysia, MauriIus, Morocco, Pakistan, Peru, Philippines, Poland, Rumania, Russia, Serbia-­‐Montenegro, South Africa, Sri Lanka, Syrian Arab Rep, Thailand Afghanistan, Bangladesh, Eritrea, Ethiopia, Gambia, Guinea-­‐Bissau, Kenya, Korea Dem Rep, Kyrgyz Rep, Liberia, Mali, Mozambique, Somalia, Tanzania, Togo +
Studie 1 n  Resultat n  Mer hot om våld och mer fysiskt våld bland utlandsfödda kvinnor (4.7% resp. 3.7%) n  Mer hot om våld och mer fysiskt våld i hemmet bland utlandsfödda kvinnor n  Ung ålder, äktenskap/samboskap och låg inkomst -­‐ riskfaktorer för våld bland utlandsfödda kvinnor n  Mer fysiskt våld bland utlandsfödda kvinnor från medel-­‐ och låginkomstländer +
Studie 1 n  Slutsats Studien visar eX samband mellan aX vara utlandsfödd och aX ha upplevt hot om våld, vilket indikerar aX utlandsfödda kvinnor löper större risk för våld, speciellt de som har låg socioekonomisk status +
Studie 2 n  Större risk för utlandsfödda kvinnor aI bli dödade av en annan person: En svensk registerstudie n 
Fernbrant, Essén, Esscher, Östergren, Cantor-­‐Graae. Increased risk of mortality due to interpersonal violence in foreign-­‐born women of reproducIve age: A Swedish register-­‐based study. Violence Against Women (i tryck). n  Datamaterial NaIonella dödsorsaksregistret (Födelseland, ålder, dödsorsak) n  LISA-­‐registret, Socialstyrelsen (Civilstånd, utbildningsnivå, sysselsäXningsstatus, disponibel inkomst) n 
n  6165 avlidna, 1991-­‐2007 (15-­‐49 år) n  16 % utlandsfödda (5166 sv/999 utl) +
Studie 2 n  Externa dödsorsaker n  Avsiktlig självdestrukIv handling n  Transportolyckor n  Olyckor (exkl transport) n  Händelse med okänd avsikt n  Övergrepp av annan person +
Studie 2 n  Bakgrundsvariabler och potenIella confounders n  Ålder (18-­‐30 år/31-­‐45 år) n  Civilstånd (GiO, sambo/ensamstående, skild, änka) n  Utbildningsnivå (<9 år/>9 år) n  SysselsäXningsstatus (Arbete/arbetslös) n  Disponibel hushållsinkomst (<9000 kr/>9000 kr) +
Studie 2 n  Resultat n  Utlandsfödda kvinnor har 3 gånger högre risk aX bli dödad av en annan person n  Äktenskap/samboskap, låg utbildningsnivå och arbetslöshet -­‐ riskfaktorer för aX bli dödad av en annan person bland utlandsfödda kvinnor +
Studie 2 Jämställdhetsnivå i ursprungslandet (Social Watch, 2012) Medel (n=5520) Låg (n=382) Mycket låg/kri:sk (n=184 ) Denmark, Finland, Iceland, Norway, Spain, Sweden Australia, Austria, Bolivia, Botswana, Brazil, Bulgaria, Burundi, Canada, Cape Verde, Chile, China, Colombia, Costa Rica, CroaIa, Czech Republic, Ecuador, El Salvador, Estonia, France, Georgia, Germany, Ghana, Greece, Hungary, Indonesia, Ireland, Italy, Mexico, Moldova, Netherlands, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Romania, Russian FederaIon, Singapore, Serbia, South Africa, Sri Lanka, Thailand, Uganda, Ukraine, United Kingdom, United States, Uruguay, Venezuela, Vietnam Afghanistan, Arab Rep. Egypt, Bangladesh, Bosnia-­‐
Herzegovina, Dem. Rep. Congo, Eritrea, Ethiopia, Gambia, India, Islamic Rep. Iran, Japan, Kenya, Rep. Korea, Lao PDR, Lebanon, Liberia, Morocco, Pakistan, Papua New Guinea, Syrian Arab Rep., Tanzania, Turkey, Uzbekistan, Zambia, Zimbabwe +
Studie 2 n  Resultat n  Utlandsfödda kvinnor har 3 gånger högre risk aX bli dödad av en annan person n  Äktenskap/samboskap, låg utbildningsnivå och arbetslöshet -­‐ riskfaktorer för aX bli dödad av en annan person bland utlandsfödda kvinnor n  Kvinnor från länder med låg jämställdhet i ursprungslandet har 3-­‐4 gånger högre risk aX bli dödad av en annan person +
Studie 2 n  Slutsats Utlandsfödda kvinnor i Sverige, speciellt de från länder med låg jämställdhet, löper större risk för död på grund av våld av annan person än svenskfödda kvinnor +
Studie 3 n  AI navigera mellan kontroll och självbestämmande: Nyanlända irakiers upplevelser av heder, välbefinnande och risk för partnervåld n 
Fernbrant, Essén, Östergren, Cantor-­‐Graae. NavigaIng between control and autonomy: Recently arrived Iraqi refugees’ percepIons regarding honor, well-­‐being, and risk for inImate partner violence. Journal of Immigrant and Refugee Health, 2013. n  Individuella intervjuer med telefontolk n  18 irakiska kvinnor och män, (20-­‐51 år) n  Innehållsanalys Studie 3 – den ekologiska modellen Samhällsnivå Gruppnivå Motstridiga genusnormer • 
• 
• 
• 
• 
Kvinnor underordnade män i Irak Mannen familjens överhuvud Olika möjligheter beroende på kön i Irak Ökade möjligheter för kvinnor i Sverige För mycket frihet för kvinnor i Sverige Individnivå Personlig historia Motstridiga könsnormer “[Min fru får ha] kompisar i skolan, skoja och skraXa och sånt, men inte hemma och inte mobiltelefon heller.” (Man#9) Motstridiga könsnormer “Svenska kvinnan är jäXestark. Deras klädsIl, den är som den är. Ok, de tar på sig kort och kortärmat och shorts och så vidare men ändå det är på eX fint säX. Men om nån [en irakisk kvinna] skulle göra det så är det på hur ska man säga det är mer aX de försöker locka männen, men här gör de det på eX naturligt säX.” (Kvinna #3) • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Studie 3 – den ekologiska modellen Hedern finns med i allt Kvinnor måste vara oskuld Män har relaIoner före äktenskapet Kontroll och våld för aX uppräXhålla heder Straff för hedersbroX Samhällsnivå Gruppnivå Motstridiga genusnormer Den allt överskuggande hedern Kvinnor underordnade män i Irak Mannen familjens överhuvud Olika möjligheter beroende på kön i Irak Ökade möjligheter för kvinnor i Sverige För mycket frihet för kvinnor i Sverige Individnivå Personlig historia +
Den allt överskuggande hedern ”Om vi säger aX en flicka begår det här broXet eller vad man ska kalla det för, så blir det skam över hela familjen. Även om de dödar henne så kommer skammen for~arande aX finnas, men det är läXare aX döda henne än aX hon lever med det här.” (Kvinna #3) • 
• 
• 
• 
• 
Studie 3 – den ekologiska modellen Hedern finns med i allt Kvinnor måste vara oskuld Män har relaIoner före äktenskapet Kontroll och våld för aX uppräXhålla heder Straff för hedersbroX • 
• 
• 
• 
• 
Samhällsnivå Gruppnivå Individnivå Motstridiga genusnormer Den allt överskuggande hedern Den nyanländes limbo • 
• 
• 
• 
• 
Ofrivilligt lämnat Irak Förtryckt, hotad och slagen i Irak Slagen i skolan i Irak Hotad och slagen av partner i Irak Verbalt förnedrad av partner i Sverige Kvinnor underordnade män i Irak Mannen familjens överhuvud Olika möjligheter beroende på kön i Irak Ökade möjligheter för kvinnor i Sverige För mycket frihet för kvinnor i Sverige • 
• 
• 
• 
• 
Personlig historia Med våld i bagaget Ouppfyllda basbehov Ensam och orolig Vilsen och bakbunden Avsaknad av stöd och nätverk Trygghet, frihet och rä>gheter +
Med våld i bagaget “I Irak det är han som sköter om allIng, det här med ekonomin, hemmet och frun och allt. Han känner sig stark. Men när han kommer Ill Sverige och han inte hiXar något jobb och hon kanske hiXar någonIng, det är klart det blir våld och frustraIon då.” (Kvinna #6) Med våld i bagaget “Kolla om jag känner aX jag vill slå, slår jag i väggen. Men jag har sagt Ill henne om jag blir arg, bli tyst, snacka inte. Jag lugnar mig själv. Jag går ut i parken och röker cigg, jag blir helt lugn. Men om hon pratar med mig när jag är arg, kommer jag slå. På tvn, på väggen, inte på henne.” (Man#9) +
Studie 3 n  Slutsats För irakiska flykIngar kan eX liv i Sverige innebära omfaXande anpassning. Möjliga konsekvenser av aX inte kunna hantera motstridiga genusnormer kan, å ena sidan leda Ill social isolering och låg integraIon med negaIva hälsokonsekvenser. Å andra sidan, kan en hög nivå av anpassning hos några familjemedlemmar leda Ill maktskiOe i familjen och i vissa fall våld i nära relaIoner +
Studie 4 n  Partnervåld och dålig mental hälsa bland thailändska kvinnor i Sverige n 
Fernbrant, Emmelin, Essén, Östergren, and Cantor-­‐Graae. InImate partner violence and poor mental health among Thai women residing in Sweden. Global Health Pa?erns, 2014. n  Folkhälsoenkät på thailändska n  Alla thailändska kvinnor, 2006-­‐2011, i Skåne och Sjuhäradsbygden n  6 frågor om våld, inkl informaIon om förövaren n  804 thailändska kvinnor (18-­‐61 år) +
Studie 4 n  Bakgrundsvariabler och potenIella confounders n  Ålder (18-­‐29 år/30-­‐61 år) n  Civilstånd (GiO, sambo/ensamstående, skild, änka) n  Utbildningsnivå (<9 år/>9 år) n  Disponibel hushållsinkomst (<9000 kr/>9000 kr) n  Social isolering n  Socialt deltagande n  Social Illit +
Studie 4 n  Resultat n  Mer partnervåld innan migraIon n  21 % partnervåld av Idigare partner n  7 % partnervåld av nuvarande partner n  40 % socialt isolerade n  Socialt deltagande inom gruppen n  VåldsutsaXa kvinnor sämre mental hälsa och mer social isolering +
Studie 4 n  Slutsats VåldsutsaXa thailändska kvinnor hade sämre mental hälsa och brist på social isolering och hög social Illit var skyddande faktorer + Skyddande faktorer för våld mot utlandsfödda kvinnor Hög$
utbildnings-$
nivå$
Arbetsmarkna
dsintegration$
Sysselsättning$
Ekonomisk$
självständighet$
Hög$
jämställdhet$
födelselandet$
Social$tillit$
Jämställdhet$
Egenmakt/$
empowerment$
Socialt$
deltagande$
Inte$socialt$
isolerad$
Social$
integration$
+
Slutsatser n  Utlandsfödda kvinnor, speciellt de som har låg hushållsinkomst, löper större risk för aX bli utsaXa för våld i hemmet jämfört med svenskfödda kvinnor n  Utlandsfödda kvinnor i Sverige, speciellt de från länder med låg jämställdhet, löper större risk för aX bli dödade av annan person jämfört med svenskfödda kvinnor n  Genusnormer påverkar inställningen Ill partnervåld bland irakiska flykIngar i Sverige n  VåldsutsaXa thailändska kvinnor hade sämre mental hälsa och brist på social isolering och hög social Illit var skyddande faktorer n  Det potenIella inflytandet av jämställdhet i ursprungslandet och andra riskfaktorer för våld mot utlandsfödda kvinnor och bör undersökas vidare och inkluderas i utvecklingen av förebyggande arbete +
Slutsatser och rekommendaIoner n  Samma riskfaktorer för svenskfödda kvinnor – högre koncentraIon bland utlandsfödda n  Språkbarriär, okunskap om rä>gheter och var man söker hjälp n  YXerligare informaIon för både utlandsfödda kvinnor och män om rä>gheter och skyldigheter n  YXerligare stöd-­‐ och hjälpinsatser för både utlandsfödda kvinnor och män i våldsamma relaIoner n  Ökat samarbete mellan olika organisaIoner, förvaltningar och myndigheter mot våld i nära relaIoner +
Hur får vi nyXa av resultaten? n  Sprida och implementera resultaten n  Mer samarbete mellan forskare och prakIker – frivilligorganisaIoner, kommuner, hälso-­‐ och sjukvården n  FortsaX forskning 1. 
Intervjustudie med thailändska kvinnor och svenska män 2. 
Utvärdering av Socialtjänsten i Eslövs kommuns arbete mot våld i nära relaIoner +
Nära relaIoner och våld – kvalitaIva studier bland thailändska kvinnor och svenska män n  Samarbete med Malmö stad, Region Skåne och Eslövs kommun n  BroXsoffermyndigheten, 2014-­‐2016 n  SyOe AX fördjupa kunskapen om de mekanismer och sociala processer som kan bidra Ill eller förebygga partnervåld mot thailändska kvinnor som lever med svenska män, och aX ge förslag Ill samhälleliga insatser för aX minska dessa kvinnors utsaXhet +
Nära relaIoner och våld – kvalitaIva studier bland thailändska kvinnor och svenska män n  3 delstudier 1. 
Individuella djupintervjuer med både våldsutsaXa och icke-­‐våldsutsaXa thailändska kvinnor, ca 15 intervjuer n  Hur ser våldsutsaXa och icke-­‐våldsutsaXa thailändska kvinnor i Sverige på nära relaIoner, familjeliv/sociala relaIoner, partnervåld och genusnormer? +
Nära relaIoner och våld – kvalitaIva studier bland thailändska kvinnor och svenska män 2. 
Individuella djupintervjuer med svenska män giOa med thailändska kvinnor, ca 10 intervjuer n  Hur ser män, som lever med thailändska kvinnor i Sverige, på nära relaIoner, familjeliv/sociala relaIoner, partnervåld och genusnormer? 3. 
Fördjupningsintervju med kvinnor som har erfarenhet av våld i sin nära relaIon i Sverige, ca 10 intervjuer n  Hur ser våldsutsaXa thailändska kvinnor på sina egna och eventuella barns situaIon, möjlighet aX lämna en våldsam relaIon och på olika försörjningsalternaIv? + Nära relaIoner och våld – kvalitaIva studier bland thailändska kvinnor och svenska män Det$sociala$livet$i$Sverige$
Livet$innan$Sverige$
Familjen!
Migration!
Förväntningar!på!
Sverige!
!
Samhällsstöd$
Kommun!–!Polis,!
socialtjänst!
Svenska!kyrkan/!
Templet!
Hälso*!och!sjukvård!
Föreningar!
Familjen!*!barn!
Skillnader!Sv!–!Thai!
Sysselsättning!
Stöd!i!egna!gruppen!
Nära%relationer%och%våld%1%%
Kvalitativa'studier'med'
thailändska'kvinnor'
(delstudier'1,'3)!
!
Hälsa$
Synen!på!hälsa!
Egen!hälsa!
Sexuell!hälsa!
Relationer$och$kärlek$
Vad!är!kärlek!
Roller!i!hemmet!
Skillnader!Sv!–!Thai!
Skydd!mot!graviditet/Sti!
Kräva!kondom!
Relationer$och$våld$
Tankar$om$framtiden$
Förväntningar!och!
drömmar:!För!egen!del!
och!på!olika!
samhällsaktörer!
!
Sex$mot$gåva/pengar$
Vad!innebär!massagejobb!
Prostitution!i!
Sverige/Thailand!
Egna!erfarenheter!*!skydd!
!
!
Synen!på!relationsvåld!
Normer!för!jämställdhet,!
våld!
Egna!erfarenheter!
+
Nära relaIoner och våld – kvalitaIva studier bland thailändska kvinnor och svenska män n  Urval n  Intervjuer n  Analys n  Grundad teori +
Utvärdering i Eslövs kommun n  Utvärdering av socialtjänstens arbete mot våld i nära relaIoner n  Samarbete med Socialtjänsten i Eslövs kommun n  Intervjuer med våldsutsaXa kvinnor, ca 10 n  Intervjuer med tjänstemän, ca 10 n  Grundad teori och situaIonsanalys +
Tack för uppmärksamheten! [email protected] 040-­‐39 13 57 0709-­‐60 98 84 
Download