TILLÄGG TILL SLUTBETYG

advertisement
TILLÄGG TILL SLUTBETYG (*)
Examens namn
Grundexamen i teckenspråkshandledning, teckenspråkshandledare
Examensgrunderna (föreskrift 89/011/2014) trädde i kraft 1.8.2015.
I examen påvisat yrkeskunnande
Uppbyggnaden av examen
Omfattningen på en grundexamen som avläggs som grundläggande yrkesutbildning är 180 kompetenspoäng. I examen ingår
yrkesinriktade examensdelar 135 kompetenspoäng, gemensamma examensdelar 35 kompetenspoäng och fritt valbara
examensdelar 10 kompetenspoäng. Examensdelar som utvidgar examen kan väljas individuellt.
Fristående examina utgörs av de yrkesinriktade examensdelarna. För en fristående examen eller examensdelarna i en
fristående examen anges ingen omfattning. Examen kan avläggas oavsett hur den påvisade yrkesskickligheten har förvärvats.
De yrkesinriktade examensdelarna utgörs av obligatoriska och valbara examensdelar. De obligatoriska examensdelarna inom
grundexamen i teckenspråkshandledning är behärskande av finländskt teckenspråk, handledning och fostran av barn och
ungdomar inom teckenspråks- och kommunikationsbranschen, handledning av vuxna och åldringar inom teckenspråks- och
kommunikationsbranschen och kommunikationsmetoder och stödjande av kommunikation. Valbara examensdelar är till
exempel att utveckla uttrycksförmågan, handledning av dövblinda, att arbeta i en mångkulturell arbetsmiljö och
tjänsteproduktion.
I alla yrkesinriktade grundexamina kan man dessutom välja examensdelen planering av företagsverksamhet och andra
yrkesinriktade examensdelar. I den grundläggande yrkesutbildningen kan man också välja examensdelarna inför uppgiften
som arbetsplatshandledare, arbete som kräver spetskompetens eller arbeta i ett företag, examensdelar som erbjuds lokalt, en
examensdel från yrkeshögskolestudier eller fritt valbara examensdelar.
Kunnande hos den som har avlagt examen
Till teckenspråkshandledarens specialkompetens hör att handleda och hjälpa kunden genom att använda finländskt
teckenspråk, metoder som baserar sig på tecken, övriga kommunikationsmetoder som stöder och ersätter tal (till exempel
gester, bilder, teckningar och föremål), lättläst språk samt genom att tala tydligt. Teckenspråkshandledare handleder och
assisterar framför allt teckenspråkiga personer, hörselskadade samt hörsel- och synskadade, dövblinda och utvecklingsstörda
samt kunder som har särskilda språksvårigheter. Till teckenspråkshandledarens specialkompetens hör att stödja barnets
språkrehabilitering i vardagen och de respekterar de val av språk- och kommunikationsmetoder som barnets familj gjort.
De som har avlagt grundexamen i teckenspråkshandledning kan planera, genomföra och utvärdera en målmedveten fostringsoch stimulansverksamhet för kunder i olika åldrar. De kan stöda sina kunder i att utveckla sin kommunikation och sin
språkliga färdighet. De kan arbeta kvalitetsmedvetet, självständigt samt serviceinriktat och samarbetsvilligt.
Teckenspråkshandledare klarar av interaktionssituationerna i sitt arbete också på ett främmande språk och på det andra
inhemska språket. De kan utarbeta meddelanden och arbetsrapporter med hjälp av datateknik. De tar ansvar för sitt arbete,
utvärderar sina arbetsprestationer och utvecklar sin yrkeskompetens. De kan också arbeta i enlighet med principerna för
företagsverksamhet.
Teckenspråkshandledare slår vakt om kundernas trygghet och hälsa samt om sin egen arbets- och funktionsförmåga. De ser
till att de redskap och metoder som används är säkra och håller arbetsmiljön trivsam och i gott skick. De följer
arbetarskyddsbestämmelserna och -anvisningarna.
Den som har avlagt examen kan arbeta med följande uppgifter
Teckenspråkshandledaren planerar, genomför och utvärderar en målmedveten fostrings- och stimulansverksamhet för kunder i
olika åldrar inom teckenspråks- och kommunikationsbranschen. I verksamhetsmiljöer används det teckenspråk,
kommunikationsmetoder som baserar sig på tecken eller sådana som stöder och ersätter tal. Teckenspråkshandledare
handleder, fostrar och assisterar teckenspråkiga, hörsel- och synskadade, språkhandikappade (till exempel utvecklingsstörda
och dysfatiker) samt talhandikappade personer.
Arbetsuppgifter består av att stöda kunder i olika åldrar i deras kommunikation och språkfärdighet samt handleda dem med
beaktande av deras individuella tillväxt och utveckling. En teckenspråkshandledare kan också fungera som personlig assistent
eller som gruppassistent till exempel i läroanstalter och i morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever, men också med
åldringar.
Den som har avlagt denna examen kan arbeta inom socialvården eller i skolväsendet inom vård, fostran och rehabilitering,
bland annat som skolgångsbiträden. Arbetsplatserna kan finnas inom den offentliga, privata eller tredje sektorn, till exempel i
daghem, läroanstalter, läger, servicehus, vårdinrättningar, aktivitetscentra, klubbar och kurser. En teckenspråkshandledare kan
arbeta som en avlönad arbetstagare eller erbjuda sina tjänster via ett eget företag.
Examens officiella ställning
Namn och status på den som utfärdat slutbetyget
Namn och status på den nationella/regionala
Slutbetyget för grundexamen som har avlagts som
myndighet som fattar beslut om examen
grundläggande yrkesutbildning utfärdas av en
Undervisnings- och kulturministeriet
utbildningsanordnare som har tillstånd från undervisnings- och
Utbildningsstyrelsen, centralt ämbetsverk som är
kulturministeriet att anordna utbildning. Yrkesprovsbetyget som
underställt undervisnings- och kulturministeriet
ingår i slutbetyget utfärdas av ett organ som ansvarar för
planerandet och genomförandet av yrkesprov.
Slutbetyget för grundläggande utbildning som har avlagts som
fristående examen utfärdas av en av Utbildningsstyrelsen utsedd
examenskommission.
Examensnivå
Nationell referensram för examina 4
Europeisk referensram för kvalifikationer 4
ISCED 3
Betygsskala/krav för godkännande
Berömliga 3
Goda 2
Nöjaktiga 1
Lägsta godkända prestation 1
Behörighet för fortsatta studier
Denna examen ger behörighet till högskolestudier.
Internationella överenskommelser
Rättslig grund
Lagen om grundläggande yrkesutbildning 630/1998, förordningen om yrkesutbildning 811/1998 och förordningen om
yrkesinriktade grundexaminas uppbyggnad 801/2014 jämte ändringar
Lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning 631/1998 och förordningen om yrkesinriktad vuxenutbildning 812/1998
Officiellt erkända sätt för att erhålla slutbetyget
Slutbetyget kan enligt författningarna erhållas på tre sätt:
1. Examen kan avläggas som grundläggande yrkesutbildning, varvid studierna huvudsakligen genomförs vid en läroinrättning,
men i examen ingår minst 30 kompetenspoäng förvärvande av kunnande genom inlärning i arbetet. Kunnandet bedöms genom
yrkesprov som ordnas på arbetsplatserna och annan bedömning. Slutbetyget utfärdas av en utbildningsanordnare som har
tillstånd från undervisnings- och kulturministeriet att anordna utbildning. Yrkesprovsbetyget som ingår i slutbetyget utfärdas
av ett organ som ansvarar för planerandet och genomförandet av yrkesprov.
2. Examen kan avläggas som fristående examen, där examinanden vid examenstillfällen påvisar den yrkesskicklighet som
krävs enligt examensgrunderna som fastställts av Utbildningsstyrelsen. Vid behov anordnas utbildning som förbereder för
examen. Utbildningsanordnaren ansvarar för den personliga tillämpningen vid ansökningen till en utbildning, avläggandet av
examen och förvärvandet av den yrkesskicklighet som behövs. Slutbetyget utfärdas av en av Utbildningsstyrelsen utsedd
examenskommission.
3. Examen kan avläggas som läroavtalsutbildning, där examinanden kan få grundläggande yrkesutbildning som leder till
examen eller utbildning som förbereder för fristående examen. Läroavtalsutbildningen består huvudsakligen av utbildning på
arbetsplatsen som kompletteras med teoretiska studier. Den studerande har ett tidsbundet arbetsavtal. Slutbetyget utfärdas av
utbildningsanordnaren eller för fristående examina av examenskommissionen.
Krav på grundutbildning
För grundläggande yrkesutbildning krävs lärokursen för grundläggande utbildning. Inga formella utbildningskrav ställs på den
som deltar i en fristående examen.
Ytterligare information
Kvalitetssäkringen grundar sig på utbildningsanordnarens kvalitetsledningssystem, självvärderingar och externa
utvärderingar.
Utbildningsstyrelsen
PB 380, 00531 HELSINGFORS
[email protected]
Ytterligare information (bl.a. beskrivning av yrkesutbildningen och examenssystemet i Finland): www.oph.fi
(*) En förtydligande kommentar
Syftet med denna bilaga är att ge tilläggsinformation om avlagd examen. Den är inte som sådan ett slutbetyg. Bilagans utformning grundar sig på följande
texter: rådets resolution 93/C 49/01 av den 3 december 1992 om klarhet och tydlighet rörande kvalifikationer, rådets resolution 96/C 224/04 av den 15 juli
1996 om klarhet och tydlighet när det gäller yrkesutbildningsbevis, samt Europaparlamentets och rådets rekommendation 2001/613/EG av den 10 juli 2001
om rörlighet inom gemenskapen för studerande, personer som genomgår yrkesinriktad utbildning, volontärer, lärare och utbildare.
Ytterligare information om jämförelser mellan examina finns på webbplatsen http://www.cedefop.europa.eu/en/themes/understanding-qualifications
© European Union 2002-2014
Download