VA och dagvattenutredning

advertisement
Teknisk försörjning
Bergsvik, Munkedals kommun
Ny detaljplan för 52 nya tomter och 63 befintliga tomter
1(8)
2013-02-12
VA och dagvattenutredning
Miljö
Området ligger vid fjorden Gullmarn som är ett Natura 2000 område, vilket innebär
att det klassas som områden med särskilda skydds- och bevarandevärden (särskilts
skyddsvärda). Natura 2000 skyddar växter, djur och deras livsmiljöer och är
skyddade av 7 kap. i miljöbalken.
Det nya planområdet kommer att påverka havsmiljön till det bättre när befintliga
fastigheter ansluts till det kommunala avloppsreningsverket i Munkedal och
dagvattnet kommer att rinna i diken till fördröjningsdammar innan det rinner i
öppna diken vidare till havet.
Åkermarker inom området och området till ny damm, Sörgårdsdammen har legat i
träda under många år. Det medför att inget överskotts gödsel rinner ut i havet.
Under sommarhalvåret kommer dagvattnet att minska till havet jämfört mot idag
genom infiltration, avdunstning och ”bevattning”till växter.
Diken och bäckar är för små ( för litet flöde) för att fisk skall gå upp och ”leka”.
Vatten/avlopp/dagvatten
Utbyggnad av ”konventionellt” kommunalt VA-skall väljas. Kommunen bygger ut
va-ledningar, spill, dag och vattenledningar till befintliga fastigheter och en del nya
på vägen dit (Ängen). Området Kullen skall anslutas till kommunens
anslutningspunkter enligt ritning.
Dagvatten på hustak och vägar skall återföras så snart det är möjligt till diken.
Dagvattnet skall rinna ovan mark om det är möjligt och fördröjas/infiltrera i grunda
diken innan det rinner ut i fördröjningsdammar. Rinntiden blir långsammare än idag
när dagvattnet från ca 10 ha markyta rinner lång sträcka (ca 450 m) i nytt dike till
ny fördröjningsdamm, Sörgårdsdammen i sydväst. Fördröjningsdammens vatten
mynnar via diken till Gårviks badplats en sträcka på ytterligare ca 1250 m.
Det blir små vägytor som ”smutsar” ner dagvattnet i framtiden och det skadar inte
miljön.
Havsvattnet blir bättre när befintliga fastigheterna ansluts till det nya kommunala
spillvattenledningarna.
Vägar på området Kullen ansluts till dagvattenledning och fastigheternas tak och
dräneringar ansluts till en dagvattenservis. Väg och hus dräneringar utförs enligt
AMA. Der innebär att en ledningsbädd utförs med tjockleken minst 10 cm för
”lokalt omhändertagande” av dagvatten. Det är endast överskottsvatten som leds
bort. Dagvattnet leds i dagvattenledningar nedför berget (Kulllen) för att undvika
markerosion.
Det blir 23 nya tomter på Kullen och ca 450 m nya vägar. Dagvattnet släpps i öppet
dike utmed vägen på Ängen.
AQUA CANALE
Göteborgsvägen 84
433 63 Sävedalen
Tel 031-26 94 00
M:\MUN712B\Text\va5.doc
Teknisk försörjning
Bergsvik, Munkedals kommun
Ny detaljplan för 52 nya tomter och 63 befintliga tomter
2(8)
2013-02-12
På Ängen blir det 16 nya tomter och ca 400 m ny väg. 10 fastigheters dagvatten
släpps i öppet dike och resterande 10 fastigheters dagvatten ansluts till
dagvattenserviser.
Dimensionering av dagvatten
Regnet beräknas på ett 10 årsregn med en intensitet på 230 l/sxha med varaktighet
på 10 minuter.
Ett 100 årsregn har en intensitet på ca 450 l/sxha räknat på ett 10 minuters regn. Det
är 2 ggr kraftigare än ett 10 årsregn med en intensitet på 230 l/sxha vilket ger
dubbla flödet och vattenvolym.
Område Hogen och Västra berget, arean är ca 90 000 m2 ,
dagvattnet mynnar i dike åt väster till Gårviks badplats.
Området består av 17 bebyggda befintliga fastigheter och det blir 6 st nya
fastigheter. Husen avvattnas till dagvattenledningar som mynnar i befintliga diken
som rinner till befintligt dike på norra sidan av Väg 814 innan det når havet i
Gårviks badplats.
En ny fördröjningsdamm norr om Bergsviksvägen anläggs för att fördröja dagvatten
för 6 st nya tomter och ny väg.
Utbyggnaden medför inga förändringar på regnvattenvolymen och rinner en lång
sträcka i befintliga diken.
Område sydost består av Ravinen och Solvik, arean är ca 80 000
m2 , dagvattnet mynnar Solviks båtplats.
Området består av 17 st befintliga fastigheter och det finns möjlighet för ytterligare
4 st nya hus. Husen avvattnas till befintliga diken eller delvis kulverterade diken
som mynnar i 4 st mindre fördröjningsdammar i ravinen innan det når havet vid
båtplatsen. Dagvattenledningar byggs ut på enstaka sträckor och befintliga diken
iordningsställs.
Områdets area har minskat med ca 10 000 m2, (90 000 m2 -10 000 m2 = ca 80 000
m2), dagvattnet leds via Kullen till nytt fördröjningsmagasin. Minskningen är ca 50
l/s och ca 30 000 l (30 m3) vattenvolym.
80 000 m2 ger (8hax230x0.2) = ca 400 l/s eller 240 m3.
4 st mindre magasin har föreslagits på ca 240 m3, befintliga utloppsledningar klarar
ca 1200 l/s.
Idag har området problem med erosion i dikena och på vägarna vid stora regn. Det
medför att nya erosionsskydd måste utföras.
AQUA CANALE
Göteborgsvägen 84
433 63 Sävedalen
Tel 031-26 94 00
M:\MUN712B\Text\va5.doc
Teknisk försörjning
Bergsvik, Munkedals kommun
Ny detaljplan för 52 nya tomter och 63 befintliga tomter
3(8)
2013-02-12
Område Södra, arean är ca 45 000 m2 , dagvattnet mynnar i
naturmark åt öster.
Området består av 19 st bebyggda befintliga fastigheter, 2 st obebyggda och det
finns möjlighet för ytterligare 1 nytt hus. 13 st befintliga fastigheter avvattnas till
befintliga diken och 8 st befintliga fastigheter ansluts till dagvattenserviser som
mynnar i naturmark innan det når havet i öser.
I dagsläget avvattnas ca 135 000 m2 via området Södra eftersom område Mitt (se
nedan) med sin avrinning hit med bl a översvämningar som följd. Diket sydväst ut
har tidigare haft som funktion att avvattna Ängen, men med tiden har diket vuxit
igen och flödesriktningen ändrats. Efter återställande av befintligt dike för Mitt
området sydväst ut samt anläggning av nytt dike söder ut för Kullen kommer ca 90
000 m2 att avgå till detta område med väsentliga förbättringar för området. Kvar
blir ca 45 000 m2.
Område mitt består av Kullen, Ängen och Ornås, arean är ca 100
000 m2 , dagvattnet mynnar Gårviks badplats.
Dimensionering av dagvatten för 23 st nya tomter på Kullen
Regnet beräknas på ett 10 årsregn med en intensitet på 230 l/sxha med varaktighet
på 10 minuter.
Husens takytor är ca 150 m2 och förråd/carport ca 50 m2. Det blir totalt ca 200 m2
(0.02 ha).
Platt-ytor ca 200 m2 (0.02 ha).
Totalt ny yta per tomt 0.04 ha x 0.9 x 230 l/sxha = ca 8 l/s.
Nya vägar är ca 450 m långa med en bredd på 4.0 eller 5.0 m = ca 3050 m2 (0.3 ha)
inkl vändplaner.
Asfalterad väg ger avrinningskoefficienten ca 0.8 och
0.3 ha x 0.8 x 230 l/sxha = ca 55 l/s.
Väg + 23 st tomter ger flödet ca 265 l/s.
Vattenvolymen blir med ett regns varaktighet på 10 minuter = 600 s x 265 l/s = ca
160 000 l (160 m3).
AQUA CANALE
Göteborgsvägen 84
433 63 Sävedalen
Tel 031-26 94 00
M:\MUN712B\Text\va5.doc
Teknisk försörjning
Bergsvik, Munkedals kommun
Ny detaljplan för 52 nya tomter och 63 befintliga tomter
4(8)
2013-02-12
Regnvattnet släpps ut i dike utmed vägen på Ängen och fördröjning, infiltration och
avdunstning sker i ett nytt grunt dike ca 200 m långt innan det rinner ner i nytt dike
ca 450 m långt innan det når fördröjningsdammen, Sörgårdsdammen.
Dimensionering av dagvatten för 16 st nya tomter på Ängen
Platt-ytor ca 200 m2 (0.02 ha).
Totalt ny yta per tomt 0.04 ha x 0.9 x 230 l/sxha = ca 8 l/s.
Ny väg är ca 400 m långa med en bredd på 3.0 m = ca 1200 m2 (0.17 ha) inkl
vändplan.
Asfalterad väg ger avrinningskoefficienten ca 0.8 och
0.2 ha x 0.8 x 230 l/sxha = ca 40 l/s.
Väg + 16 st tomter ger flödet ca 200 l/s.
Vattenvolymen blir med ett regns varaktighet på 10 minuter = 600 s x 200 l/s = ca
120 000 l (120 m3).
Regnvattnet släpps ut i dike utmed vägen på Ängen och rinner till
Sörgårdsdammen.
Dimensionering av dagvatten för 9 st befintliga tomter på Ornås
Tak och plattytor har avrinningskoefficienten ca 0.9.
Platt-ytor ca 200 m2 (0.02 ha).
Totalt ny yta per tomt 0.04 ha x 0.9 x 230 l/sxha = ca 8 l/s.
Ny väg är ca 100 m långa med en bredd på 3.5 m = ca 700 m2 (0.07 ha) inkl
vändplan.
Asfalterad väg har avrinningskoefficienten ca 0.8.
0.07 ha x 0.8 x 230 l/sxha = ca 13 l/s.
Väg + 9 st tomter ger flödet ca 90 l/s.
Vattenvolymen blir med ett regns varaktighet på 10 minuter = 600 s x 90 l/s = ca 54
000 l (54 m3).
Fördröjningsdammens storlek/vattenvolym skall vara minst 160 m3 +
120 m3 + 54 m3 = 335 m3. Föreslagen damm har ca 9000 m3
vattenvolym.
AQUA CANALE
Göteborgsvägen 84
433 63 Sävedalen
Tel 031-26 94 00
M:\MUN712B\Text\va5.doc
Teknisk försörjning
Bergsvik, Munkedals kommun
Ny detaljplan för 52 nya tomter och 63 befintliga tomter
5(8)
2013-02-12
Det finns utrymme att bygga en damm med arean ca 10 000 m2 och med en volym
på ca 9000 m3. Dammens storlek beror på markägarens intresse för natur och
djurliv.
Rinntiden i dike är ca 0.25 m/s på sträckan 450 m tar det ca 30 minuter ner till
Sörgårdsdammen från Ängen.
Sörgårdsdammen en ny fördröjningsdamm i väster
Avrinningsytor
Området Mitt inom ny plan är ca 10 ha.
Området Ängen till ny damm är ca 16.5 ha.
Området väster om ny damm är ca 6.6 ha (ligger utanför nytt planområde).
Flöden
Området Ängen till ny damm är ca 16.5 ha. Området består av ängsmark och
skogsmark med enstaka hus. Mini flöde är ca 0.1 l/s, medelflöde ca 1.0 l/s och max
flöde ca 300 l/s.
Området väster om ny damm är ca 6.6 ha. Området består mestadels av skogsmark
med enstaka hus. Mini flöde är ca 0.1 l/s, medelflöde ca 1.0 l/s och max flöde ca
200 l/s.
Området Mitt inom ny plan är ca 10 ha. Efter utbyggnad blir max flödet ca 265 l/s.
Flödet den 7 maj var ca 0.3 l/s 11 dagar efter dagsregn den 26 april. Det medför att
en riktig varm och torr sommar är det inget flöde i diket ner till Väg 814.
Max flödet idag är ca 500 l/s. Flödet kan mätas i 2 st 300 trummor innan diket
mynnar i ett dike som rinner till Väg 814.
Fördröjningsdamm
Området för ny damm består av ängsmark/betesmark. 2 st diken rinner genom
området där ny damm är tänkt att byggas. Utloppet på ny damm mynnar där de 2
dikena går samman i ett dike ner till Väg 814. Mini flöde är ca 0.1 l/s, medelflöde
ca 1.0 l/s och max flöde ca 500 l/s.
Dammen är planerad att byggas med en area på ca 1 ha (10 000 m2) och med ett
medeldjup på ca 1.0 m under medelvattenytan blir volymen ca 9 000 m3 . Nivån på
AQUA CANALE
Göteborgsvägen 84
433 63 Sävedalen
Tel 031-26 94 00
M:\MUN712B\Text\va5.doc
Teknisk försörjning
Bergsvik, Munkedals kommun
Ny detaljplan för 52 nya tomter och 63 befintliga tomter
6(8)
2013-02-12
vattenytan som skall användas för fördröjning är ca 20 cm (ca 2000 m3 .) men kan
stiga ca 10 cm till innan bräddning. Då blir volymen ca 3000 m3 som fördröjer
kommande regn.
Max flöde efter utbyggd plan i Bergsvik blir ca 265 l /s på ett 10-årsregn. Det blir ca
600 s (10 min) x 265 l/s = 159 m3 som skall fördröjas.
Ett hundraårsregn ger ca 1200 s (20 min) x 265 l/s = 318 m3 som skall fördröjas.
Framtida max flöde förväntas öka med 30 % vilket ger ca 350 l /s. Det blir ca 1200
s (20 min) x 350 l/s = 420 m3 på ett hundra årsregn.
Reglering av flödet från dammen
Minimiflöde på ca 0.5 l /s blir 43.2 m3 /dygn. Om nivån 10 cm sjunker med
minimiflödet tar det ca 23 dygn om det inte tillkommer något vatten.
Medelflöde på ca 3 l /s blir 260 m3 /dygn. Om nivån 10 cm sjunker med
medelflödet tar det ca 4 dygn om det inte tillkommer något vatten.
Flödet blir efter reglering inom en nivå på 20 cm ca 0.5 - 3.0 l/s.
Sammnfattning av Sörgårdsdammen
En ny damm med befintligt avrinningsområden på ca 23.1 ha kommer att fördröja
dagvatten som idag rinner ner till Väg 814. Eftersom det är problem idag (vattnet
stiger över vägbanan med ca 20 cm) vid stora regn kommer en damm att minska
framtida problem även om man leder vatten från berget i öster till dammen.
Dagvattnenflödet som rinner lång väg till dammen kommer att minska med ökad
infiltration och avdunstning. Dammens vattenyta ger också ökad avdunstning.
Dimensionering av dagvatten för ett hundraårsregn
Ett 100 årsregn har en intensitet på ca 450 l/sxha räknat på ett 10 minuters regn.
Det är 2 ggr kraftigare än ett 10 årsregn med en intensitet på 230 l/sxha på ett 10
minuters regn vilket ger dubbla flödet och vattenvolym.
Ett 100 årsregn inom detta planområde medför inga olägenheter eftersom
dagvattenserviserna och huvudledningarna nästan klarar av ( är dimensionerade) för
ett hundraårsregn.
AQUA CANALE
Göteborgsvägen 84
433 63 Sävedalen
Tel 031-26 94 00
M:\MUN712B\Text\va5.doc
Teknisk försörjning
Bergsvik, Munkedals kommun
Ny detaljplan för 52 nya tomter och 63 befintliga tomter
7(8)
2013-02-12
För område Ravinen blir det bättre när områdets area minskas med ca 10 000 m2
fast hustakens yta kan öka med ca 100 m2 / fastighet. Om fördröjningsmagasinen i
ravinen inte klarar av flödena rinner vattnet över infartsvägar utan att hus skadas.
För område Södra blir det bättre när områdets area minskas med ca 100 000 m2 för
befintliga tomter när dagvattnet uppströms leds bort till ny damm,
Sörgårdsdammen.
För området ”mitt” blir det ingen risk när fastigheterna ligger högre än befintlig
mark.
För område Hogen och Västra berget blir det ingen risk när fastigheterna ligger
högre än befintlig mark.
Man skall visa vad som händer vid ett hundraårsregn, det borde bli det vi alltid skall
räkna ut högsta högvattenyta. Bygger man färdigt golv minst ca 50 cm över högsta
högvattenyta så blir det inga dyra återställningskostnader. Högsta högvattenytan för
område Ängen är ca +36.0 m. För övriga områden är det ingen risk med högt
vattenstånd, med risk för rinnande vatten som läcker in via el, tele,
dräneringsledningar etc.
Dagvatten som kommer uppströms nya hus (gäller även befintliga hus) och rinner
ner mot huskroppen skall anslutas till ytvattenintag (dagvattenbrunn med kupol).
Det får inte rinna ner i husets dräneringsledningar.
Dagvatten inom fastigheten
Dagvatten som kommer uppströms nya hus (gäller även befintliga hus) och rinner
ner mot huskroppen skall anslutas till ytvattenintag (dagvattenbrunn med kupol).
Det får inte rinna ner i husets dräneringsledningar. Dräneringsledningarna är inte
dimensionerade för ytvatten (hårdgjorda ytor) utan skall leda bort överskottsvatten
(grundvatten). Det är viktigt att utföra dräneringen och makadamfyllningen så att
den inte tätas över tiden med finmaterial (jord, löv mm).
Ytvattenintagen placeras i lågpunkt och ansluts med dagvattenledning till
dräneringsbrunnen som mynnar i dagvattenservisen. Om ytvattenintaget tätas skall
vattnet på markytan ledas runt huset.
Hus och tomtytor skall anslutas till dagvattenledning (dagvattenservis), dagvattnet
får inte rinna ner till andra fastigheter eller ut på vägar.
Det är viktigt vid granskning av byggnadslov att dagvattnet redovisas för hus och
tomt.
AQUA CANALE
Göteborgsvägen 84
433 63 Sävedalen
Tel 031-26 94 00
M:\MUN712B\Text\va5.doc
Teknisk försörjning
Bergsvik, Munkedals kommun
Ny detaljplan för 52 nya tomter och 63 befintliga tomter
8(8)
2013-02-12
Vatten
Vattenledningsnätet byggs ut med bra kapacitet. Maximal
vattenförbrukning/störttappning blir ca 4.0 l/s för 115 st fastigheter med ett
vattentryck på ca + 85 m. Kommunen skall leverara 25 m över högsta golvnivå
vilket blir ca +73 m på Kullen. Det innebär att det är 19 hus som byggs på
marknivån högre än +58 m som behöver högre tryck. En tryckstegringsstation
måste byggas på marknivån ca +60 m.
Vattenledningen dimension 110 mm föreslås till området och anläggs med
rundmatning med dimension V63.
Spillvatten
Spillvattennätet dimension 200 mm är rätt dimensionerad med hänsyn till drift.
Färdigt golv skall vara minst 30 cm högre än markhöjden vid förbindelsepunkten,
om inte måste avloppet pumpas (villapump, gäller även dagvatten).
De fastigheter som behöver villapump är 1:4, 1:20,1:21, 1:22 och ny tomt D2.
El
Ytterligare en ny transformatorstation placeras inom området. Totalt 4 st inom
planområdet.
El, tele och datanät
Utbyggnad av bredband (skyddsrör) läggs i samband med el och telekablar.
AQUA CANALE
Ulf Mühlenbock
AQUA CANALE
Göteborgsvägen 84
433 63 Sävedalen
Tel 031-26 94 00
M:\MUN712B\Text\va5.doc
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards