Tips för verksamhetens dagvattenarbete

advertisement
MSSÖ
Miljösamverkan Södermanland
Juni 2016
Tips för verksamhetens dagvattenarbete
Dagvatten är regn- eller smältvatten som rinner ut på hårda ytor eller marken från
exempelvis tak, gator, parkeringsplatser, industritomter och andra hårdgjorda ytor.
Dagvattnet leds inte (så som kommunens spillvatten) till reningsverk. Genom diken eller
ledningar förs dagvatten orenat vidare till sjöar och vattendrag.
Dagvattnet kan vara förorenat av bland annat metaller, olja, andra farliga ämnen och
växtnäringsämnen som fosfor och kväve. Föroreningarna kan t.ex. komma från vägdagvatten,
spill från fordon, tvätt av fordon, läckage av drivmedel samt spill av kemikalier och farligt
avfall vid förvaring och i samband med lastning och lossning. Dessa föroreningar har ofta en
negativ påverkan på vattenmiljön.
Nedan följer tips på vad du som företagare kan behöva tänka på och ta hänsyn till.
Vilka utsläpp till dagvatten finns?
 Sker det medvetna utsläpp till dagvattnet i form av t.ex. processvatten, skurvatten etc.?
 Finns det risk för utsläpp från förvaring och hantering av råvaror, kemikalier och avfall?
 Tvättas företagets bilar inom området?
 Tankas fordon inom området?
 Finns det andra utsläpp än dessa?
Inventera vilka utsläpp som sker eller skulle kunna ske från verksamheten och utse
ansvarsområden.
Hur hanteras och förvaras kemikalier, avfall och råvaror?
Grundregeln vid förvaring av kemikalier och farligt avfall är att lagring ska ske på en torr och tät
plats. Flytande kemikalier och farligt avfall ska dessutom förvaras invallat så att eventuellt spill
kan samlas upp och hindras från att rinna ut i mark, dagvattennätet eller vattendrag. Detta gäller
även vid förvaring av kemikalier och farligt avfall i cisterner. Vissa råvaror och avfall (t.ex.
skrot) kan laka ut föroreningar. Lagringen bör därför ske under tak.
Om hantering av kemikalier och farligt avfall måste ske i närheten av dagvattenbrunnar (t.ex. i
samband med lastning eller lossning) behöver brunnarna skyddas, t.ex. med tätting.
När sker besiktning och kontroll av cisterner och oljeavskiljare?
Besikta oljeavskiljare och cisterner regelbundet. Besiktning av cisterner ska utföras av en
ackrediterad kontrollant. Besiktning av oljeavskiljare ska utföras av en oberoende och sakkunnig
kontrollant. Kontrollera även att oljeavskiljaren töms och att larmet fungerar.
Tvättas fordon inom området?
Tänk på att vatten från fordonstvätt ska renas i en intern reningsanläggning och sedan ledas
vidare till det kommunala reningsverket för ytterligare rening.
Tankas fordon inom området?
Tänk på att cisterner ska vara invallade eller dubbelmantlade. Tankningsslangen ska vara försedd
med slangbrottventil. Dagvattenbrunnar som kan påverkas av spill från tankningen ska vara
försedda med reningsutrustning.
MSSÖ
Miljösamverkan Södermanland
Juni 2016
Hur förebyggs utsläpp?
 Ta reda på hur ett eventuellt utsläpp kan stoppas och skaffa den utrustning som behövs
innan det händer.
 Ta reda på var dagvattenbrunnar finns inom fastigheten och hur ett eventuellt utsläpp kan
förhindras.
 Se till att lämpligt absorptionsmaterial samt utrustning för att kunna stänga igen
dagvattenbrunnen finns lättillgängligt.
 Kontrollera att berörd personal har kunskap om hur de ska agera och var utrustningen
finns.
Har ni bedömt era risker?
Genomför en riskbedömning. Inom alla företag händer olyckor, vissa påverkar också miljön.
 Fundera över vilka olyckor som kan hända inom verksamheten. Hur stor är risken?
 Vilka olyckor får stor påverkan på er och miljön?
 Hur kan olyckor förebyggas?
 Åtgärda först de risker som kan ske ofta samt som har största påverkan.
 Se över möjligheter att byta ut era kemikalier till miljövänligare alternativ!
Finns det en kontaktlista för att larma vid olyckshändelse eller driftstörning?
Upprätta en lista över vilka som ska kontaktas vid en olycka eller driftstörning. Vid akuta utsläpp
ska räddningstjänsten larmas. Om utsläppet berör dag- eller spillvattennätet ska även VAhuvudmannen larmas. Miljökontoret ska dessutom alltid informeras omgående vid utsläpp,
driftstörningar eller andra avvikelser som kan påverka miljön eller människors hälsa negativt.
Larmnumren bör finnas enkelt tillhands för alla i din verksamhet.
Räddningstjänsten
VA-huvudmannen
Miljökontoret
Tfn
Tfn
Tfn
E-post
E-post
E-post
Fax
Fax
Fax
Figur 1. Exempel kontaktlista.
Som underlag för en skriftlig redogörelse till miljökontoret finns (Lägg till egen hänvisning!)
blankett för driftstörning i blankettarkivet på kommunens hemsida, se www….
På internet kan du få tips på säker hantering!
Det finns många företag som säljer produkter för att skydda dagvattnet från föroreningar. En
sökning på någon av Internets sökmotorer på orden dagvattenbrunnar, skydd, spill,
processvatten, ger många bra exempel på en säker hantering av kemikalier och farligt avfall.
Download