Antal sidor:
Anestesi- och Intensivvårdsklin
Länssjukhuset Kalmar
2
Sid
L 4 :1
D-nr: 30-04
Avdelnings-PM
Intensivvårdsavdelningen
TOXISKA LÄKEMEDEL (CYTOSTATIKA UNDANTAGET)
Toxiska läkemedel (cytostatika undantaget)
Till gruppen toxiska läkemedel med allergena egenskaper hör alla penicilliner, cefalosporiner, vissa
enzymer, hormoner, neuroleptiska och ispaghula.
Vid hantering av denna grupp finns risk för överkänslighet och bestående skada.
Riskerna är i första hand:
- inandning av aerosolbildning i samband med beredning
- kontamination av hud och ögon vid hantering
- vid hantering av avfall och spill
För att minimera dessa risker ska följande finnas tillgängligt i läkemedelsrummet:
- handskar, ska alltid användas
- skyddsrock med muddar, bytes dagligen
- skyddsglasögon eller visir, samt ögonsköljvätska - vid stänk i ögonen
- munskydd (vid allergiframkallande inhalationsmedel, tablettkrossning)
- sked för tabletter i burk, använd ej händerna
- plastat underlägg, för att minska kontaminationen av arbetsbänken
- tvättställ
Beredning och administrering
Noggrann handhygien före och efter hantering av läkemedlen.
Injektioner och infusioner, använd
- PhaSeal säkerhetsprodukter
- röd CODAN Chemospike, som har luftfilter och förhindrar övertryck
- aggregat CODAN Mono-set, fyll aggregatet med infusionslösningen före tillsats av
läkemedel, på så sätt undviks läkemedelsspill vid koppling till patient
- finns läkemedlet färdiglöst eller i form av monovial är detta att föredra
Tabletter iordningställs aldrig med bara händerna, utan med något hjälpmedel, sked eller
förpackningslock.
Flytande läkemedel mäts upp med hjälp av medicinbägare, pipett eller spruta.
Avfall
Förorenat avfall, sprutor, aggregat, ampuller, infusionspåsar, handskar mm, skall omhändertas på ett
sådant sätt att personal och omgivning skyddas från exponering. Uppsamling sker i härför avsedd gul
back, märkt Cytostatika och läkemedelsförorenat avfall. Då behållaren används vid uppsamling från
flera tillfällen, bör avfallet först förslutas i en plastpåse, mindre avfall kan läggas i använd handske.
Kanyler läggs i kanylburk. Fylld back märks med IVA före kassering.
Denna behandlingsanvisning/PM gäller från och med
Senaste ändring
2013-06-11
2005-01-03
till och med 2015-06-30
Senaste förnyelse
Sid L 4 : 2
Spill och städning
Vid spill på hud, skölj omedelbart rikligt med vatten. Spill på arbetsytor torka upp med vatten, desinficera
därefter med ytdesinfektion.
Tvätt
Tvätt med mindre antibiotikaspill läggs i vanlig tvättsäck. Textilier med större kontamination hanteras som
risktvätt.
Sten Borgström
Överläkare
Källa: Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk
effekt, AFS 1999:11.
Landstingeövergripande rutiner för hantering av läkemedel med bestående toxisk effekt,
Läkemedelshantering Kalmar län, inom hälso- och sjukvård och tandvård
LÄKEMEDELSKOMMITTÉN Landstinget i Kalmar län