arbetsmiljöverket styr arbetet med cytotoxiska läkemedel

advertisement
ARBETSMILJÖVERKET STYR ARBETET MED CYTOTOXISKALÄKEMEDEL Det finns läkemedel som kan påverka personalens hälsa negativt vid exponering. Sådana läkemedel regleras av Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS 2005:5) Cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt. Förutom cytostatika innefattar författningen även läkemedel som medför risk för uppkomst av överkänslighet och som genom sina toxikologiska egenskaper kan orsaka bestående skada, t.ex. samtliga Penicilliner och Cefalosporiner. Sandimmun (L04) och Velcade/Bortezomib (L01), är också exempel på sådana läkemedel. Föreskriften gäller inom all hälso‐ och sjukvård, tandvård och veterinärmedicinsk verksamhet samt inom apoteksverksamheter. I länken nedan finns Arbetsmiljöverkets författningssamling, AFS 2005:5, Cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt, i sin helhet. https://www.av.se En av författningens viktiga budskap är att varje enhet är skyldig att göra en Riskbedömning när man hanterar och kommer i kontakt med dessa läkemedel samt att denna dokumentation skall vara skriftlig. En sådan Riskbedömning måste naturligtvis göras utifrån den enskilda enheten, med hänsyn till sina egen specifika förutsättningar. Att göra en adekvat riskbedömning består i princip av tre steg. 1) En medvetenhet om vilka risker som föreligger, grundat i tillräcklig kunskap i ämnet. 2) Därefter göra en bedömning av det arbets‐ och hanteringssätt som tillämpas på arbetsplatsen. 3) Först därefter kan man aktivt ta ställning till och väga för och nackdelar med olika hanteringssätt och komma fram till den hantering som passar bäst på en specifik enhet. Ofta har ett större fokus lagts på hanteringen av dessa toxiska läkemedel i samband med beredning och administrering. Att avfall och patientens utsöndringar kontamineras med dessa cytotoxiska läkemedel kan lättare glömmas bort, även om en medvetenhet och kunskap kring detta ökat. Till avfall räknas allt som på något vis har kontaminerats med dessa toxiska läkemedel. Enligt § 15 i författningen skall avfallet ”omgående placeras i behållare, som är märkt så att det framgår att behållaren innehåller sådant avfall. Behållaren skall hållas försluten”. I författningens allmänna råd framgår att avfallet lämpligen placeras i plastpåse, som försluts tät/gastäta förpackningar. Det är viktigt att avfallet förvaras så att avdunstning och damm inte kommer ut i rumsluften d.v.s. så slutet som möjligt. En Pactosafe används för att innesluta avfall lufttätt för att på så vis minska risken för att bl. a. exponeras för de läkemedel som kan medföra negativa hälsoeffekter på personal som exponeras. Detta görs genom att avfallet placeras i den plastkassett som bekläder Pactosafe maskinen. Med hjälp av en fotpedal aktiveras maskinen och plasten svetsas samman och innesluter avfallet lufttätt. Pactosafe plasten/kassetten är testad och godkänd för cytostatika. En Pactosafe bidrar alltså till en bättre arbetsmiljö genom hela kedjan, från beredning till omhändertagande av kontaminerat avfall samt hela vägen till förbränning. 
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards