Dokumentnr Framtagen av Sida

advertisement
VARUINFORMATION
Produktnamn
Dokument/Best nr
BioColor
1.
Sida
V-7642010-101, 200, 309 1 av 2
Fastställd av
Giltig från
Docent Ivar Vaara
2001-09-25
NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET
Produktnamn tillverkare: BioColor COLLALL V.O.F P.o.b 123 NL 9500 AC
STADSKANAL – HOLLAND +31 599-65 21 90
Leverantör:
2.
TG Skrivab
Box 1504
351 15 VÄXJÖ
Telefon 0470 - 77 68 00
SAMMANSÄTTNING/ÄMNENAS KLASSIFICERING
Ämne
Antimon
Arsenik
Barium
Kadmium
Krom
Bly
Kvicksilver
Selen
3.
Telefax 0470 - 26881
CAS-nr
Halt
Farosymbol/R-fraser
FARLIGA EGENSKAPER
Vid normal hantering föreligger inga risker.
4.
FÖRSTA HJÄLPEN
Inga speciella åtgärder.
Vid inandning:
Vid hudkontakt:
Skölj med tvål och vatten.
Vid kontakt med ögon:
Vid förtäring:
5.
Skölj genast i rikligt med vatten. Om besvären ej går över kontakta läkare.
Skölj munnen med vatten. Kontakta läkare om besvär kvarstår.
ÅTGÄRDER VID BRAND
Brand kan släckas med puder, skum eller koldioxid.
6.
ÅTGÄRDER VID SPILL/OAVSIKTLIGA UTSLÄPP
Spill uppsamlas i lämpligt kärl för slutlig avfallshantering. Produkten innehåller metaller. Undvik att
produkten kommer ut i avloppet, i jorden eller i grundvattnet.
7.
HANTERING OCH LAGRING
Hantering:
Inga speciella åtgärder. Se 4 och 6.
Lagring:
Inga speciella åtgärder.
Produktnamn
Dokument/Best nr
BioColor
V-7642010-101, 200, 309
Sida
2 av 2
Giltig från
2001-09-25
8.
BEGRÄNSNING AV EXPONERING/PERSONLIGA
SKYDDSÅTGÄRDER
Inga speciella åtgärder är nödvändiga vid normal hantering.
9.
FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER
pH:
Kokpunkt (C):
Smältpunkt (C):
Sönderdeln temp (C):
Flampunkt (C):
Självantändningstemp (C):
Brännbarhet (fast, gas):
Explosiva egenskaper:
Explosionsgränser:
5-7
>+100C
-
Oxiderande egenskaper:
Ångtryck (kPa):
Ångdensitet (luft = 1):
Densitet (g/cm3):
Relativ densitet:
Löslighet (vikt-%):
Fördelningskoefficient:
Oktanol/vatten:
Viskositet
10. STABILITET OCH REAKTIVITET
Ínga farliga reaktioner eller farliga frisättningsämnen finns registrerade.
11. TOXIKOLOGISK INFORMATION
Inga hälsofarliga reaktioner finns registrerade. Se 3,4.
12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION
Produkten innehåller metaller. Se 6.
13. AVFALLSHANTERING (ÅTERVINNING)
Spill uppsamlas i lämpligt kärl. Se 6.
14. TRANSPORTINFORMATION
Produkten behöver ej riskmärkas vid transport.
15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER
Inga speciella bestämmelser föreligger.
16. ÖVRIG INFORMATION
Ovanstående information är grundad på den kunskap som föreligger idag.
200-1000 mPa/s
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards