Kontakter Telefon

advertisement
Datum:
Uppgift om oljeavskiljare
Företag:
Anläggningsadress:
Fastighetsbeteckning:
Fastighetsägare:
Kontaktperson:
Tel:
E-post:
Adress:
Verksamhet som belastar oljeavskiljaren:
Tvätt
Antal personbilar/vecka:
Antal lastbilar/vecka:
Antal bussar/vecka:
Garage
Antal parkerade fordon i snitt:
Verkstad
Antal personbilar/vecka:
Annat
Användning:
Tillverkare:
Antal tyngre fordon/vecka:
Modell:
Lagringsvolym olja:
Installerad år:
Lagringsvolym slam: Total vätskevolym:
Oljeavskiljarens placering:
Oljeavskiljaren är ansluten till:
Tömningsentreprenör:
Oljeavskiljaren är utrustad med larm:
Ja
Nej
Dagvattennät
Spillvattennät
Tömningsavtal fr o m:
Övriga upplysningar:
Postadress
Tekniska förvaltningen
Box 33300
701 35 ÖREBRO
Besöksadress
Åbylundsgatan 8A, 3tr
Örebro
Tfn: 019-21 10 00 (Servicecenter) E-post: [email protected]
Fax: 019-21 16 36
Internet: www.orebro.se
Datum:
Checklista
Installation av oljeavskiljare
 Bygganmälan ska göras till Stadsbyggnad.
 Typgodkänd och funktionstestad oljeavskiljare ska installeras.
 Kontakta Tekniska förvaltningen för anvisning angående anslutning av oljeavskiljare till
kommunal spill- eller dagvattenledning.
 Oljenivålarm ska installeras. Undantag från denna regel kan medges för garage och
parkeringsdäck.
 Blanketten ”Uppgift om oljeavskiljare” ska fyllas i och återsändas till Tekniska
förvaltningen (TF).
Tömning och kontroll
 Tömningsfrekvensen bestäms av tömningsbolag (dock alltid minst en gång per år).
 Kontrakt ska tecknas med tömningsentreprenör och information kring tömningsbolag
samt tömningsfrekvens ska skickas till TF.
 En namngiven kontaktperson ansvarig för oljeavskiljaren ska finnas.
 Kontroll och underhåll av oljeavskiljaren och oljenivålarm ska ske minst en gång om året
av utbildad personal.
 Journal ska föras över utförd kontroll och underhåll samt tömning. Journalen ska kunna
visas upp för kontrollerande myndighet.
Kontakter
Servicecenter
Telefon
019-21 10 00
Sida 2
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards