tappstation vatten

advertisement
OLJEAVSKILJARE
LEVA i Lysekil AB
Ver. 1.4 2013-02-28
LEVA i Lysekil AB tar hand
om och renar spillvattnet från
hushåll och företag i Lysekils
kommun.
Enligt 21§ Lagen om allmänna
vattentjänster (2006:412) och ABVA
(Allmänna bestämmelser för
användande av LEVA i Lysekils
allmänna vatten- och
avloppsanläggning) får vätskor,
ämnen eller föremål som kan skada
ledningsnätet eller reningsverken
inte tillföras avloppsnätet.
Information och kravspecifikation för oljeavskiljning av
avloppsvatten.
Olja, bensin och andra lösningsmedelsbaserade produkter som kommer in i
avloppsledningarna påverkar först ledningarna och pumpstationer negativt
genom korrosion, mm. När vattnet sedan når reningsverken förstörs den
biologiska nedbrytningsprocessen och spillvattnet renas inte tillräckligt mycket
innan det når havet.
Stopp för olja i dagvatten- och spillvattenavloppet!!!
För verksamheter där dagvattnet och spillvattnet innehåller olja, bensin eller
andra lösningsmedel skall vattnet behandlas i en oljeavskiljare innan det släpps
ut i ledningsnätet.
Verksamheter som skall vara utrustade med oljeavskiljare
Avledning till spillvattenledning
Anläggning för fordonstvätt
Golvbrunnar i verksamhetslokaler där oljehaltiga produkter hanteras
Avledning till dagvattenledning
Utomhusplatser där oljespill kan förekomma. Ex brunnar utomhus vid
bensinstationer, spolplattor m m.
Dimensionering
Dimensionering sker enligt Europastandard som också är svensk standard, SSEN 858-1 och 858-2.
Kontakta leverantör av oljeavskiljare för hjälp med lämplig storlek.
Installation
Oljeavskiljare skall installeras vid nybyggnad och ombyggnad. Saknas
oljeavskiljare för någon verksamhet som riskerar att släppa ut oljehaltigt
avloppsvatten skall en avskiljare installeras så snart som möjligt.
Bygganmälan görs till Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Det är verksamhetsutövaren som har det ekonomiska och tekniska ansvaret för
installation och drift av en oljeavskiljare.
Innan en oljeavskiljare installeras skall kontakt tas med LEVA i Lysekil AB för
godkännande av vald anläggning och överenskommelse om tömningsintervall.
LEVA kontaktar Rambo AB för tömningsavtal.
Oljeavskiljaren skall vara typgodkänd, funktionstestad och följa kraven i
standarden SS-EN 858.
Avlopp från verksamheten skall anslutas till avskiljaren. Avloppsvatten
från toaletter får inte passera avskiljaren.
Oljeavskiljaren skall placeras så nära källan som möjligt och lätt åtkomlig
för tömningsfordon.
Om pumpning behövs till den allmänna spillvattenledningen skall den i så
fall ske efter avskiljare.
Kontroll och tillsyn
Verksamhetsutövaren ansvarar för underhåll och kontrollerar oljeavskiljarens
funktion. I en fungerande avskiljare blir oljan kvar. Om tömning inte sker i tid
”bräddar” olja över i avskiljaren och följer med avloppsvattnet ut i ledningen.
I vissa fall kan verksamhetsutövaren beläggas med krav på provtagning efter
avskiljare för att säkerställa funktionen. Analys sker då av oljeindex eller
liknande analys.
Olje- och slamavskiljarens funktion
Den vanligaste oljeavskiljaren är en behållare med mellanväggar som har ett
inlopp och ett utlopp. Den fungerar enligt gravimetrisk princip. När
avloppsvattnet rinner in i avskiljaren flyter olja och andra
lösningsmedelsprodukter, som är lättare än vatten, upp till ytan. Slampartiklar
som är tyngre än vatten sjunker till botten. Vattenfasen rinner sedan vidare ut i
ledningsnätet. Storleken på avskiljaren och hastigheten på vattnet avgör om
oljan hinner stiga upp till ytan och om slammet hinner sjunka till botten innan
vattnet strömmar ut i ledningsnätet.
Avskiljaren skall tömmas regelbundet med hjälp av slamsugare.
Det finns avskiljare med annan konstruktion som används när oljepartiklarna i
vattnet inte går att avskilja gravimetriskt.
Tömning
Rambo AB är tömningsentreprenör i Lysekils kommun. Tömningsintervall
beslutas av LEVA. Kostnad för tömning regleras av taxa fastställd av
kommunfullmäktige i Lysekils kommun. och faktureras verksamhetsutövaren
via Rambo AB. Kravet på tömning ligger på verksamhetsutövaren, men det är
fastighetsägaren som bär det yttersta ansvaret för skötsel och tömning. Efter
tömning skall avskiljaren rengöras och fyllas med vatten. Slam och olja från
oljeavskiljare räknas som farligt avfall.
Välkommen med frågor!
LEVA i Lysekil – VA-avdelningen
Linnéa Lundh 0523-66 78 51
e-post: [email protected]
Download