Carl Dahlberg

advertisement
4 kommuner i gemensamt
arbete
Tillväxt Norra Bohuslän är en
samarbetsplattform.
Gemensamt arbete baserat på
gemensamma behov.
T IL LV Ä X T B O H U S L Ä N
Blå ÖP med Maritim näringslivsstrategi
Var gör vi vad, på havet?
Hållbart nyttja vår gemensamma resurs!
Ett samarbete mellan Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekils
kommuner samt Länsstyrelsen i Västra Götaland och Västra
Götalandsregionen
2013-2016
Landskapsperspektiv i fysisk planering – KSLA 20170503
Carl Dahlberg
Styrgruppen
Tanum KSO - N
Liselotte Broberg
Tanum KC -N
Ulf Ericsson
Tanum Opp. -N Sotenäs KSO -Sjuk
Louise Thunström Mats Abrahamsson
Sotenäs KC -N
Maria Vikingsson
Sotenäs Opp. -N
Britt Wall
Processledare -N
Carl Dahlberg
Lysekil KSO -N
Jan-Olof Johansson
Strömstad Opp -?
Ronnie Brorsson
Lysekil KC –Ej N
Leif Schöndell
Strömstad KC -N
Maria Reinholdsson
Strömstad KSO -N
Lysekil Opp. -N
Ronald Rombrant Peter Birgersson Dafteryd
T IL LV Ä X T B O H U S L Ä N
Varför behöver vi planera havet ?
Exempel på när Sotenäs kommun
saknade vägledning från en ”Blå
ÖP”:
- Remiss gasledning
- Tillståndsprövning och etablering
av vågkraft.
- Prövning av tillstånd för
musselodling
Bra planering kan snabba upp
hanteringen av lov och tillstånd!
T IL LV Ä X T B O H U S L Ä N
Övergripande mål
Samsyn
Styra utvecklingen
Grund för dialog och påverkan
Arbetsbesparande och effektivare på sikt
Blå ÖP
Maritim
näringslivsstrategi
2 politiska styrdokument som hänger ihop
T IL LV Ä X T B O H U S L Ä N
Möjligheter
Öppen samrådsprocess
• Flerårig process enligt PBL
• Tre samråd
• Politiskt styrd process med bred förankring
och brett remissförfarande
• Tillägg till respektive kommuns översiktsplan
T IL LV Ä X T B O H U S L Ä N
Förarbete Blå ÖP
•
•
•
•
•
Strukturplanen
Kustzonsprojektet
Samverkansplan för värdefulla havsområden
Hav möter land
Suscod
T IL LV Ä X T B O H U S L Ä N
Strukturplanen-fastställd 2010
Kustzonsplaneringen:
Inom varje delstruktur har
kommunerna kommit överens om
viktiga utgångspunkter för
formulering av gemensamma
planeringsbeslut.
VÄRDEGRUND FÖR DEN
FYSISKA PLANERINGEN
De blå strukturerna
VI ÄR ÖVERENS OM:
•
att öppet hav utgör gränsöverskridande vatten vilket innebär
nationella och globala hänsyn.
•
att resursanvändning skall ske med miljömålen i fokus. Fiske, sjöfart
och energiproduktion är viktiga prioriteringar för våra kommuner.
•
att risker i samband med sjöfart skall uppmärksammas.
VI ÄR ÖVERENS OM:
•
att skärgården utgör basen för våra unika natur- och kulturvärden
även i ett nationellt perspektiv.
•
att en levande skärgård utgör en av de viktigaste förutsättningarna för
vår attraktionskraft.
•
att allmänheten skall ha tillträde till strandzonen.
•
att naturbruk skall ske med hänsyn till de stora natur- och kulturvärden
som skärgården utgör.
•
att risker i samband med sjöfart skall uppmärksammas.
T IL LV Ä X T B O H U S L Ä N
Värden som ger norra Bohuslän
attraktivitet
• Naturen och landskapsbilden
• Kulturhistoriska värden
• Levande kustsamhällen
Sambandet mellan statens och
kommunernas planering
• Kommunal översiktsplanering omfattar hela det
kommunala territoriet och överlappar med havsplanen.
• Den statliga havsplaneringen (mörkblå) ska bedrivas i
samråd med kommunerna.
• ÖP ska samordnas med havsplanen.
• Kommunerna bör samordna kustplaneringen sinsemellan
12
T IL LV Ä X T B O H U S L Ä N
Planområdet
Kustdelen
Territorialdelen
T IL LV Ä X T B O H U S L Ä N
Gemensamma resurser
Sjöfart
- Sjöfart
- (Försvaret)
Båtnäring
- Båtliv
- Varvsbranschen
Maritim turism
och rekreation
- Besöksnäring
- Friluftsliv
- Kultur
Natur
Hav
Attraktionskraft
Mark
Mat
Energi
Tillväxt
Marina Livsmedel
- Fiske
- Vattenbruk
- Beredningsindustri
Marin Energi
- Vågkraft
- Havsbaserad vindkraft
- Forskning
- Framtida näringar
T IL LV Ä X T B O H U S L Ä N
Sammanhang
Västerhavsplanen
Nationell maritim strategi
EU direktiv
T IL LV Ä X T B O H U S L Ä N
Varför en Maritim Näringslivsstrategi?
Synliggöra befintligt näringsliv
Attrahera företag som vill etablera sig i det
marina området
Möjliggöra stöd till näringar som vi vill ha här
Utvecklingsprojekt
EU, Fiskefonder, LLU, JSV, …
Visa vad vi vill
T IL LV Ä X T B O H U S L Ä N
T IL LV Ä X T B O H U S L Ä N
Sjöfart och Båtnäring 1
T IL LV Ä X T B O H U S L Ä N
Turismens behov i fysisk planering
-analys
Geografiskt
befrämjande
lokaliseringsfaktorer
begränsande
lokaliseringsfaktorer
Tematiskt
möjligheter
hot
utgångspunkt:
ekosystemtjänstanalys
T IL LV Ä X T B O H U S L Ä N
Turismens behov i fysisk planering
vilka är de?
Tillgänglighet
- till platsen
- till upplevelsen
Utrymme
- skapa/lämna plats för aktivitet,
utblickar, rofylldhet
Attraktivitet
- levande samhällen
- variation/multifunktionalitet
- kvalitet som motsvarar värdet
Upplevelser
- natur
- kultur
- målpunkter
- aktiviteter
- sammanhang/helhet
- årstidsvariationer
T IL LV Ä X T B O H U S L Ä N
Turismens behov i fysisk planering
noder
T IL LV Ä X T B O H U S L Ä N
Turismens behov i fysisk planering
oexploaterad natur
T IL LV Ä X T B O H U S L Ä N
Turismens behov i fysisk planering
tillgänglig skärgård
T IL LV Ä X T B O H U S L Ä N
BLÅ
ÖVERSIKTSPLAN
FÖR
NORRA
BOHUSLÄN
en översiktsplan för
havsområdena i
Strömstad, Tanum,
Sotenäs och
Lysekils kommuner
En BLÅ
översiktsplan
En översiktsplan
En översiktsplan beskriver hur
kommunen långsiktigt och strategiskt
ska använda mark och vatten.
Den beskriver hur den fysiska miljön
med byggnader, infrastruktur,
naturområden mm ska bevaras,
nyttjas och utvecklas.
En blå översiktsplan är en översiktsplan för
havet. I norra Bohuslän görs den
gemensamt för fyra kommuner.
Vattnet rör sig fritt över lands- och
kommungränser. Det rymmer aktiviteter
och liv såväl på ytan, som i vattnet och
på botten.
Den blå översiktsplanen ger riktlinjer
för hur havet kan nyttjas så att så många
aktiviteter och så mycket liv som möjligt
kan samverka under lång tid framöver.
T IL LV Ä X T B O H U S L Ä N
Utsjözonen
Gränser
blå ÖP
Planområdet för
blå ÖP består av
två delar:
Utsjözonen
öppet hav
(mörkblått område)
Lands-/kommungräns
De yttersta skären
Detta område planeras
också av staten i
Västerhavsplanen
det öppna havet
Kustzonen
skärgården
(ljusblått område)
och
Kustzonen
skärgård
De yttersta skären
Kustlinjen
T IL LV Ä X T B O H U S L Ä N
Planförslaget
blå ÖP
består av:
samhällsbyggnadsmål
strategier
och
rekommendationer
generella
rekommendationer
som gäller inom hela
planområdet
geografiska
rekommendationer
som gäller inom områden
utpekade i karta
strategiska BLÅ
rekommendationer
Berör funktioner i
gränslandet mellan hav och land.
Ger inspel till kommunernas respektive översiktsplan i
frågor som är viktiga för den marina utvecklingen.
Beskrivningen av de strategiska rekommendationerna
ingår som en del av blå ÖP:s planförslag.
Den geografiska informationen redovisas som
förutsättningar i webbkartan.
T IL LV Ä X T B O H U S L Ä N
samhällsbyggnadsmål
strategier
och
rekommendationer
redovisas:
och för följande fokusområden:
naturvärden
övergripande
marina livsmedel
maritim turism
& rekreation
sjöfart & båtliv
marin energi &
forskning
T IL LV Ä X T B O H U S L Ä N
övergripande
Samhällsbyggnadsmål
Miljömålet hav i balans och levande kust och
skärgård sammanfattar det övergripande målet för en
blå översiktsplan för norra Bohuslän.
All maritim utveckling i våra kommuner är grundade i
en förståelse för den centrala betydelsen av
ekosystemens tjänster och de därtill kopplade
naturvärdena. Det är med denna utgångspunkt som
samhällsbyggnadsmålen för respektive fokusområde
för blå ÖP är formulerade.
•
övergripande
Rekommendationer finns kring:
hållbarhet
säsongsvariationer
hänsyn till klimatförändringar
samverkan
orördhet
multifunktionella platser
kommunikationsnoder
havsnära verksamhetsmark
T IL LV Ä X T B O H U S L Ä N
naturvärden
Samhällsbyggnadsmål
All maritim utveckling i våra
kommuner är grundade i en
förståelse för den centrala
betydelsen av ekosystemens
tjänster och de därtill kopplade
naturvärdena.
Rekommendationer
för naturvärden finns kring:
marin naturvärdesstrategi
värdefulla ålgräsområden
marina installationer
skyddade områden
utredningsområden för naturskydd
strandnära områden
utredningsområden för ökad vattengenomströmning
T IL LV Ä X T B O H U S L Ä N
marina livsmedel
Samhällsbyggnadsmål
Rekommendationer
Ett hållbart fiske med kringnäringar ska finnas och vara
grunden för en levande skärgård och kustsamhällenas
identitet och attraktivitet nu och på sikt.
tidig samrådspart
för marina livsmedel finns kring:
beredningsindustri
Ett bärkraftigt blandat vattenbruk med kringnäringar som
inte skadar den marina miljön ska ges möjlighet att
etableras.
områden där yrkesfisket prioriteras
Marin beredningsindustri ska ges utvecklingsmöjligheter.
multifunktionella platser
En småskalig beredningsbransch med lokalt fångad
fisk och skaldjur kopplat till lokal matkultur och
besöksnäring ska uppmuntras och ges möjligheter
att utvecklas.
områden för vattenbruk kustzon
utvecklingszoner utsjö
havsnära verksamhetsmark
fiskehamnar
leveransanläggningar
T IL LV Ä X T B O H U S L Ä N
maritim turism &
rekreation
Samhällsbyggnadsmål
Skärgård, kust och hav ska planeras för de som bor
här med kvaliteter som attraherar våra besökare och
lägger grund för en blomstrande turistnäring.
Rekommendationer
Vår fantastiska kust ska vara ren och attraktiv
samtidigt som den ska vara tillgänglig för alla.
aktivitetsområden för motorsport
Skärgårdslandskapets karaktärsdrag och
kustsamhällenas kulturvärden ska bevaras,
tillgängliggöras och fortsatt bidra till vår identitet.
för maritim turism & rekreation finns kring:
kulturhistoriskt värdefulla platser
hänsynsområden
multifunktionella platser
kommunikationsnoder
knutpunkter för friluftsliv
utvecklingsområden för turism
T IL LV Ä X T B O H U S L Ä N
sjöfart & båtliv
Samhällsbyggnadsmål
Rekommendationer
Sjöfartens och båtnäringens mark- och vattenbehov ska prioriteras i
de strategiska lägena för att säkerställa frakthamnarnas möjligheter
och persontrafikens utveckling.
för sjöfart & båtliv finns kring:
Förutsättningar för ett hållbart och hänsynsfullt båtliv med liten
negativ påverkan på miljö, trivsel och säkerhet ska finnas.
områden med behov av
hastighetssänkning
Skärgården ska vara tillgänglig även för de som inte har egen båt.
Infrastruktur för ett förändrat båtbruk ska understödjas exempelvis
båtramper, alternativ förvaring, dagsuthyrning och båtskrotar för att
underlätta en hållbar båthantering.
Marinor och kommunala hamnar ska bidra till en bättre miljö och
vara attraktiva platser för vistelse och båtvård.
farleder för sjöfart
farleder för båtliv
platser med möjligt undantag från
dumpningsförbud
stora hamnar
småbåtshamnar och gästhamnar
utvecklingsområden för
småbåtshamnar
T IL LV Ä X T B O H U S L Ä N
marin energi &
forskning
Samhällsbyggnadsmål
Förutsättningar för att etablera verksamheter inom
marin energi inklusive marina testbäddar ska finnas
på lämpliga platser i vårt område.
Goda förutsättningar för utveckling av
forskningsnäringen ska bibehållas och denna närings
förankring i det lokala närings- och samhällslivet skall
säkerställas.
Rekommendationer
för marin energi & forskning finns kring:
samutnyttja infrastruktur
utvecklingszoner utsjö
forskningsstationer
områden där forskningsintressen
ska prioriteras
T IL LV Ä X T B O H U S L Ä N
rekommendationskarta
se även webbkarta på:
www.tillvaxtbohuslan.se
d
T IL LV Ä X T B O H U S L Ä N
Läs mer på www.tillvaxtbohuslan.se
Lång och kort version
T IL LV Ä X T B O H U S L Ä N
Var gör vi vad, i, på
och vid havet?
Nu och i framtiden.
Kontakt:
Carl Dahlberg
[email protected]
076 808 2260
www.tillvaxtbohuslan.se
www.leaderbohuskust.se
T IL LV Ä X T B O H U S L Ä N
Download