Handling__174.

advertisement
Handling 2003 nr 174
Antagande av fördjupad översiktsplan för ön Donsö
Till Göteborgs kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens förslag
Stadskansliets förslag till beslut av kommunstyrelsen före egen del har bifallits.
Kommunstyrelsen tillstyrker stadskansliets förslag i tjänsteutlåtande den 22 september 2003
och föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Förslag till fördjupad översiktsplan för ön Donsö antas.
---Vid behandlingen av ärendet i kommunstyrelsen antecknade representanterna från mp, s och v
som yttrande en skrivelse av den 12 november 2003.
Göteborg den 12 november 2003
GÖTEBORGS KOMMUNSTYRELSE
Göran Johansson
Benny Stålesjö
Yttrande från mp, s, v
Dnr 0287/03
Till Kommunstyrelsen i Göteborgs Stad
Angående; Antagande av fördjupad översiktsplan för ön Donsö
Vi ställer oss huvudsakligen bakom stadskansliet förslag men anser att Miljöbalkens formuleringar om
strandskyddet skall respekteras i den fördjupade översiktsplanen. Enligt miljöbalken kan dispens ges
om det finns särskilda skäl men några sådana hävdas inte i handlingen.
GÖTEBORGS STADSKANSLI
TJÄNSTEUTLÅTANDE
Boende, näringsliv, fritid, kultur
Utfärdat
Erik Gedeck
2003-09-22
Tfn: 031-61 23 31
E-post: [email protected]
Rnr 287/03
Dnr 0517/03
Antagande av fördjupad översiktsplan för ön Donsö
FÖRSLAG TILL BESLUT
I kommunstyrelsen
1. Förslag till fördjupad översiktsplan för ön Donsö kompletteras med karta
över riksintressena i enlighet med bilaga 2
2. Förslag till fördjupad översiktsplan för ön Donsö kompletteras med text
beträffande ekonomiska konsekvenser i enlighet med bilaga 3
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
Förslag till fördjupad översiktsplan för ön Donsö antas
SAMMANFATTNING
Byggnadsnämnden har översänt förslag till fördjupad översiktsplan för ön Donsö till
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige för antagande. Planen har utarbetats av SDN Styrsö.
Donsöplanen har koordinerats med den fördjupade översiktsplanen för ön Styrsö. Stadskansliet
föreslår att planen kompletteras med karta över riksintressena (bilaga 2) samt text vad beträffar
ekonomiska konsekvenser (bilaga 3).
EKONOMISKA KONSEKVENSER
Stadskansliet föreslår att förslaget till fördjupad översiktsplan för ön Donsö kompletteras i enlighet
med bilaga 3 vad beträffar ekonomiska konsekvenser.
Planen innehåller en rad förslag/rekommendationer som vid ett genomförande kommer att kräva
investeringar.
En del av förslagen/rekommendationerna ligger inom de ramar som berörda nämnder redan förfogar
över medan andra kräver betydande nyinvesteringar. Ett antagande av planen ska inte ses som ett
ekonomiskt godkännande av respektive förslag/rekommendation. Berörda nämnder, och i
förekommande fall kommunstyrelsen/kommunfullmäktige, ska ges möjlighet att bestämma
genomförandetakten, prioriteringar samt ta ställning till de ekonomiska konsekvenser som respektive
förslag medför. De ekonomiska konsekvenserna av varje förslag ska presenteras för berörd nämnd
innan beslut om genomförande fattas.
Bilagor:
Bilaga 1, Förslag till fördjupad översiktsplan för ön Donsö
Missivskrivelse
Protokollsutdrag
Handling
Bilaga 2, Komplettering av karta beträffande riksintressen
Bilaga 3, Komplettering beträffande ekonomiska konsekvenser
ÄRENDET
Byggnadsnämnden har översänt förslag till fördjupad översiktsplan för ön Donsö till
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige för antagande. Planen har arbetats fram av SDN Styrsö.
Styrsöplanen har koordinerats med den fördjupade översiktsplanen för ön Styrsö. Inför
kommunstyrelsens behandling av planen har en karta över riksintressena arbetas fram (bilaga 2).
Avsikten med planen är att skapa en handlingsberedskap och att göra en samlad bedömning av den
fysiska miljön för ön Donsö i Göteborgs södra skärgård. Planen skall skapa förutsättningar bland annat
för förtätning inom befintlig bebyggelse, utbyggnad inom begränsade områden och bevarande av
värdefulla miljöer. Planen redovisar i huvudsak de allmänna intressena som kommer att beaktas vid
beslut om användning av mark- och vattenområden.
Dessutom redovisas hur kommunen avser tillgodose de så kallade riksintressena enligt Miljöbalken.
En avvägning av enskilda intressen gentemot allmänna intressen sker därefter vid planläggning och
bygglovsprövning mot bakgrund av denna plan.
STADSKANSLIETS SYNPUNKTER
Förutom de nu aktuella översiktsplanerna för öarna Styrsö och Donsö arbetar SDN Styrsö även fram
förslag till fördjupade översiktsplaner för öarna Brännö och Köpstadsö.
Efter underhandskontakter med SDF Styrsö och stadsbyggnadskontoret har stadskansliet erfarit att det,
utöver de separata planerna, även finns ett behov av en samlad analys av hela södra skärgårdens
planeringsförutsättningar. Södra skärgården likställs här med hela SDN Styrsö i geografiskt område.
Skälen till detta är de speciella planeringsförutsättningar vilka är gemensamma för samtliga öar.
Transportbehovet, efterfrågan på hyresrätter, näringslivsförutsättningar och handel är exempel på
frågor vilka bör kartläggas och analyseras på en samlad nivå. De aktuella frågorna kan exempelvis
analyseras inom ramen för en strukturstudie eller en fördjupad översiktsplan.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår stadskansliet att kommunstyrelsen hemställer att
byggnadsnämnden initierar ett utredningsarbete i syfte att kartlägga södra skärgårdens
planeringsförutsättningar. Förslaget om hemställan till byggnadsnämnden återfinns i ärendet:
Antagande av fördjupad översiktsplan för ön Styrsö samt hemställan beträffande utredningsarbete av
södra skärgårdens planeringsförutsättningar (Dnr 0516/03).
GÖTEBORGS STADSKANSLI
Boende. Näringsliv, fritid, kultur
Erik Gedeck
Björn Johansson
Bilaga 1
Missivskrivelse och protokollsutdrag
Göteborgs Stad
Byggnadsnämnden
2003-03-04
Kommunfullmäktige
GODKÄNNANDE AV FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR ÖN DONSÖ
Ärendet
Den fördjupade översiktsplanen har godkänts av Stadsdelsnämnden under 2002. 1 enlighet
med överenskommen ordning mellan kontoren har SDN sänt över den till byggnadsnämnden
för beredning inför antagandet i kommunfullmäktige.
Byggnadsnämnden har tillstyrkt utställningsförslaget och har inga ytterligare
kommentarer.
Byggnadsnämnden beslöt:
att godkänna fördjupad översiktsplan för ön Donsö inom SDN Styrsö i Göteborg och skicka
den till kommunfullmäktige för antagande
Anneli Hulthén
Ordförande
Agnetha Carlsson
Sekreterare
Utdrag från protokoll
Göteborgs Stad
Byggnadsnämnden
2003-03-04
§ 136 Fördjupad ÖP för ön Donsö
Till behandling företogs det den 18 februari 2003, § 96, bordlagda ärendet angående rubricerade
fördjupad översiktsplan.
Stadsbyggnadskontoret hade ingett en den 18 februari daterat handling så lydande:
"Byggnadsnämnden etc. bil. 3
Byggnadsnämnden beslöt:
att godkänna detaljerad översiktsplan för ön Donsö; samt
att översända densamma till kommunfullmäktige för antagande.
Vid protokollet
Agnetha Carlsson
Komplettering, karta riksintressen
Riksintressen och andra allmänna intressen
enligt miljöbalkens kapitel 3 och 4
Bilaga 2
Bilaga 3
Komplettering avseende ekonomiska konsekvenser
Planen innehåller en rad förslag/rekommendationer som vid ett genomförande kommer att kräva
investeringar.
En del av förslagen/rekommendationerna ligger inom de ramar som berörda nämnder redan förfogar
över medan andra kräver betydande nyinvesteringar. Ett antagande av planen ska inte ses som ett
ekonomiskt godkännande av respektive förslag/rekommendation. Berörda nämnder, och i
förekommande fall kommunstyrelsen/kommunfullmäktige, ska ges möjlighet att bestämma
genomförandetakten, prioriteringar samt ta ställning till de ekonomiska konsekvenser som respektive
förslag medför. De ekonomiska konsekvenserna av varje förslag ska presenteras för berörd nämnd
innan beslut om genomförande fattas.
Download