Dnr M2015/1814/Nm
Miljö- och energidepartementet
Till riksdagen
Klimat- och miljöministern samt vice
statsministern
Svar på fråga 2014/15:437 av Boriana Åberg (M) Marin
nedskräpning
Boriana Åberg har frågat mig hur jag och regeringen tänker agera för
att lösa problemet med marin nedskräpning.
Jag delar Boriana Åbergs syn på marin nedskräpning och inte minst
spridningen av plastavfall som är ett allvarligt hot mot vår miljö. All
sorts avfall som hamnar i havet sprids över världshaven för att till slut
acku-muleras i vissa havsområden, såsom Stilla Havet, eller spolas
iland där strömmarna möter land såsom den svenska Västkusten. Det
handlar om ofattbara mängder avfall som flyter omkring på detta sätt.
Plast är sär-skilt problematiskt då naturen inte kan bryta ner plasten,
den bara frag-menteras ner i mindre och mindre delar. Problemet
handlar också om små mikropartiklar av plast som bland annat finns
som tillsats i olika hygienprodukter. Dessa når havet via avloppsvatten
och gör stor skada i den marina miljön.
Marint skräp är en prioriterad fråga och Sverige leder arbetet på flera
om-råden. För att minska det marina skräpet krävs åtgärder av många
slag. Nationellt berörs flera myndigheter och här handlar det bland
annat om effektiv avfallshantering på land, förhindra att avfall eller
fiskeredskap kastas i havet från fartyg, samt förhindra att
mikropartiklar når havet via våra reningsverk. Kemikalieinspektionen
har inom ramen för regerings-uppdraget om en handlingsplan för en
giftfri vardag att utreda möjlig-heten till ett nationellt förbud mot
användning av mikroplaster i kos-metiska produkter.
Frågorna är komplexa och i många aspekter av internationell karaktär
där Sverige bör vara ledande. Regeringen och våra myndigheter är
djupt en-gagerade, särskilt inom de regionala havskonventionerna
OSPAR och HELCOM där aktionsplaner tas fram mot marint skräp.
Ospars aktions-plan antogs 2014 medan Helcoms åtgärdsplan
förhoppningsvis slutförs under året. Sverige stöder också FN:s
miljöprograms arbete mot marin nedskräpning. På EU-nivå arbetar
2
man med frågan om marin nedskräp-ning inom ramen för översyn av
avfallsdirektiven. Marint skräp ingår även som ett åtgärdsområde i
genomförandet av EU:s havsmiljödirektiv (2008/56/EG).
Europaparlamentet och rådet har i februari 2015 antagit en ändring i
EU:s förpackningsdirektiv som innebär att alla medlems-stater måste
vidta åtgärder för att inom sitt territorium uppnå en varaktig
minskning av förbrukningen av tunna plastbärkassar.
Sammanfattningsvis krävs det åtgärder av flera olika slag för att
åtgärda den marina nedskräpningen. Sverige är ledande i detta arbete
både natio-nellt och internationellt.
Stockholm den 29 april 2015
Åsa Romson