MARINT SKRÄP
Stora hörsalen, Länsstyrelsen, Göteborg 2012-12-07
Mats Abrahamsson: är havet en flytande soptipp? Skrämmande.
Ledamot i Västkuststiftelsen. 220 000 m3 per år landar i Bohuslän, som anses vara en av de största
turistmagneterna i Sverige.
Thomas Johansson, enhet hållbart nyttjande och maritima frågor på HaV.
För ett och ett halvt år sedan så visste han inte att skräp marint skulle bli en så stor fråga för hans
enhet.
Koppling mellan turism och vatten är något som Tillväxtverket arbetar med.
Vi pratar i Sverige för lite om turistindustrin. Vi måste koppla marint skräp till sådana saker som gör
att vi får större gehör. En annan koppling är att det marina skräpet blir en nationell fråga.. Så nu
kommer vi få ett nationellt åtagande för att skapa en plan för hur vi hanterar marint skräp.
HaV kommer ha ett mycket ansträngt ekonomisk läge till nästa år och kan därför inte ge så mycket
konkret stöd till kommunerna 2013.
Kristina Jonäng, Västra Götalandsregionen.
VG har bekostat studier, och fått bekräftad att den maritima tillväxten har en jättestor potential .
Men, för att kunna realisera detta, så måste man bli av med avfallet.
VG försöker uppmuntra forskningen till att forska på plast och effekter på ekosystem.
VG är delägare i Västkuststiftelsen.
VG försöker även påverka så inte avfallet produceras. Plastindustrin i Sverige måsta omställa sig för
det är åt det hållet det går i många andra länder. T.ex. Sydamerika framställer plast av sockerrör.
Stenungsundsindustrierna håller på att omställa sig.
Johanna Eriksson; HaV (Havs- och Vattenmyndigheten), åtgärdsavdelningen, enheten för hållbart
nyttjande och maritima frågor.
Havsmiljödirektivet: Vad innebär deskriptor 10. Hur arbetar HaV?
Alla hav inom EU ska innan 2020 ha god miljöstatus: Havsmiljöförordningen implementerades i
Sverige 2010.
HaV ansvarar för att utveckla/ta fram en marin strategi,( se på HaVs hemsida, ganska många punkter
och datum).
Marint skräp är en av elva deskriptorerna (Till varje deskriptor hör det olika indikatorer, t.ex.
mikropartiklar, eller mängd och sammansättning av avfall som förtärs av marina djur).
GES (God Ekologisk Status)=Mängden avfall, inklusive dess nedbrytningsprodukter inte förorsakar
skada på miljön.
Även om det inte är samma storlek på problemen i Södra Östersjön som på västkusten, så är
plastskräp ett problem även här.
I Sverige behöver man utvärdera indikatorarter för förtäring av plast, ex blåmussla, kräftor m.m.
Havsmiljödirektivet tvingar oss att ta fram ny kunskap och använda den kunskap som vi redan har.
Per Jonsson, Sven Lovén Centrum för marina vetenskaper, Göteborgs universitet.
Modellering av spridning av skräp, har båda fördelar och nackdelar
Sannolikhetsmatris, en databas över spridning av plastbitar eller annat t.ex. främmande arter.
Databrist är ett stort problem
Bör fokusera mer på marint skräp i sina modeller
Fokusera mer på högupplösta modeller.
Dåligt känd när och var det blir skräp, troligvis kommer en del som anländer Norra Bohuslän från
Nordsjö området.
Kommentar: I dag har skeppen rätt att dumpa avfall (men inte plast).
Daniel Hansson HMI, Oceanograf. – MIKROPLASTER - EKOSYSTEM
Danielhansson.se
Blogg #plastriot.se
Kraftig ökning av plast i havet de sista 40 åren.
Storlek 1-5mm, finns även mindre storlekar. 0,6 mikrometer. Pers. komm: Förvirrande….olika
uppgifter, har själv hört det senaste 0,6 mikrometer.
Osäkra på vart det kommer ifrån: Kan komma ifrån bl.a. stor nedbruten plast, ”nurdels” (råplast),
industrier/avlopp (särskilt fleece), små flagor från borrande organismer, kosmetiska produkter.
Lång uppehållstid, äts upp av organismer, blockerar, möjlig toxicitet. Kom ihåg skalan: för liten fågel
är lite plast stort problem.
Företaget N-research AB i Lysekil har utvecklat ny metod för att kunna registrera plastpartiklar i
havsvatten vid hjälp ut av pumpning av vattnet.
Plast är fett och det gillar gifter!
Upp till 1 million högre koncentrationer på plastpartiklar i vatten än i omgivande vatten.
POP =Persistent Organic Pollutants
Vi vet inte om miljögifterna stannar kvar i organismerna, än….
FORMAS delade ut pengar för 2013 till projekt som ska undersöka om fiskar tar upp gifter när de har
fått plast i magen, samt gifternas cocktaileffekter.
KAN VI STOPPA DETTA? Nej, inte i dagsläget. Vi saknar kunskapen men vi kan minimera bruken av
plast och förbättra reningsmetoderna.
Personlig kommentar: Bra presentation som bör länkas till på hemsidan.
Frågor: hur långt har man hunnit med frigolitpartiklar.? Vet ej.
Jocke Hermansson, Upplevelsebolaget
Turistiska kunskapsresa som ägt rum.
Har skrivit den regionala naturturism strategi, visar på en reell attityd förändring….
2012 en milliard turister i världen enligt FNs organ för internationell turism.
I Sverige omsättas för 250 milliarder om året och sysselsätter 160 000 personer.
Den utländska turismen ökar mest. Sverige i topp i mest turistisk tillväxt.
Sverige uppfattas som rent eller?
100 000 millioner människor på två timmars avstånd från Göteborg, en stor potential som man bör
nyttja på ett hållbart sätt.
Ecoturism ökar mycket snabbare än vad vanlig turism gör.
Fördubbla svensk turism är målet nu, och det finns en strategi för detta.
10- 20 miljoner för att tjäna in 250 miljarder är inte mycket pengar.
Sammanfattat av Torunn Skau