FÖRFRÅGAN GÄLLANDE ETT CENTRALISERAT VATTEN

advertisement
FÖRFRÅGAN GÄLLANDE ETT CENTRALISERAT VATTEN- OCH AVLOPPSSYSTEM
NN vattenandelslag gör en utredning om ett centraliserat vatten- och avloppssystem på
glesbygden i NN. Vi ber er vänligen returnera blanketten ifylld till arbetsgruppens
representanter: NN, tfn……….., gsm……och NN……gsm…….
Enligt preliminära beräkningar från år xnskulle kostnaderna för ett centraliserat
vattentjänstsystem vara ca x euro per fastighet. Kostnadsberäkningen inkluderar
kostnaderna för att bygga såväl vatten- som avloppsnätet. Eventuella understöd minskar
kostnaderna. Vattenandelslaget kan dessutom uppta lån för byggandet och fördela
medlemmarnas anslutningskostnader på flera år. Kostnaderna för senare gjorda
anslutningar kommer att vara högre än de ovannämnda kostnaderna.
Kostnaderna för vattenanvändningen och avloppet beräknas vara på samma nivå som
på kommunens område (bruksavgift: vatten x euro/m³, avloppsvatten x euro/m³).
Jag är intresserad av att enligt ovannämnda kostnader ansluta mig till
vattenandelslaget som eventuellt bildas (inkluderar både vatten och avlopp).
ja
nej
_______________________________________
Ifall byggkostnaderna avviker väsentligt från de ovannämnda är jag beredd att betala för
vatten- och avloppsanslutningen högst:
_______________________________________ euro
Jag är intresserad av att ansluta mig enbart till avloppsnätet.
Jag är intresserad av att ansluta mig endast till vattenledning.
DETTA SVAR INNEBÄR INTE
AUTOMATISKT
EN ANSLUTNING TILL
VATTENANDELSLAGET, UTAN JAG BESLUTAR OM DET SENARE DÅ JAG HAR
HÖRT N0GGRANNARE VILLKOR
Plats och datum
_______________________ ____ / ____2008
Fastighetsägare, underteckning
_____________________________________
Namnförtydligande
_____________________________________
Fastighetens adress
_____________________________________
_____________________________________
Telefonnumror
_____________________________________
Antal personer som bor på fastigheten___________________________________
Fastighetens namn
_____________________________________
Fastighetsregisternummer
_____________________________________
Fritidsbosatta, även den fasta adressen___________________________________
_____________________________________
Download