område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs

advertisement
Samrådshandling
augusti 2010
Detaljplan för
område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs
GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
________________________________________________________________
Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska,
tekniska och administrativa åtgärder som behövs för att genomföra detaljplanen.
ORGANISATORISKA FRÅGOR
Planförfarande
Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande.
Tidplan
Samråd över planen sker under september – oktober 2010. Utställning beräknas till första
kvartalet 2011. Kommunfullmäktige beräknas anta planen andra kvartalet 2011.
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft.
Under genomförandetiden får planen bara ändras mot berörda fastighetsägares vilja om det
är nödvändigt på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt som inte kunde förutses vid
planläggningen.
Ändras eller upphävs planen under genomförandetiden har fastighetsägaren rätt till
ersättning från kommunen för den skada han lider. Efter genomförandetidens slut fortsätter
detaljplanen med dess rättigheter att gälla men ändras eller upphävs planen finns ingen rätt
till ersättning för de rättigheter som går förlorade. (se plan- och bygglagen kap 14 § 5)
Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän platsmark inom planområdet.
Avtal
Marköverlåtelseavtal kommer att tecknas mellan kommunen och intressent.
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Fastighetsbildning
Ny fastighet för industri-, kontors-, handels eller lagerändamål kan bildas genom
avstyckning och fastighetsreglering. Alternativt kan flera fastigheter bildas.
Fastighetsbildning ska vara genomförd innan bygglov beviljas.
Gemensamhetsanläggning, servitut o dyl
Om flera fastigheter bildas kan det bli aktuellt att tillfarten till verksamheterna löses
gemensamt.
Omläggning/utbyggnad av VA-ledningar (u-område på plankartan) ska skyddas med
ledningsrätt.
EKONOMISKA FRÅGOR
Exploatören bekostar projektering och uppförande av bebyggelse samt markplanering på
kvartersmark.
Planekonomi
Upprättandet av detaljplanen finansieras via exploateringsbudgeten. Planöverenskommelse tecknas mellan kommunledningskontoret och stadsbyggnadskontoret.
Markförvärv
Markköp mellan fastighetsägare och verksamhetsutövare/byggherre inom detaljplaneområdet regleras i marköverlåtelsesavtal.
Projektering
Verksamhetsutövare/byggherre bekostar projektering och uppförande av bebyggelse,
markplanering och dagvattenlösning inom fastighet.
Projektering och omläggning av VA-ledningar bekostas av kommunen och finansieras via
exploateringsbudgeten. Projektering och omläggning av VA-ledningar utförs av
kommunen.
Projektering av dagvattenhanteringen inom fastigheten bör ske i samråd med Kommunen.
Kommunen tillämpar dagvattenpolicy enligt ”Dagvatten i Oxundaåns avrinningsområde –
policy, råd och riktlinjer.” Verksamhetsutövaren ansvarar för att dagvatten från tomtmark
omhändertas inom fastigheten där så är möjligt. Fördröjningsåtgärder ska eftersträvas och
hårda icke genomsläppliga ytmaterial ska minimeras
Kommunen ansvarar för anläggning av dagvattenmagasin som enligt dagvattenutredningen
är nödvändiga för kommunalt omhändertagande av dagvatten från planområdet .
2(4)
Avgifter och taxor
VA-taxa
VA-avgifter för anslutning av nytillkommande byggnadsytor betalas enligt den för
tidpunkten gällande taxa.
Elavgift
Kostnad för ny anslutning betalas enligt gällande eltaxa.
Fjärrvärme
Kostnaden för anslutning till fjärrvärmenätet betalas enligt gällande taxa.
Bygglovavgift
Kostnader för bygglov och bygganmälan och därtill hörande nybyggnadskarta betalas
enligt gällande taxa.
Fastighetsbildningsåtgärder
Kostnad för lantmäterimyndighetens åtgärder betalas enligt myndighetens taxa.
TEKNISKA FRÅGOR
Ledningar för vatten, avlopp, el och tele finns framdraget i närheten av området. De
befintliga vatten- och avloppsledningar som genomkorsar planområdet behöver flyttas.
Planområdet ansluts till kommunalt vatten- och avloppsnät. Fördröjning av dagvatten
krävs. Belastning på dagvattennätet ska efter exploatering inte överstiga nuvarande
belastning på befintligt nät. Vid omläggningar av ledningar ska befintliga ledningar
hållas i kontinuerlig drift.
Fjärrvärme kan erbjudas.
Genomförandet av detaljplanen ska ske enligt gestaltningsavsnittet i planbeskrivningen.
Skyddsföreskrifter för grundvattentäkt
Planområdet föreslås, i föreskrifter som för näravande prövas av Länsstyrelsen, att ligga
inom tertiära skyddszonen för Hammarby grundvattentäkt och vattentäkter i Rotsunda
Sollentuna. Prövning enligt skyddsföreskrifterna för grundvattentäkt sker enligt de
skyddsföreskrifter som gäller för tillfället som prövningen sker. Skyddföreskrifterna
gäller under såväl bygg- som drifttid.
Utredningar
En kompletterande geoteknisk utredning krävs inför grundläggningsprojektering och som
underlag för möjligheten att infiltrera dagvatten. Utredningen kompletteras till
utställningsskedet.
Förprojektering och kostnadsberäkning av omlokalisering av vatten-, avlopps- och
dagvattenledningar genomförs till utställningen.
ANSVARIGA
Bygglov, marklov och rivningslov söks hos byggnadsnämnden.
3(4)
För drift och underhåll av allmänna gator, vatten- och avloppsledningar samt parkmark
ansvarar Tekniska nämnden i Upplands Väsby kommun.
Verksamhetsutövaren/byggherren ansvarar för genomförandet av nybyggnationen av
verksamheter samt övriga erforderliga anläggningar inom kvartersmark.
Lantmäteriförrättning, enligt fastighetsbildningslagen och anläggningslagen, söks hos
Lantmäterimyndigheten Stockholms län.
MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Detaljplanen har upprättats av Stadsarkitektkontoret genom plankonsulter Erik Jansson
och Johan Nylind, Nyréns Arkitektkontor AB. Samråd har skett med Fredrik Drotte,
planavdelningen. Övriga kontaktpersoner från kommunen har varit:
Florence Olsson
Mats Olsson
Birgitta Hillblom
Maria Svanholm
Carl Bachman
Nils Halvares
stadsbyggnadskontoret, exploatering
stadsbyggnadskontoret, trafik
miljö- och hälsoskyddskontoret
miljö- och hälsoskyddskontoret
teknik och fastighet, teknik
teknik och fastighet, teknik
Stadsbyggnadskontoret
augusti 2010
Per Lagheim
Stadsarkitekt/enhetschef
Fredrik Drotte
Planchef
4(4)
Download