Detaljplan för bostad (Ugglum 3:57, 3:61 och 7:21)

advertisement
Planbeskrivning 2012-08-09
Normalt förfarande – Antagandehandling
Antagen av KF 2012-12-11
Laga kraft 2013-01-15
Detaljplan för bostad
(Ugglum 3:57, 3:61 och 7:21)
2010:137
1. PLANHANDLINGAR
- Plankarta i skala 1:400, skala 1:800
- Illustrationskarta i skala 1:400, skala 1:800
- Planbeskrivning (denna handling)
- Genomförandebeskrivning
- PM Geotekniskt utlåtande
dat 2012-08-09
dat 2012-08-09
dat 2012-08-09
dat 2012-08-09
dat 2011-03-25
2. PLANENS SYFTE
Partille kommun vill renodla sitt markägande, där kommunen ska hantera obebyggd mark och
det kommunala bostadsbolaget Partillebo ska hantera bebyggda fastigheter. För att göra detta
möjligt behöver denna detaljplan upprättas, så att nödvändig fastighetsbildning m.m. kan genomföras.
I gällande plan ligger det aktuella planområdet inom område planlagt som allmän plats park eller
plantering. I planförslaget kommer det att övergå till användning B - bostäder.
3. PLANDATA
Planens läge och omfattning
Planområdet är beläget i Sävedalen och ligger längs Brattåskärrsvägen. Detaljplanen omfattar
ca 1800 m².
Planområdets läge i Partille
Markägoförhållanden
Marken ägs av Partille kommun, men kommer i samband med planarbetet att övergå till Partillebo. Planområdet berör fastigheterna Ugglum 3:57, 3:61 och 7:21.
2
d e t a l j p l a n f ö r b r at t å s k ä r r s vä g e n • a n t a g a n d e h a n d l i n g
4. GÄLLANDE PLANER OCH BESTÄMMELSER
Översiktliga planer
I översiktsplanen för Partille kommun anges området som bostäder och service.
Detaljplaner
Området omfattas av en detaljplan från 1983 där genomförandetiden har gått ut. Gällande detaljplan anger markanvändningen inom aktuellt område för allmän plats park eller plantering
Program
Det har inte bedömts nödvändigt att ta fram något program för planområdet.
Riksintresse
Planområdet berörs inte av något riksintresse.
Avvägning enligt PBL och Miljöbalken
Stadsbyggnadskontoret gör bedömningen att detaljplanen inte innebär betydande miljöpåverkan. Detaljplanen behöver inte genomgå behovsbedömning och en särskild miljökonsekvensbeskrivning behöver inte upprättas.
5. PLANFÖRUTSÄTTNINGAR
Områdesbeskrivning
Planområdet ligger längs en sluttning som lutar mot söder. Planområdet blir brantare ju längre
från Brattåskärrsvägen man kommer. Höjdskillnaden inom området är ca 15 m och marknivån
stiger från + 52 vid vägen till + 67 i områdets norra del. Området är öppet runt byggnaderna, men
är i övrigt skogsklätt. På vissa ställen är marken terrasserad med murar och upphöjda gräsytor.
Inom området finns en byggnad, som används som sommarstuga, samt mindre uthus och förrådsbyggnader.
Geotekniska förhållanden
Radon
Planen ligger inom normalriskområde för radon, detta innebär att markradonfrågan måste observeras vid varje detaljplaneläggning och bevakas vid bygglov enligt föreskrifter i Boverkets
byggregler. (ÖP 05, Översiktsplan för Partille kommun)
Geoteknik
Enligt Jordartskartan (SGU) består området huvudsakligen av »urberg«, men ler- och siltområden angränsar inom planområdet. Marken är mycket kuperad med ca 13-15 m skillnad inom
planområdet. Enligt tidigare geotekniska undersökningar (VIAK 1982) består planområdet till
allra största del av berg i dagen. Det är i de södra delarna av området (och då speciellt i sydväst)
som det överst förekommer torrskorpelera och silt med upp till 3 m mäktighet. Därunder följer
lera som underlagras av friktionsjord. Leran bedöms vara som mäktigast ca 2 m i planområdets
sydvästra del.
Enligt tidigare undersökningar i angränsande område är leran överkonsoliderad med 20 kPa för
en portrycksnivå 2,5 m under markytan.
d e t a l j p l a n f ö r b r at t å s k ä r r s vä g e n • a n t a g a n d e h a n d l i n g
3
Utdrag ur jordartskartan, Göteborg SO.
Stabilitetsförhållanden
Stabilitetsförhållandena för befintlig mark bedöms, utifrån det som redovisas i det geotekniska
PM som hör till detaljplanen, som goda med hänsyn till den stora andelen fastmark inom planområdet. Inga restriktioner bedöms vara nödvändiga.
Fornlämningar
Inga kända fornlämningar finns inom området.
Omgivande bebyggelse
Väster om planområdet ligger ett område med servicelägenheter, handikapplägenheter och en
dagcentral med tillhörande personal- och servicefunktioner enligt detaljplan från 1983. Öster
om planområdet ligger några villatomter. I övrigt ligger det mest villor åt söder och norr, åt öster
på andra sidan Brattåskärrsvägen ligger ett område med flerbostadshus.
Lek och rekreation
Förekommer ej inom planområdet.
Offentlig och kommersiell service
Närmaste service i form av mataffär och butiker finns vid Vallhamra Torg, som ligger ca 200 m
från planområdet.
Trafik, parkering
Stugan nås från gång- och cykelvägen (gc-vägen) som går längs Brattåskärrsvägen. Tomten har
ingen egen bilparkering.
Störningar, risker
Farligt gods
Inget farligt gods transporteras på Brattåskärrsvägen.
Buller
Brattåskärrsvägen passerar precis söder om området och trafikeras av ca 600 fordon per årsmedeldygn.
Gång- och cykeltrafik
En gc-väg går längs med Brattåskärrsvägen.
4
d e t a l j p l a n f ö r b r at t å s k ä r r s vä g e n • a n t a g a n d e h a n d l i n g
Kollektivtrafik
Närmaste busshållplats är Vallhamra Torg, härifrån går flera busslinjer bland annat linje 512 0ch
515, de tar ca 5 min till Partille centrum och 15-20 min åt andra hållet till Östra sjukhuset.
Befintlig teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Befintlig stuga på tomten saknar idag kommunalt vatten och avlopp.
El/energi
Elanslutning finns.
6. BESKRIVNING AV PLANFÖRSLAGET
Avgränsning av planområdet
Planområdet avgränsas i söder av Brattåskärrsvägen och i väster av parkeringsplatsen för servicelägenheterna. I norr och öster övergår planområdet i skogsmark.
Planens innehåll och sammansättning
Detaljplanen omfattar det område som kommer att fastighetsregleras till en egen fastighet och föras över till Partillebo. Tomtplatsen föreslås avgränsas enligt planområdets användningsgräns.
Bebyggelse
Förändringen som planförslaget innebär är att allmän platsmark, park eller plantering övergår
till att bli kvartersmark med användning för bostäder. Planen medger en mindre tillbyggnad för
att fritidshuset ska kunna nyttjas som fritidshus med den standard som krävs idag.
Byggnaderna inom planområdet
d e t a l j p l a n f ö r b r at t å s k ä r r s vä g e n • a n t a g a n d e h a n d l i n g
5
Tillgänglighet/säkerhet
Villkor för bygglov är att tillgängligheten lösts.
Trafik, parkering, GC-vägar
Inga nya vägar tillkommer. Trafiken bedöms inte öka i och med planens genomförande. Parkering får lösas på egen tomt.
Teknisk försörjning
Inga förändringar jämfört med dagens situation.
Störningar
För ny bebyggelse skall en ekvivalent ljudnivå inte överskrida 55 dBA och den maximala ljudnivån på uteplats ligga under 70 dBA. Inomhus får inte den ekvivalenta ljudnivån överskrida
30 dBA och maxnivåerna nattetid inte överskrida 45 dBA. Ingen ny bebyggelse är planerad
inom området och Stadsbyggnadskontoret gör bedömningen att befintlig sommarstuga klarar
riktvärdena, främst på grund av den ringa trafiken på Brattåskärrsvägen.
Förändringen i och med den nya planen bedöms inte generera någon ytterligare trafik.
7. KONSEKVENSER
Allmänt
Mindre förändring kan tillåtas inom byggrätten för att underlätta nyttjandet och uppfylla moderna krav.
Naturmiljö och landskapsbild
Riksintressen eller naturreservat kommer inte att påverkas av planen. Mark som idag är allmän
plats övergår till att bli kvartersmark. Detaljplanens genomförande bedöms inte påverka fornlämningar, vatten, miljö etc. Landskapsbilden bedöms inte förändras.
8. ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Genomförande
Genomförandetiden är fem (5) år från den dag detaljplanen vinner laga kraft.
9. FORTSATT PLANARBETE
Under utställningen av detaljplanen har sakägare, myndigheter och andra berörda inkommit
med synpunkter. Inkomna yttranden och synpunkter har sammanställts i ett utställningsutlåtande. Resultatet av detta ställningstagande skapar ett underlag till Kommunstyrelsen för deras
beslut om antagande av detaljplanen.
6
d e t a l j p l a n f ö r b r at t å s k ä r r s vä g e n • a n t a g a n d e h a n d l i n g
Tidsplan
Efter genomförd utställning kommer detaljplanen att presenteras för Kommunstyrelsen som
har att besluta om antagande av detaljplanen. Om planen antas och inte överklagas, vinner den
laga kraft och kan vara underlag för fastighetsbildning och ev. bygglov. Planen beräknas kunna
antas under tredje kvartalet 2012.
10. MEDVERKANDE
Denna detaljplan har upprättats av Anna-Karin Jeppson och Christian Jönsson, Sweco Architects, på uppdrag av Samhällsbyggnadskontoret, Partille kommun, genom Pär-Anders Karlsson.
Björn Marklund
Samhällsbyggnadschef
Anna de Laval
Vik. Stadsarkitekt
Pär-Anders Karlsson
Exploateringsingengör
d e t a l j p l a n f ö r b r at t å s k ä r r s vä g e n • a n t a g a n d e h a n d l i n g
7
PROGRAM
SAMRÅD
UTSTÄLLNING
ANTAGANDE
Download