planbeskrivning - Huddinge kommun

advertisement
1
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Planavdelningen/Gert Persson
SBN PL 2003/58.319
Dp 2-A-27:1
ANTAGANDEHANDLING
ENKELT PLANFÖRFARANDE
Detaljplan för
BITRÄDET 38
inom kommundelen Snättringe
i Huddinge kommun
upprättad i september 2004
reviderad i december 2004
PLANBESKRIVNING
HANDLINGAR
Planförslaget omfattar en plankarta i skala 1:400 med bestämmelser samt denna
planbeskrivning som även innefattar plangenomförande och miljökonsekvenser.
PLANENS SYFTE OCH INNEHÅLL
Detaljplanens syfte är att ge planmässiga förutsättningar för en tillbyggnad av befintlig
byggnad på fastigheten Biträdet 38. Planen medger en tillbyggnad om 108 kvm
bruttoarea. Tillbyggnaden sker på ett befintligt garage och planen redovisar lokaler för
kontor och handel, dock ej livsmedel.
FÖRENLIGHET MED 3, 4 OCH 5 KAP. MILJÖBALKEN
Markanvändningen i planen är förenlig med bestämmelserna om hushållning med markoch vattenområden enligt miljöbalkens 3 kap.
Vid planering skall kommuner och myndigheter iaktta miljökvalitetsnormer enligt
miljöbalkens 5 kap. 3 §. Miljökvalitetsnormer finns för kvävedioxid, svaveldioxid och
bly, bensen och partiklar (PM 10) i utomhusluft, se vidare angående miljökonsekvenser.
Miljökvalitetsnormerna enligt 5 kap miljöbalken kommer inte att överskridas med
föreslaget ändamål.
PLANDATA
Planområdet är beläget inom kommundelen Snättringe och omfattar fastigheten Biträdet
38. Områdets areal är 1560 kvm.
2
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer
I översiktsplan 2000, godkänd 2001-12-17, anges bostadsändamål med högt
markutnyttjande.
Detaljplan
För området gäller detaljplan för Kv Biträdet m fl, fastställd
1964-07-06. För Biträdet 38 anger planen bostads- och handelsändamål i två våningar.
Genomförandetiden för detaljplanen har gått ut.
Planuppdrag
Samhällsbyggnadsnämnden beslöt 2004-05-06 att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta detaljplan för Biträdet 38.
GATOR OCH TRAFIK
Området trafikförsörjs genom lokalgatan Lövdalsvägen som har anslutning till
Häradsvägen. All parkering skall ske på kvartersmark enligt kommunens
parkeringsnorm.
TRAFIKBULLER
Planområdet är bullerstört från trafiken på Häradsvägen. Ingemansson Technology AB
har utfört en bullerutredning som visar att fasaden mot Häradsvägen har en ekvivalent
ljudnivå på 67 dB(A) och en maximal nivå på 81 dB(A). Mot gårdssidan blir
motsvarande värden 49 respektive 64 dB(A).
Tillbyggnaden får endast användas för kontor och handel, dock ej livsmedel. Fönster
och fasad skall utformas så att den ekvivalenta ljudnivån inomhus inte överstiger
40 dB(A).
PLANGENOMFÖRANDE
TIDPLAN
Detaljplanen som handläggs genom enkelt planförfarande beräknas bli föremål för
samråd och underrättelseskede under hösten år 2004 för att därefter kunna antas av
samhällsbyggnadsnämnden under början av år 2005.
GENOMFÖRANDETID
Genomförandetiden är 10 år från det datum planen vunnit laga kraft.
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Detaljplanen medför inga fastighetsbildningsåtgärder.
PLANEKONOMI
Detaljplanen medför inga nya investeringar beträffande ledningar och gator.
Plankostnaden regleras i ett särskilt planavtal mellan fastighetsägaren och miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen. Då fastighetsägaren bekostar planarbetet utgår ingen
planavgift för detaljplan vid bygganmälan.
3
MILJÖKONSEKVENSER
LANDSKAPSBILD
Detaljplanen medför att en befintlig byggnad med bostäder och lokaler för handel kan
byggas till med en bruttoarea om 108 kvm.
VSD-FÖRSÖRJNING
Den befintliga bebyggelsen är ansluten till VA-ledningar i Lövdalsvägen tillhörande
Stockholm Vatten AB. Dagvatten skall så långt möjligt omhändertas på den egna
fastigheten. I andra hand skall fördröjning ske på fastigheten innan avledning sker till
det allmänna nätet, eller till angränsande område där dagvattnet kan omhändertas.
ENERGI OCH UPPVÄRMNING
Den befintliga bebyggelsen är ansluten till elnät tillhörande Vattenfall Eldistribution
AB.
Den befintliga byggnaden har enskild uppvärmning.
RADON
Översiktlig markradonkartläggning av Huddinge kommun är utförd 1984 och redovisar
planområdet som normalriskområde.
LUFT
Kvävedioxidhalterna i området 1999 och prognos för 2006 ligger långt under de värden
som inte får överskridas enligt beräkning av SLB-analys.
Miljökvalitetsnormerna för svaveldioxid och bly klaras generellt med mycket stor
marginal i Stockholms län. Det finns inte anledning att befara att
miljökvalitetsnormerna partiklar (PM) eller bensen överskrids.
Miljökvalitetsnormerna enligt 5 kap 3 § miljöbalken kommer inte att överskridas med
föreslaget ändamål.
BULLER
Vid ny- och/eller tillbyggnad av bostadshus skall hänsyn tas till trafikbuller, se
planbeskrivningen och planbestämmelserna.
MATERIALVAL
För att begränsa miljö- och hälsoeffekterna av byggnadsmaterial bör bästa material ur
såväl hälso- som miljösynpunkt väljas. Allmänt rekommenderas att koppar och
olackerat förzinkat material undvikes i fasad- och takbeklädnad eftersom dessa material
kan förorena dagvattnet. Inomhus rekommenderas lågemitterande material.
Högemitterande PVC-plaster bör undvikas.
AVFALLSHANTERING
Bebyggelsen skall planeras med utrymmen för sopor enligt föreskrifterna i kommunens
avfallsplan och enligt kraven på separering av avfallet.
4
Byggavfall skall sorteras i fraktionerna brännbart, icke brännbart, specialavfall såsom
farligt avfall samt skrot. Inerta material såsom betongrester, sten, tegel, schaktmassor
mm skall så långt som möjligt separathanteras och återanvändas. Hanteringen av byggavfall skall bevakas i samband med bygglov/bygganmälan.
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Planavdelningen
Gert Persson
Planarkitekt
Download