Aron 27, Gustavslund, Underlag för planuppdrag

advertisement
Planuppdrag
Dnr:1065/16
Upprättad 6 mars 2017
Detaljplan för fastigheten
Aron 27, Gustavslund,
Helsingborgs stad
Underlag för planuppdrag
Syfte och process
Detaljplanens syfte
Syftetmeddetaljplanenärattkompletterafastighetensanvändningsomstadsdelscentrummed
bostädersamtattprövaomfattningochutformningavensådanbebyggelse.
Avgränsning
PlanområdetomfattarfastighetenAron27somliggerivästraGustavslund.Planområdetomfat‐
tarca3800m2ochäridagbebyggtmedenfastighetsomtidigareinrymdeenlivsmedelsbutik.
OmrådetavgränsasavGustavslundsvägeninorrsamtavfastigheternaAron28,26och25på
övrigasidor.
Planområdetsläge.
Förslag till process
DetaljplanenföreslåsupprättasmedstandardförfarandeienlighetmedbestämmelsernaiPlan‐
ochbygglagen(2010:900).
1(5)
Planuppdrag
Dnr:1065/16
Upprättad 6 mars 2017
Planarbetetberäknaskunnapåbörjasundertredjekvartaletår2017,ochfärdigställasunder
fjärdekvartalet2018.
Planförslag
Detaljplanenföreslåsmöjliggöraenkompletteringmedbostädertilldetbefintligacentrum‐
ändamålet.Lämpligplacering,utbredningochhöjderpådentillkommandebebyggelsenutreds
vidareinomramenförkommandedetaljplan.Förslagetavserprövaennågothögrebebyggelse
änvadgällandeplantillåterpåplatsen.
Parkeringskalösasihuvudsakgenomunderjordisktgarage.Områdetgåratttrafikanslutaoch
härfinnsgodamöjlighetertillhållbaratransporter.
Vidutformningavplanen,bebyggelsenshöjdochplaceringskahänsyntastilldenintilliggande
gårdenshögakulturmiljövärdensamttillnärparkensöderomplanområdet.
Konsekvenser
Bedömning av miljöpåverkan
Stadsbyggnadsförvaltningenharbedömtattplanensgenomförandeintekanantasmedföra
betydandemiljöpåverkanenligt4kap34§plan‐ochbygglageneller6kap11§miljöbalken.En
miljöbedömningmedtillhörandemiljökonsekvensbeskrivningbehöverdärmedintegenomfö‐
ras.
PlanenliggeriettområdesomiÖP2010angerkomplementibefintligstadsbebyggelseochut‐
vecklatillblandadstadsamtbesöks‐ochpersonalintensivcentrumverksamhet.Dettastämmer
medförslagetsintentioner.
Områdetomgesidagavbostadsbebyggelse,förslagetbedömsintegeupphovtillbetydande
miljöpåverkanilagensmening.
Bedömning av övriga konsekvenser
Denföreslagnadetaljplaneninnebärförtätningmedbostäderianslutningtillettbefintligtbo‐
stadsområdesamtuppförandeavettunderjordisktgaragepåfastigheten.Stadsbildenkommer
attförändrasdåtillkommandebebyggelseföreslåsblinågothögreänomgivningensdomine‐
randevilla‐ochradhusbebyggelse.Högrebebyggelsefinnsredaniområdet,närmstpåfastig‐
hetenAron28,västeromplanområdet.
SöderomplanområdetliggerBrunnsberga
gårdsomärskyddadmedbevarandebe‐
stämmelseidetaljplan.Vidutformningenav
dentillkommandebebyggelsenskahänsyn
tastilldessavärden.
Brunnsbergagårdsöderomplanområdet(fotofrångällandedetaljplanfrån2003)
2(5)
Planuppdrag
Dnr:1065/16
Upprättad 6 mars 2017
Planområdetärutsattförhögaekvivalentaljudnivåerfråndeomgivandevägarna.Enligtsta‐
densbullerkarteringfrån2011liggernivåernapå60‐64dB(A)iplanområdetsnorradel.Detta
ställerkravpåutformningenavtillkommandebebyggelseförattskapaengodboendemiljönära
vägarna.
EkvivalentabullernivåerförberörtområdeenligtHelsingborgsbullerkarteringfrånår2011
Kapacitetenförskolaochförskolaärbegränsadiområdet,beroendepåomfattningavtillkom‐
mandebostäderkandetpåverkatillgänglighetentillförskolaochskola.
Envattenledningmeddimensionen150mmpasseraröverfastigheten.Tillgänglighetentill
dennaskasäkrasmedskyddsavstånd,u‐områdeochledningsrätt.
DagvattnetfrånområdetavledsidagviadagvattenledningtillLussebäcken.Isambandmedom‐
byggnadenskafördröjningavdagvattenanordnas.
Behovavutredningar:

Parkeringsutredning.BefintligparkeringärhårtbelastadavkundertillICABrunnen
samtavföräldrartillförskolanbredvid.

Bullerutredning.StoradelaravområdetärutsattförtrafikbullerfrånGustavslundsvä‐
gen.

Skuggstudieavtillkommandehögrebebyggelsepåfastigheten.

Dagvattenutredning,fördröjningavdagvattnetisambandmedombyggnaden.
Planeringsförutsättningar
Bakgrund till planändringen
Ansökanomplanändringharinkommitfrånmarkägaren,BackerhofABden27oktober2016.
Medanledningavattbefintligdagligvaruhandelharsagtuppavtaletharfastighetsägarentagit
framettförslagpåhurfastighetenkanförtätas.Avsiktenärattfåtillenbebyggelsesomlåter
fastighetenävenifortsättningenfungeraförhandelochserviceochsamtidigtskapaettantal
attraktivabostäder.
3(5)
Planuppdrag
Dnr:1065/16
Upprättad 6 mars 2017
Planområdet
Planområdetliggerinomenstadsdelmedblandadstadsbebyggelse,radhus,villorochflerbo‐
stadshus.Detäridagplanlagtfördagligvaruhandelochservice.Västeromområdetfinnsflerbo‐
stadshusifemvåningar,iövrigtdominerasplanensnärområdeavradhusochvillori1‐1,5plan.
IöstergränsarplanområdettillBrunnsbergaförskola.SöderomplanområdetliggerBrunne‐
bergagård,somidagfungerarsomsamlingslokal.Denharhögakulturmiljövärdenochärskyd‐
dadidetaljplan.Ianslutningtillgårdenfinnsävenennärpark.Områdetliggeräveninomen
fornlämning:Helsingborg224:1,bytomt/gårdstomt.
Områdetliggerianslutningtillstadenshuvudcykelnät.Detärvälförsörjtmedkollektivtrafik,
hållplatsförstadsbuss(linje4och3)finnspåGustavslundsvägenochpåLagmansgatan.Ram‐
lösastationliggerca800meterfrånplanområdet.OmrådetnåsmedbilfrånGustavslundsvägen
inorr.
Påplanområdetlågtidigareenlivsmedelsaffärochintentionenärattdennaverksamhetäveni
framtidenskafinnaspåplatsen.Serviceiformavlivsmedelsaffär,vårdcentral,bibliotekmed
merafinnspåElinebergscentrumenkilometerfrånplanområdet.Skolaochförskolafinnsi
närområdet.
Tidigare kommunala ställningstaganden
Översiktsplan
IHelsingborgsöversiktsplanÖP2010,antagenavkommunfullmäktigeden18maj2010och
aktualitetsförklaradden26februari2014,liggerplanområdetinomettområdesompekatsut
somkomplementibefintligstadsbebyggelse‐utvecklatillblandadstadsamtinomettområdeför
besöks‐ochpersonalintensivcentrumverksamhet.
4(5)
Planuppdrag
Dnr:1065/16
Upprättad 6 mars 2017
MarkanvändningfrånÖP2010
Detaljplaner
FörplanområdetgällerdetaljplanförAron27(15664),vilkenredovisardagligvaruhandeloch
serviceändamål.Bebyggelsenfåromfattaenvåningmedhögstabyggnadshöjd4,0meteroch
fasaderskavaraistenmaterial.Detfinnsettu‐områdeförallmännaunderjordiskaledningari
områdetsöstradel.Genomförandetidenförgällandedetaljplanhargåttut.
Övriga planeringsunderlag
EnligtGrönstrukturprogramförHelsingborg,antagetavkommunfullmäktige26mars2014,
liggerplanområdetinomrekommenderatavståndtillnärparkrespektivestörrenaturområde.
STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
BjörnBensdorpRedestam
planchef
CharlotteSvensson
planarkitekt
5(5)
Download