Föreningsmanual för klubbar inom Svenska Bågskytteförbundet

advertisement
Föreningsmanual för klubbar
inom Svenska
Bågskytteförbundet
2013-04-03
1(14)
Bågskytteklubben XYZ bygger sin verksamhet utifrån fyra delområden, beskrivna med egna
delar i manualen sammankopplade likt ett pussel. Varje delområde är uppbyggd utifrån
viktiga grundstenar som både var för sig och tillsammans skall leda mot föreningens
övergripande mål och visioner.
De fyra områdena är:
• Medlem, ekonomi och administration
• Ungdomsverksamhet
• Seniorer och elit
• Övrig verksamhet
Den sammanlagda produkten av de fyra pusselbitarna bildar föreningens röda tråd och ska
som alltid fungera som ett rättesnöre i den dagliga verksamheten.
Föreningsmanualen skall ses som ett komplement till stadgarna. I den mån något eventuellt är
motsägande är det alltid stadgarna som är det formellt riktiga.
Mål och Vision
Detta dokument beskriver Bågskytteklubben XYZ ’s verksamhetsområden baserad på de i
texten beskrivna grundstenar och policys. Dessa policys skall alltid utgöra varje medlems
”röda tråd”, vare sig det avses externa kontakter som till exempel kommun och media såväl
som internt arbete.
Idrottens verksamhetsidé som den beskrivs av Riksidrottsförbundet (RF) är:
Ett av den svenska idrottens övergripande mål är att den skall vara öppen för alla.
Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra.
Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning.
Vi delar in idrotten efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott
till och med tolv års ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar upp till och med
20 år. Med vuxenidrott avser vi idrott för dem som är över 20 år.
I barnidrotten leker vi och låter barnen lära sig olika idrotter där barnets allsidiga idrottsutveckling är normgivande. Tävling är en del av leken och skall alltid ske på barnets villkor.
I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på prestationsinriktad tävlingsidrott och
hälsoinriktad bredd- och motionsidrott.
I tävlingsidrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande.
Naturligtvis är RF verksamhetsidé grunden även för Bågskytteklubben XYZ ’s
verksamhet.
Styrelsen skall verka för ökad status som medlem, t.ex. genom att använda devisen
”Bågskytte en fullträff” samt arbeta för att få föreningen att växa och få fler och duktigare
skyttar.
Målsättningen är att utveckla den aktive medlemmen till att bli en duktig bågskytt och/eller en
god ledare/förälder.
2013-04-03
2(14)
Inom föreningen skall det finnas möjlighet till både bredd- och elitverksamhet. Föreningen
känner ett stort socialt ansvar för att människorna under sin tid i föreningen bygger ett brett
kontaktnät med andra föreningsmedlemmar.
Föreningen har även som målsättning att tillsammans utveckla individerna till bra kompisar
som är utbildade till att fungera i grupp. Varje medlem skall känna ansvar för föreningens
övergripande verksamhet, bågskytte, men även att denne ska utvecklas och fostras till bra
medmänniska även utanför föreningen.
Utbildning är en självklar del i vårt föreningsliv och mångfalden skall vara framträdande.
Föreningens framgångsfaktorer är god ordning grundad på sunt förnuft och en realistisk
föreningsmanual som leder föreningen mot uppsatta mål.
Föreningsmanualen är ett ”levande” dokument som förändras över tiden med hjälp feedback
av den som läser, samt de ledare som arbetar efter den. Föreningsmanualen är till för att
underlätta, få en rättvis tillvaro samt för att få acceptans för den verksamhet föreningen
bedriver.
I takt med förändrade förutsättningar måste manualen uppdateras.
Det är därför viktigt att synpunkter förs till styrelsen så uppdatering kan ske efter behov.
Medlem, ekonomi och administration
Grundsten Medlem
Policy 1
Varför medlem
Man skall vara medlem i Bågskytteklubben XYZ för att man trivs i
föreningslivet och tror på den verksamhet som finns inom föreningen.
Bågskytteklubben XYZ skall därför spira i en trivsam miljö där man känner
sig välkommen, känner trivsel, glädje och gemenskap samt själv ställer upp
på de ideal som är en del av verksamheten.
Policy 2
Rättigheter och skyldigheter
Medlem
- har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
- har rätt till information om föreningens angelägenheter
- skall följa föreningens stadgar och policys
- skall betala medlemsavgift (se policy 3 under grundsten Ekonomi)
- är försäkrad i sitt idrottsutövande genom gemensam försäkring i SBF.
Policy 3
Beslutande organ
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet, eventuella extra årsmöten
och däremellan styrelsen.
För att erhålla en optimalt demokratisk behandling kan styrelsen när den
finner så lämpligt kalla till annat medlemsmöte.
2013-04-03
3(14)
Policy 4
Etik och moral
Människan är bara en person med både fel och brister. Den regeln gäller
förmodligen oss alla. Att använda sitt förnuft är dock de allra flesta förunnat.
Har man en gång lärt sig sin idrottsliga etik- och morallära bör man som
människa vara kapabel att följa den läran livet ut.
Kamratskap, socialt engagemang, normer för rätt och fel och framför allt en
plats att vara där någon vuxen bryr sig är en naturlig del i föreningsarbetet.
Vid sidan av familjen och skolan är idrotten den största organiserade
uppfostringsmiljön.
Detta innebär;
- Att ledare och vuxna alltid ska föregå med gott exempel och gripa in om
de upplever att någon eller några brister inom hur en god kamrat
uppträder.
- Ledare, föräldrar och utövare ska om man så önskar erbjudas utbildning
via exempelvis SISU i etik och moralfrågor.
Policy 5
Mobbning och trakasserier
Alla idrottsföreningar har en viktig social funktion att fylla i samhället.
Idrotten ger gemenskap. För många är kamratskapet i föreningen ett
avgörande skäl att engagera sig. Alla medlemmar måste, oberoende av
generations-, kulturella- eller etniska gränser, få en trygg och social
gemenskap i föreningen.
Samtidigt är idrotten en spegelbild av samhället. Mobbning är när en eller
flera personer upprepade gånger och under en viss tid, blir utsatta för
negativa handlingar från en eller flera personer. Det kan vara direkt
mobbning (relativt öppna angrepp) och indirekt mobbning (social
utfrysning).
Detta innebär:
- Berörda ledare ska få utbildning i hur man förebygger, upptäcker och
stoppar mobbning.
- Berörda vuxna i föreningen ska vara goda förebilder.
- Berörda vuxna ska bry sig och ingripa vid dåligt beteende, allt från
suckar, mimer, skratt och kommentarer till knuffar och våld.
- Utbildade ledare håller i förekommande fall enskilda samtal med berörda.
Policy 6
Jämställdhet
Idrotten är lika viktig för kvinnor som för män, för flickor som för pojkar.
Och alla är lika viktiga för idrotten.
Därför ska det inom Bågskytteklubben XYZ finnas jämställdhet mellan
könen. Med det menas att det ska finnas lika möjligheter för alla, oavsett
kön, att utöva vår idrott vilket kräver att kvinnlig och manlig verksamhet
värderas och prioriteras på ett likvärdigt sätt.
2013-04-03
4(14)
Detta innebär:
Vi delar på ansvaret för utvecklingen genom att på alla nivåer ta tillvara både
kvinnors och mäns erfarenheter.
Vi fördelar och utformar också uppdragen så att både kvinnor och män kan
medverka.
Policy 7
Meningsfull fritid och sociala nätverk
Föreningen skall verka för utveckling av verksamheten. Att vara medlem i
Bågskytteklubben XYZ skall medföra att man får tillgång till en meningsfull
och ansvarstagande fritidssysselsättning. Samtliga medlemmar skall känna
att man kan vara med och påverka föreningen genom dess ordinarie
verksamhet och möten.
Detta innebär:
Målsättningen är alltid att skapa en atmosfär som är tilltalande och
verksamheten skall kännetecknas av gott kamratskap. Genom att ha
aktiviteter över olika tex skjutdiscipliner eller åldersklasser kan
medlemmarna öka sitt sociala nätverk.
Policy 8
Droger och dopning
Som utgångspunkt skall föreningens verksamhet utgöra en trygg och drogfri
miljö där föräldrar till våra ungdomar skall kunna känna förtroende för
föreningen, dess organisation och ledare.
I nära samarbete mellan samtliga inblandade kan vi skapa en drogfri miljö
vilket ställer krav på ledarna att vara vuxna förebilder.
Detta innebär - alkohol:
- Att inga alkoholdrycker (starkare än lättöl) ska förekomma bland vare sig
ledare, föräldrar eller aktiva i samband med idrottsverksamhet för barn
och ungdom.
- Att Bågskytteklubben XYZ, i samverkan med t.ex. SISU, genomför
drogutbildning med berörda ledare och aktiva minst vart tredje år och
uppföljande information efter behov däremellan.
- Att ungdomar och ungdomsledare ser till att vara goda föredömen och
inser vikten av att uppträda på ett värdigt sätt när man representerar
föreningen.
- Att i de fall utskänkning förekommer i samband med större arrangemang
av evenemangskaraktär känna sitt ansvar för att ordningskravet beaktas
och nogsamt följa de krav som tillståndsgivaren ställt.
- Att Bågskytteklubben XYZ i sponsorsammanhang avstår från sådana
åtaganden som kan uppmuntra till, eller leda till en ökad
alkoholanvändning.
- Våra bågskytteanläggningar är alkohol- och tobaksfria vid träning och
tävling.
2013-04-03
5(14)
Detta innebär - tobak:
- Bågskytteklubben XYZ skall uppmuntra medlemmar att värna om
nikotinfria miljöer och en idrottskultur utan tobaksrökning och snus.
- Ledare och aktiva inom Bågskytteklubben XYZ skall genom information
vara medvetna om tobakens negativa inverkan på individ och miljö och
därmed aktivt verkar för att konsumtionen minskar.
- Att Bågskytteklubben XYZ i sponsorsammanhang avstår från sådana
åtaganden som kan uppmuntra till, eller leda till en ökad
tobaksanvändning.
- Det är rökfritt på tävlingsbanor, i skjuthallar och samlingslokaler.
Detta innebär - övriga droger:
- Användning av narkotika och prestationshöjande medel enligt ICO:s
dopningslista är förbjuden och bör i den mån det skulle förekomma
innebära omedelbar uteslutning ur förening.
Policy 9
Säkerhet
Vår pilbåge är ett idrottsredskap som alltid ska hanteras ur ett betryggande
säkerhetsperspektiv.
Detta innebär;
- Nya skyttar, ledare och föräldrar ska alltid utbildas inom säkerhetsfrågor.
- Bågskytte får endast bedrivas på platser där säkerheten satts i första
rummet och risken för skador eliminerats i möjligaste mån.
- Samtliga medlemmar är skyldiga att respektera föreningens
säkerhetsregler.
- Grova eller upprepade förseelser kan leda till såväl uteslutning som
polisanmälan.
- Bruk av vårt idrottsredskap som bryter mot samhället lagar och regler
leder också till omedelbar avstängning och eventuell uteslutning ur
föreningen.
Policy 10 Krishantering vid t.ex. olyckor
Man kan aldrig förutse vad som kan hända men vi måste vara beredda på att
allt kan hända. Hos styrelseordförande och träningsansvariga förvaras en lista
med de personer som representerar Bågskytteklubben XYZ vid tävlingar
(licensierade skyttar) och telefonnummer till närmast anhöriga.
Denna policy, nr 10 bör, uppdateras med en handlingsplan som beskriver hur
vi skall hantera olika situationer. SISU, eller annan lämplig organisation bör
kontaktas då de kan bistå med kunskap och en modell för hur man utarbetar
en krisplan.
2013-04-03
6(14)
Grundsten Ekonomi
Policy 1
Budget och prognos
Budget upprättas årligen. Uppföljning ska ske löpande under året.
Policy 2
Resultat och rapportering
Ingen verksamhet kan långsiktigt överleva genom att den bedrivs med lånade
pengar. En plan för hur eventuella skulder elimineras upprättas och
verksamheten anpassas genom att man ”rättar mun efter matsäcken”.
Ekonomiansvariga redovisar aktuellt utfall vid varje styrelsemöte.
Föreningens kapital får endast placeras i investeringsformer med mycket
begränsad risk.
Policy 3
Medlemsavgift
En förutsättning för att få delta i föreningens verksamhet är att man betalar
av föreningen beslutad medlemsavgift eller annan avgift. Har inte betalning
skett inom av föreningen anvisad tid får man inte delta i verksamheten.
Detta är inte enbart en rättvisefråga utan även en försäkringsfråga.
Ingen har rätt till någon form av bidrag från föreningen förrän
medlemsavgiften är betald eller annan överenskommelse är gjord.
Medlem äger heller inte rätt att tävla för klubben innan medlemsavgift och
licens är erlagd.
Policy 4
Resor och reseersättning
Vare sig man är anställd, förtroendevald eller annan ledare får man (skall ha)
ersättning för resor.
Reseersättning till anställda utbetalas efter inlämnad reseräkning med belopp
enligt avtal.
Reseersättning till förtroendevalda utbetalas efter inlämnad reseräkning med
belopp som årligen fastställs av styrelsen. Riktlinjen är den övre gräns som
skatteverket fastställt som gräns för skattefrihet.
Reseersättning till ledare och/eller spelare avgörs av ansvarig styrelseledamot
från fall till fall. Resa till träning och tävling ersätts inte.
Grunden är en reseräkning per resa. Undantag kan ske för anställd som t.ex.
dagligen besöker postkontor för föreningens räkning. I dessa fall kan man
skriva en specificerad reseräkning per vecka.
2013-04-03
7(14)
Policy 5
Lotterier och Bingo
Bågskytteklubben XYZ skall alltid engagera sig i de intäktsmöjligheter som
finns genom lotterier och bingo men utan inslag av risktagande.
Kansli och styrelse skall alltid bevaka trender och möjligheter men om ett
engagemang inte garanterar en intäkt skall vi överväga att avstå.
Policy 6
Marknad
En stor del av klubbens intäkter eller möjliga intäkter hänför sig till sponsoroch reklampengar. Det är därför av mycket stor vikt att dessa frågor hanteras
på ett professionellt sätt.
Marknad ska hjälpa klubben som idégivare för nya uppslag och idéer.
Marknadsgruppen skall bestå av personer som har en central och viktig roll i
näringslivet och / eller ett stort kontaktnät.
Marknad skall även vårda och serva det nätverk som bildas via sponsorer
Produkter som hanteras av Marknad är bl.a. all form av samarbete (i dagligt
tal sponsring) såsom Sponsorträffar, Prova på aktiviteter riktade mot skolor
och företag .
Olika typer av arrangemang och ”dagsverken” såsom Julgransförsäljning,
Lotterier, Bingolotto och Medlemsvård.
Policy 7
Bidrag
En stor del av föringens verksamhet finansieras via olika former av bidrag.
LOK stöd ska alltid sökas när det är berättigat.
Stöd via idrottslyftet ska också alltid sökas när det är möjligt.
Grundsten Administration
Policy 1
Kansli
En förening bör ha ett väl fungerande kansli eller motsvarande. Ytterligheten
för bemanning är behov å ena sidan och de ekonomiska möjligheterna å den
andra. Finns inte den ekonomiska / organisatoriska möjligheten fördelas
arbetat inom styrelsen.
Styrelsen skall tillsammans med kanslipersonalen (den ansvarige / ansvariga)
årligen gå igenom behov av åtgärder och vad som skall prioriteras.
Uppdaterad medlemsföreteckning, sponsringsarbete och det idrottshistoriska
bl.a. i form av statistik skall alltid finnas med bland prioriterade uppgifter.
2013-04-03
8(14)
Policy 2
Medlemsinfo
I Bågskytteklubben XYZ skall det alltid vara naturligt att hålla medlemmen
informerad. Bra information är en förutsättning för engagemang, motivation
och för att få förståelse för den verksamhet som bedrivs.
Det avgörs från fall till fall vilken metod som används, muntlig info genom
kansliet, muntlig info genom styrelsen, muntlig genom annan ledare eller
skriftligt.
Föreningens hemsida på Internet, www.idrottonline.se skall alltid vara den
naturliga metoden för kansli och styrelse att snabbt och kontinuerligt ge
medlemsinformation. Konsekvensen blir därmed att medlemmen också har
skyldighet att söka information.
Medlemsbrev och annan information utöver hemsidan distribueras om
möjligt via e-post.
Skriftlig information som sänds per papperspost skall ske när behov
föreligger.
2013-04-03
9(14)
Ungdomsverksamheten
Grundsten Vision ungdom
Vår ungdomsverksamhet ska var öppen för alla, vilket innebär att verksamheten ska byggas
underifrån där både bredd och elitskyttar finns med.
Verksamheten ska vila på det ideella ledarskapet. Där ledare och föräldrar i ett gott samarbete
ger förutsättningar bör barn och ungdom att utveckla sitt bågskytteintresse.
Breddverksamheten ska bygga på att resultatens betydelse minimeras och istället ska samtliga
pojkar och flickor ges möjligheten att vara med.
Bredd – Bågskytte för alla under hela livet.
Talang – Garantera att man blir sedd/upptäckt. Erbjuda organiserad talangutveckling.
Elit – Erbjuda elitverksamhet och individuell utveckling.
En viktig grund för att kunna utveckla ungdomsidrotten är bra och engagerade ledare.
Rekrytering av ledare ska präglas av en positiv människosyn och ambition att utveckla
sin kompetens.
Fortlöpande tränar- och ledarutbildning både internt och via SISU.
Samarbete med såväl ledare i de olika åldersklasserna men också med andra
föreningar.
Skapa klubbkänsla där de aktiva är stolta att tillhöra Bågskytteklubben XYZ och att de
agerar som goda representanter för föreningen både på och utanför idrottsarenan.
Fostra ungdomarna till ansvarskännande människor som visar respekt för regler och
normer både inom idrotten och i samhället i övrigt samt till andra människor, såväl
barn som vuxna.
Skapa en grogrund för bågskyttesportens framtid, oavsett om det leder till intresserade
bågskyttar, ledare, domare eller publik.
Erbjuda unga lovande skyttar träning med hög kvalitet.
Varje ledare ska i möjligaste mån erbjudas ett årligt utbildningspaket samt någon form av
uppmuntran som utrustning, material och/eller belönande aktivitet.
Bågskytteklubben XYZ ska arbeta för att i framtiden ha en gemensam arena för sin utomhus
och inomhus verksamhet.
2013-04-03
10(14)
Grundsten Värdegrund ungdom
Vår ungdomsverksamhet ska vara öppen för alla oavsett kön, etnisk bakgrund och/eller
talang.
Träning och utveckling ska bygga på bågskytte som ger alla möjligheten att vara med
på banan oavsett talang.
Bågskytteklubben XYZ välkomnar alla människor till föreningen och alla ska också trivas i
verksamheten. Vår förhoppning är att växa, vilket innebär att det ständigt ska att ges plats åt
en mångfald av människor med olika erfarenheter och bakgrund. Därför måste samtliga
spelare och ledare acceptera och följa nedanstående uttalanden.
Som medlem i föreningen ska man ta avstånd från alla former av rasism och
främlingsfientlighet.
Som medlem i föreningen ska man ta avstånd från alla former av mobbing.
Som medlem i föreningen ska man ta avstånd från alla former av diskriminering,
exempelvis pga hudfärg eller sexuell läggning.
Som medlem i föreningen ska man ta avstånd från alla former av doping och droger.
Som medlem i föreningen ska man ta avstånd från alla former av kriminell
verksamhet.
Skytt och ledare representerar föreningen i alla sammanhang.
Grundsten Verksamhetsidé ungdom
Bågskytteklubben XYZ välkomnar alla människor till föreningen och alla ska också trivas i
verksamheten.
Grundsten Mål ungdom
Bågskytteklubben XYZ ska;
Vara en attraktiv förening för medlemmar och samarbetspartners.
Ha en stark och bred ungdomsverksamhet baserad på etik, moral och sociala
värderingar.
Satsa på unga motiverade skyttar som vill bli utvecklas till elitskyttar.
Grundsten Strategi – Gäller alla åldrar
Utvecklas i sin egen takt
Bra organisation genom hela föreningen
Kvalificerade och engagerade ledare
Utbildning för ledare bedrivs i studiecirkel
Strävan är att ha minst en studiecirkel igång per år
Bågskytteklubben XYZ eftersträvar att hålla ett lämpligt antal klubbågar / övrig
utrustning för nybörjare och ungdom. Syftet med dessa är att man som ny skytt ska
kunna prova på bågskytte utan en hög instegskostnad.
2013-04-03
11(14)
Strategi – Upp till och med 12 år
Alla barn som har mognaden att hantera en pilbåge ska vara välkommen att skjuta.
Att ha unga skyttar ställer extra krav på antalet ledare. Förutsättningen att ta hand om
unga skyttar måste alltid ställas mot säkerhetskraven.
Syftet för denna grupp är enbart att ha kul, tävlingsmomentet mot andra skyttar bör
inte finnas. Man tävlar mot sig själv men främst ska man fostras till att tycka om
bågskytte
Alla ska uppmärksammas med samma typ av pris vid tävlingar.
Strategi – 13 – 20 år
Organiserad träning
Träning två till tre gånger i veckan
Talanger kan erbjudas träning och tävling i högre åldersklass
Fokusering på ”Fair Play” och gott kamratskap.
Alla ska erbjudas domar och andra ledarutbildningar.
Grundsten Ledare ungdom
Allt om att vara ungdomsledare i Bågskytteklubben xyz beskrivs i en separat ledarpärm.
2013-04-03
12(14)
Seniorverksamhet
Grundsten Verksamhet seniorer
Bågskytteklubben XYZ skall bedriva seniorbågskytte, 21-klass och äldre.
Policy 1
Mål
Klubbens mål är att ha en eller flera skyttar på svensk elitnivå. Klubben skall satsa på
unga skyttar som verkligen vill nå målet.
Policy 2 Organisation
Målet är att ge varje enskild skytt möjlighet att utvecklas så långt hans talang och
ambition räcker.
Klubben har målsättningen att ha minst en tränare som genomgått HTU.
Policy 3 Ledare
Tränar- och ledarutbildning skall bedrivas fortlöpande för att nå en så hög lägsta nivå
som möjligt, gällande både teori och praktik.
Klubben skall verka och värna om kamratskap samt etik och moral.
2013-04-03
13(14)
Övrig verksamhet
Grundsten
Vad förekommer för övrig verksamhet?
Social samvaro?
Klubblokal - bågskytteanläggning?
Materialvård?
Trimning av utrustning?
2013-04-03
14(14)
Download