XYZ - Matteboken

advertisement
DELPROV XYZ – MATEMATISK PROBLEMLÖSNING
1. Vad är 2/3 av 3/4?
A1/2
B3/7
C5/7
D5/12
2. a ! 0
b!0
Vad är x om
A
ab
2
B
ab
C
a
3
D
a
b
b
?
a + x = 2x
–2–
XYZ
3. Vad är korrekt?
A
B
C
D
En positiv täljare och en negativ nämnare ger en negativ kvot.
En negativ täljare och en positiv nämnare ger en positiv kvot.
Produkten av ett negativt och ett positivt tal är positiv.
Produkten av två negativa tal är negativ.
4. Hur stor är vinkeln y i triangeln ABC?
A
B
C
D
(30 – x)°
(60 – x)°
(x – 30)°
(x – 60)°
–3–
FORTSÄTT PÅ NÄSTA SIDA »
XYZ
-8
5. En partikel färdas 1 $ 1010 cm per sekund under 4 $ 10
har partikeln färdats?
A
B
C
D
sekunder. Hur många cm
4 $ 1018 cm
4 $ 10 2 cm
4 $ 10 18 cm
4 $ 10 80 cm
6. AB = AD = 1 cm. Triangeln BCD är liksidig. Vad är omkretsen av
fyrhörningen ABCD?
A
B
C
D
5 cm
6 cm
^2 + 2 2 h cm
^2 + 3 2 h cm
–4–
XYZ
7. Vad måste gälla för b om a + b > a – 2b?
A
B
C
D
b>0
b<0
b>a
b<a
8. Vad blir (3x3 y2 z) 4 ?
A
B
C D
12x7 y 6 z5
12x12 y 8 z 4
81x7 y 6 z5
81x12 y 8 z 4 –5–
FORTSÄTT PÅ NÄSTA SIDA »
XYZ
9. Linjerna y = –x + 7 och y = 2 x - 4 skär varandra i punkten P = (x1, y1).
3
3
Vad gäller för koordinaterna i punkten P?
A
B
C
D
x1 > 0; y1 > 0
x1 > 0; y1 < 0
x1 < 0; y1 > 0
x1 < 0; y1 < 0
10. Kalle läser en sida på m minuter. Hur många sidor läser han på
7 minuter?
A 7m
B 7+m
C
7
m
D
m
7
–6–
XYZ
x
x
x
x
1 1 1
11. Vad är x om 5 - 10 + 15 - 20 = 1 - 2 + 3 - 4 ?
A
B
C
D
–5
–1/5
1/5
5
12. En elev ska väljas slumpmässigt ur klassen. Sannolikheten att en pojke väljs är 2/3 av
sannolikheten att en flicka väljs. Vad är kvoten mellan antalet pojkar och det
totala antalet elever i klassen?
A
1
3
B
2 5
C
2
3
D
3
5
–7–
FORTSÄTT PÅ NÄSTA SIDA »
Download
Random flashcards
Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards