XYZ - Matteboken

advertisement
DELPROV XYZ – MATEMATISK PROBLEMLÖSNING
x x
35
1. 3 + 4 = 12
Vad är x?
A3
B4
C5
D7
2. Summan av två udda heltal är 16. Vad är den största möjliga produkten av
talen?
A
B
C
D
45
55
63
65
–2–
XYZ
3. Vilket av alternativen är störst?
A
4
7
B
1+1
2 3 C
1+1
3 4 D
2
3
4. AB är parallell med CD.
Vad är x?
A 70°
B 90°
C 110°
D 130°
–3–
FORTSÄTT PÅ NÄSTA SIDA »
XYZ
2
4
5. Vad är x om ^2 h = 4 ?
x
A
B
C
D
2
4
6
8
4
8
6. Vad är 6 $ 5 - 2 $ 3 ?
1
A -2
8
B -3
4
C -5
8
D - 15
–4–
XYZ
7. Den regelbundna sexhörningen ABCDEF har omkretsen 84 cm. Hur lång är AD?
A
B C
D
6r cm
14 2 cm
84/r cm
28 cm
3
8. Vad är
4
8 $ 20 - 4 ?
A 2 41
B8
C 156
D12
–5–
FORTSÄTT PÅ NÄSTA SIDA »
XYZ
9. Medelvärdet av tre tal är x. Två av talen är y och z. Vad är det tredje talet lika
med?
A
3x - y - z
B
x+y+z
3
C
3 (x - y - z)
D
y+z
x- 2
10. x, y, z och w är olika tal så att x – w = – y och xyz = 0. Vilket tal måste vara noll?
A
B
C
D
x
y
z
w
–6–
XYZ
11. Punkten (3, 3) ligger på linjen y = kx - 3. Vad är y då x = -3 ?
A –9
B –3
C 0
D 6
12. Vad är x om
1
5
x $ x
= 8?
A 1/2
B
1
2
C
2
D 2
–7–
FORTSÄTT PÅ NÄSTA SIDA »
Download