Tentamen 991119 - IEI - Linköpings universitet

advertisement
LÖSNINGSFÖRSLAG
Linköpings universitet
IEI/Nek
Bo Sjö
101108
Tentamen 2010-11-13, kl. 08:00-13:00
Finansiell ekonomi, 7,5Hp
Affärsjuridiska programmet
(730G32)
Skrivningen består av 4 st uppgifter som totalt ger 40 poäng. Varje fråga ger max 10 poäng. Jag
förbehåller mig rätten att bedöma svaren i sin helhet. Ett godkänt svar ger minst 5 poäng. Ett svar som
bedöms som väl godkänt erhåller minst 8 poäng. Alla poäng på delfrågorna räknas samman. Gränsen
för att bli godkänd är 20 poäng och gränsen för att erhålla betyget väl godkänt är 32 poäng.
Redovisa alla beräkningar. Observera att långa utläggningar som inte besvarar frågan inte ger poäng.
Resonemang som är helt felaktiga utifrån den finansiella teori som vi behandlat på kursen ger inga
poäng. Skriv läsligt och fundera igenom svaren innan Ni börjar skriva.
Tillåtna hjälpmedel: Miniräknare
Lycka till!
Bo
1
Uppgift 1 (10 p.)
Ge korta tydliga definitioner eller förklaringar av följande begrepp
a) A och B aktier och Preferensaktier
b) Skillnad ”Dealer” och ”Broker”
c) Free cash Flows
d) Weak market efficiency
e) Beta värde
f) CD:s
g) YTM och WACC
h) Growing perpetuity
i)
Profit diagram from selling a put (förklara figuren)
Lösningsförslag:
Detta är begrepp som finns förklarade i boken, alt ”googla” på begreppen.
Uppgift 2 (10 p.)
a) Vilka funktioner fyller en finansiell marknad i en ekonomi?
b) Diskutera i detta sammanhang hur risk kan reduceras rent allmänt och kontrolleras.
c) Vad är betydelsen av ”ekonomiska institutioner” och konkurslagstiftning?
(Ge korta redogörelser.)
Lösningsförslag:
a) Den grundläggande funktionen är att styra sparandet till produktiva
investeringar. Mera i detalj kan peka på flera saker, här är ett urval av de
viktigaste, 1) Göra det möjligt/underlätta att utjämna konsumtion över tiden,
separera inkomst och konsumtion över tiden. 2) Sköta betalningar, och
organisera betalningssystemet på ett effektivt sätt, 3) Att poola sparandet så
att det går att värdera olika instrument och investeringsprojekt i relation
tillvarandra därmed går också investeringar dit det finns störst behov
(=vinst), 4) Poolar också risk så att det går att fördela risker optimalt mellan
olika investerare, 5) reducerar informationskostnader vilket underlättar
”monitoring” av de som använder sparandet, 6) underlättar överföring av
ägande
b) Allmänt, hanteras risk genom Risk hanteras 1) genom att diversifiera sina
tillgångar i en optimalt diversifierad portfölj och 2) genom att blanda
investeringar i den optimala risk portföljen med investeringar i risk-fria
tillgångar (= statspapper). Utveckla vad diversifiering innebär, se
läroböckerna.
c) Ekonomiska institutioner är de marknader, regleringar och institutioner som
gör det möjligt för ekonomin att fungera. Den viktigaste är möjligheten att
2
ingå långsiktiga avtal av ekonomisk natur, och att det finns ett rättsystem som
hantera tvister i dessa avtal. Konkurslagstiftning är intressant därför att den
skall möjliggöra att improduktiva resurser (arbete, kapital osv.) kan föras från
konkursmässiga företag till produktiva företag. Allt detta leder till ett
effektivare utnyttjande av knappa resurser och ekonomisk tillväxt, vilket i sin
tur minskar fattigdomen.
Uppgift 3 (10 p.)
a) Robert Lake Inc har lånat via obligationsmarknaden. Beräkna värdet på obligationen
som löper ut om exakt 10 år. Det nominella beloppet (Par value) på obligationen är
SEK10 000 och YTM är på 3.15 % och kupongräntan (coupon rate) är satt till 4,5 %.
(Redovisa alla beräkningar.)
b) Ange kort vad det finns det för skillnader och likheter mellan en penningmarknad och
en obligationsmarknad? Ange också exempel på instrument som handlas på
respektive marknad. (T.ex den svenska .)
c) Hur kan utgivaren av obligationer skydda sig mot oönskade ränteförändringar i
framtiden?
d) Hur kan köparna av företagsobligationer skydda sina intressen gentemot företaget?
Ge exempel på avtalsmässiga regleringar/bindningar av säljaren.
3a) Värdet beräknas som
Kupongräntan är 4.5% de ger kupong utbetalningar på 0.045*10 000 = 450 per obligation
och år. Skriv upp formel för att värdera en obligation. Skriv upp formeln för att beräkna en
annuitet. Sätt in allt i formeln och räkna ut. (Det är viktigt att skriva ut formlerna. Om
beräkningen går fel blir det bara mindre poängavdrag, såvida inte värdet är orimligt.)
Nuvärdet av kupongutbetalningarna är
 1

1
450 * 

10 
 0.0315 0.0315(1.00315) 
 450 * (31.7460  23.2808)  450 * 8.4652  3809.34
Nuvärdet av Face value är
10000
 7333.44
1.031510
Värdet blir därmed 7333.44 + 3809.34 = 11 142.78
Notera att exakt decimal beror på avrundningar och spekar ingen roll för betygssättningen.
3b) Skillnaden ligger i löptid, obligationsinstrument med en löptid på upp till och inkl.1 år
faller under penningmarknaden, Instrument med löptider över 1 år faller under
obligationsmarknaden.
Ex på penningmarknads instrument: Statskuldväxlar, Treasury bills, Certificate of Deposits,
Commercial Papers.
3
Ex på Obligationer: Statspapper med löptider på over ett år, Gov. Notes, Gov, Bonds,
Obligationer från bostadsinstitut, företags institut.
3c) Utgivare kan skydda med futures och optioner i allmänhet. I detta fall speciellt
genom att ge ut en ”callable bond”, dvs. en obligation med rättighet till återköp inom
en viss tid. (Svaret kan utvecklas och bli mera detaljerat.)
3d)
Bondholders are protected by paragraphs in the indenture regulating securities,
regulations against mergers and acquisition, restrictions on paying dividends, sinking
funds (a fund into which money is allocated to repay the face value, there are also
paragraphs regulating the procedure with default and bankruptcy. Bonds can be
issued in special classes, where some claim seniority in the case och bankruptcy.
(This can be developed and explained)
Uppgift 4 (10 p.)
I samband med att finanskrisen inleddes kunde europeiska verkstadsindustrin kan se fram mot
en tung period. Den ekonomiska nedgången i Europa har minskat efterfrågan dramatiskt.
Samtidigt möter man också ökad konkurens från Kina, Japan och Korea. Övervärderingen av
den Kinesiska reminbi, deprecieringen av den koreanska wonen och den japanska yenen
innebär dessutom att priserna från nämnda länder sjunkit. Dessutom finns det krav från USA
och IMF att EU skall släppa på de importkvoter som finns i dagsläget. Det skulle innebära att
de europeiska konsumenterna dessutom får en ökad möjlighet att handla till lägre priser.
XYZ AB, har sin främsta avsättning på den europeiska marknaden. I slutet av maj värderades
XYZ AB till 158 kronor per aktie. Ett halvår senare, den 7 november, noterades XYZ AB till
95 kronor. Affärsvärdens generalindex hade under samma period sjunkit med 18 %.
Försök utifrån ovanstående händelser att förklara kursraset på XYZ AB utifrån de
aktievärderingsmodeller som presenteras i Brealey, Myers och Marcus. I synnerhet kan man
anta att företaget är ett stabilt växande företag över tiden. Anta hypotetiskt att den förväntade
utdelningen ligger på 6 Skr, Beta är 1,4, riskfri ränta 1%, den förväntade avkastningen på
marknaden är 6%.
Anta att marknadens risk premie förblir oförändrad.
(Tips utgå i diskussionen från t.ex. Gordons formel för att diskutera prisraset. Diskutera om
den är giltig/rimlig i sammanhanget.)
Givet uppgifterna är avkastningskravet (skriv ut formeln)
rE  rf   ( rm  rf )  0.01  1.4(0.06  0.01)  8%
Gordons formel
Vt 
Div t 1
rg
Enligt de uppgifter som finns har aktiens värde sjunket, troligen som en följd av försämrade
utsikter. Detta betyder att de förväntade vinsterna sjunker. I den förenklade formeln betyder
det att den gemomsnittliga tillväxten i utdelning har sjunkit.
Vid aktiepriset 158, och antagandet att utdelningen nästa period blir den förväntade Skr6 per
aktie, var tillväxttakten : (Stoppa in i formeln och lös ut, visa beräkningen)
4
Vid priset Skr158 blir g = 0.042, dvs 4.2%
Om nu priset sjunker kan det bero på att den förväntade tillväxttakten sjunkit,
Vid priset 95 blir g
1.68%
Enligt de antagen som görs, sjunker den gemomsnittliga tillväxttakten till 1.68, vilket inte är
orimligt. Vid antog fast risk premium på marknaden (=aktiemarknaden, inte aktien). Vi antog
fast betavärde, eftersom inget ändrats som gäller företagets risk.
Det enda som händer är att framtidsutsikterna förändras, och därmed förväntade vinster,
vilket ger förändringar i aktienspris.
(Det viktiga här är inte resultatsiffrorna utan att visa att man förstår aktievärdering! Ju mer
svaret utvecklas och förklaras ju högre poäng.)
5
Download