Arrangerade äktenskap och tvångsäktenskap

advertisement
2008/09
mnr: C458
pnr: v587
Motion till riksdagen
2008/09:C458
av Amineh Kakabaveh (v)
Tvångsäktenskap och arrangerade
äktenskap
Förslag till riksdagsbeslut
1.
2.
3.
4.
1
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i
motionen om att dispensmöjligheten i äktenskapsbalken när det gäller
äktenskap för barn under 18 år ska tas bort.
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i
motionen om att ungdomar ska omhändertas enligt LVU vid misstanke
om tvångsäktenskap.1
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i
motionen om automatisk skuldavskrivning för kvinnor som av familj
eller en f.d. make skuldsätts för att försvåra skilsmässa vid
tvångsäktenskap.
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i
motionen om att sekretesskydd inte ska försvåra kontraktsskrivning för
att ta lån, avbetala lån eller hyra lägenhet.
Yrkande 2 hänvisat till SoU.
1
2008/09:C458
Arrangerade äktenskap och tvångsäktenskap
Ett stort problem som makthavare och myndigheter länge har blundat för är
arrangerade äktenskap och tvångsäktenskap gällande barn och ungdomar.
Äktenskapet har historiskt sett ofta reglerats av patriarkala, politiska, sociala
och ekonomiska intressen snarare än av personliga önskemål baserade på
känslor. Äktenskapet har också använts som en ”lösning”. Ett exempel, som
en gång i tiden praktiserades i Sverige, är att om en ogift kvinna blivit
våldtagen och våldtäktsmannen var villig att gifta sig med sitt offer kunde han
undgå straff. I många etniska och sociala grupper råder outtalade normer som
gör att man gifter sig inom den egna gruppen.
Arrangerade äktenskap och tvångsäktenskap förekommer fortfarande i
stora delar av världen. I grupper med starka hedersnormer ses äktenskapet
ofta som hela familjens och släktens angelägenhet, och arrangerade
äktenskap, det vill säga att pojken och flickan inte själva väljer varandra utan
att det är föräldrar eller släkt som utser äktenskapspartner, är vanliga.
Hemgift, brudgåvor och brudpris förekommer också i varierande grad, vilket
är en faktor som kan påverka kvinnors utsatthet i äktenskapet (Cinthio 2007).
Även en vuxen kvinna som är gift och har barn kan vara utsatt för stark
kontroll av sin familj och det sociala trycket kan göra att hon stannar kvar i ett
dåligt äktenskap. Se till exempel Shalhoub-Kevorkian (2006) om
släktrelationer i Palestina och Sirman (2004) om släktrelationer i Turkiet och
Socialstyrelsens rapport Frihet och ansvar.
Det finns en form av arrangerat äktenskap som innebär att två familjer
eller släkter ”byter kvinnor” med varandra. Om en manlig medlem i familjen
vill gifta sig och familjen inte har råd att betala brudpris och smycken kan
dottern i familjen giftas bort med en man från den andra släkten – och ingen
betalar brudpris och smycken.
Om ett äktenskap genomförs mot den ena eller båda parters vilja så är det
ett tvångsäktenskap. Det kan i praktiken vara svårt att dra någon klar
skiljelinje mellan arrangerade äktenskap och tvångsäktenskap då parterna i ett
arrangerat äktenskap kan vara utsatta för starka påtryckningar och
förväntningar, vilket gör det svårt att urskilja och följa den egna viljan.
Äktenskap kan i vissa fall användas som ett medel att skapa ”fred” mellan två
släkter som befinner sig i konflikt med varandra.
I dagens Sverige kan också arrangerade äktenskap och tvångsäktenskap
utgöra ett medel för att få hit släktingar som kanske lever under svåra
förhållanden i hemlandet.
Även om äktenskap numera är förbjudet för individer under 18 år så kan
detta kringgås genom att flickor bortlovas i tidig ålder för att sedan gifta sig
när de nått myndig ålder. Andra anledningar till tvångsäktenskap kan vara när
en ung kvinna blir gravid eller upptäcks ha en pojkvän. Familjen eller släkten
kan också utöva stark press på flickan att gifta sig med den hon har en
relation med eller med någon annan man.
Ibland kan också flickor som utsatts för sexuella övergrepp giftas bort för
att familjen ska undgå skammen. Även pojkar och män kan drabbas av
arrangerade äktenskap eller tvångsäktenskap. Regelrätt tvång då ungdomar
2
2008/09:C458
handgripligen tvingas till äktenskap är ovanligt. Istället väljer familjen att
genom manipulation, förmåner eller hot om indragen kärlek, övertyga den
unge att ingå äktenskap mot sin vilja. Om det börjar tisslas och tasslas bakom
ryggen på den unge eller om släktingar börjar ringa och komma hem utan
någon särskild anledning finns det en risk att familjen planerar ett äktenskap.
Om barnkonventionen i praktiken ska omfatta alla barn så måste våra lagar
mot tvångsäktenskap förtydligas.
Dispensmöjligheten i äktenskapsbalken
Sedan 2004 får endast personer över 18 år vigas av svensk vigselförrättare.
Man har också förtydligat att barnäktenskap och tvångsäktenskap som har
ingåtts i annat land inte accepteras i Sverige. Det finns fortfarande möjlighet
att söka dispens från åldersgränsen hos länsstyrelsen. Med undantag från
vissa län sker detta mycket sällan. I de fall som detta ändå sker har
socialnämnden möjlighet att påverka ärendet genom det yttrande som
nämnden ska avge. Flera remissinstanser som uttalat sig om förslagen i
Barnäktenskapsutredningen (SOU 2008:41) anser att möjligheten för
länsstyrelsen att bevilja dispens för att barn ska kunna gifta sig bör tas bort.
Regeringen bör därför återkomma med förslag till lagändring som innebär
att dispensmöjligheten i äktenskapsbalken när det gäller äktenskap för barn
under 18 år tas bort. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till
känna.
Omhändertagande enligt LVU
Det finns stor risk att familjen planerar att gifta bort en ung flicka om hon vill
gifta sig med någon som familjen ogillar eller om familjen har upptäckt att
hon har sexuella erfarenheter. Unga pojkar som missbrukar eller är kriminella
kan tvingas till äktenskap om familjen anser att pojken kommer att mogna
med det ansvar som ett äktenskap innebär. Varje år inför jul- och
sommarledighet blir ett antal ungdomar oroliga inför resan till
ursprungslandet då de misstänker att familjen kommer att lova bort eller gifta
bort dem mot deras vilja. Ungdomarna vill följa med och träffa släkten, men
känner också rädsla för att tvingas eller övertalas till bortlovning eller
äktenskap. Detta gäller både för flickor och pojkar. Många ungdomar går med
på bortlovning eller äktenskap eftersom de inte hittar en annan lösning, är
rädda eller inte vill mista sin familj.
För att skydda utsatta ungdomar från att giftas bort mot sin vilja bör det
finnas möjlighet för socialnämnden att omhänderta ett barn enligt LVU vid
misstanke om att tvångsäktenskap har ingåtts eller planeras. Detta bör
riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.
3
2008/09:C458
Ekonomiska konsekvenser av tvångsäktenskap
De problem som kan drabba kvinnor som utsatts för tvångsäktenskap är
många. Konsekvenserna för den utsatta personen kan bli rymning,
alkoholism, depression och självmord. Den här typen av äktenskap som inte
bygger på kärlek och respekt innebär även ofta konflikter mellan de gifta,
som misshandel av kvinnan, sexuell frustration hos båda parter, hälsoproblem
etcetera. Det är även vanligt att en utsatt kvinna drabbas av stora ekonomiska
problem som hänger samman med att familjen eller maken försöker försvåra
skilsmässa genom att sätta henne i skuld. Detta är oacceptabelt. I de fall där
kvinnan kan visa att skuldsättningen ingått som ett led i att förtrycka henne
och få henne att stanna kvar i ett tvångsäktenskap bör därför hennes del av
skulderna avskrivas alternativt skrivas över på maken.
Regeringen bör därför återkomma med ett förslag på automatisk
skuldavskrivning för kvinnor som av familj eller en före detta make skuldsätts
för att försvåra skilsmässa vid tvångsäktenskap. Detta bör riksdagen som sin
mening ge regeringen tillkänna.
Vidare leder tvångsäktenskap ofta till att kvinnan måste ”gå under jorden”
av rädsla för repressalier från familj eller en före detta make. Att leva med
skyddade personuppgifter eller sekretessmarkering innebär att en mängd
vardagliga handlingar plötsligt blir till problem. Det kan vara svårt för den
drabbade kvinnan att ta lån, skriva kontrakt på en lägenhet och så vidare.
Regeringen bör därför återkomma med förslag till lagstiftning som innebär
att sekretesskydd inte ska försvåra kontraktsskrivning för att ta lån, avbetala
lån eller hyra lägenhet. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen
tillkänna.
Stockholm den 7 oktober 2008
Amineh Kakabaveh (v)
4
Download