Bild 1 - Regjeringen.no

advertisement
Skyddsboendet i Gryning Vård
Gryning Vård AB, Box 5154, Gårdavägen 2 402 26 Göteborg, Tel: 031-703 73 50, Fax: 031-703 73 49
Presentation
Ungdomar och familjer utsatta för HRV, både män och
kvinnor
Boendeformer; lägenheter, familjehem, institutioner.
Familjearbete
Råd och stödinsatser
Handledning och konsultation
Arbetar idag med ca 100 personer
Sedan start 2004 arbetat med ca 500 personer
Placeringsskäl; fysisk/psykisk misshandel, hot om
tvångsgifte eller redan ingått tvångsäktenskap
Skyddsbedömning i alla ärenden, framtagen i samverkan
med Stockholms Stads skyddsboende, Kruton
Metoder kring arbetet med
tvångsäktenskap
Vid hot om tvångsgifte
Innan placering
Råd och stöd
Vid ingått tvångsäktenskap
Placerad
Instrumentell och emotionellt stöd
Fysiskt, personligt och psykologiskt skydd
Vid hot om tvångsäktenskap
RÅD OCH STÖD
Syfte att visa och ge alternativ
Stärka självbild och självkänsla
Vilka konsekvenser innebär de olika alternativen
Vikten/önskan att nå ett självständigt liv
Avvärja hotet
MÅLET
Visa de olika alternativen – självständigt val
Ingått i tvångsäktenskap
Redan placerad i boendet.
EMOTIONELLT STÖD
Stödsamtal kring skuld och rädsla
Härbärgera berättelsen
Prata om livsvalet
Sortera tankar och känslor
Prata om våld/kontroll/hot
Stärka självkänslan gm att bekräfta livsvalet
Ge hopp
INSTRUMENTELLT STÖD
Fungera som ombud/röstförstärkare
Praktiskt stöd att klara vardagen
Upprätthålla och/eller återskapa gml nätverk om möjligt
Kontakta imam för att upplösa äktenskap
FYSISKT SKYDD
Boendeformen
Skalskydd
Vad måste han/hon veta/hålla hemligt för att skydda sig
PSYKOLOGISKT SKYDD
Emotionell press/stöd från omgivningen
Skuld/skamkänslor – är jag värd att skyddas
Hur kan livet återgå till det normala
PERSONLIGT SKYDD
Samhällets skydd
Data, telefon
Vad kan man säga/göra och inte?
DEN SOM SKYDDAS MÅSTE FÖRSTÅ
VARFÖR OCH VARA DELAKTIG!
Familjearbete
Initiativet skall alltid komma från den placerade
Träffar med flickan och hennes familj
Nätverksanalys
Familjekartor /familjens attityd
Vad går att lösa vid förhandling
Anv. sig av alla källor
Vad krävs för att upplösa äktenskapet, vad står på spel?
Går ej att finna lösning; söka äktenskapsskillnad på egen hand
Alla går till imam, soc, flicka, familj och SKB; leder till upplösning av
äktenskap och ev, förlikning är möjlig
Svårigheter / Framtida behov
Synkroniserad lagstiftning behövs där den utsattes behov står
i centrum
Äktenskap har blivit ”en möjlig biljett” till Sverige där det
finns många offer
Tydligare och kraftfullare lagstiftning
Upplöst tvångsäktenskap får inte leda till utvisning
Ökad kunskap kring riskkartläggning vad den enskilde utsätts
för vid ingång och upplösande av tvångsäktenskap hos alla
myndigheter som berörs.
Download