AM_Ple_NonLegRC

advertisement
15.3.2017
B8-0183/2017 }
B8-0186/2017 }
B8-0187/2017 }
B8-0188/2017 }
B8-0189/2017 } RC1/Am. 1
Ändringsförslag 1
Barbara Lochbihler
för Verts/ALE-gruppen
Gemensamt förslag till resolution
PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE
EU:s prioriteringar för mötena i FN:s råd för mänskliga rättigheter under 2017
Gemensamt förslag till resolution
Punkt 25
Gemensamt förslag till resolution
Ändringsförslag
25.
Europaparlamentet uppmanar EU
att fortsätta att främja barns rättigheter,
framför allt genom att bidra till att trygga
barns tillgång till vatten, sanitet, hälso- och
sjukvård och utbildning, även i
konfliktområden och flyktingläger, och
genom att utrota barnarbete, rekrytering av
barnsoldater, frihetsberövande, tortyr,
människohandel, barnäktenskap, tidiga
äktenskap och tvångsäktenskap, sexuell
exploatering samt skadliga sedvänjor
såsom kvinnlig könsstympning.
Parlamentet efterlyser åtgärder för att
stödja och stärka internationella
FN-insatser för att få slut på utnyttjandet av
barn i väpnade konflikter, och för att bättre
hantera konsekvenserna av konflikter och
situationer efter konflikter för kvinnor och
flickor. Parlamentet uppmanar alla
FN:s medlemsstater att stå fast vid sina
fördragsenliga skyldigheter och åtaganden
enligt konventionen om barnets rättigheter,
som antogs 1989, för att trygga
rättigheterna för alla barn inom ländernas
jurisdiktion, oavsett barnens rättsliga
ställning och utan någon form av
25.
Europaparlamentet uppmanar EU
att fortsätta att främja barns rättigheter,
framför allt genom att bidra till att trygga
barns tillgång till vatten, sanitet, hälso- och
sjukvård och utbildning, även i
konfliktområden och flyktingläger, och
genom att utrota barnarbete, rekrytering av
barnsoldater, frihetsberövande, tortyr,
människohandel, barnäktenskap, tidiga
äktenskap och tvångsäktenskap, sexuell
exploatering samt skadliga sedvänjor
såsom kvinnlig könsstympning.
Parlamentet efterlyser åtgärder för att
stödja och stärka internationella
FN-insatser för att få slut på utnyttjandet av
barn i väpnade konflikter, och för att bättre
hantera konsekvenserna av konflikter och
situationer efter konflikter för kvinnor och
flickor. Parlamentet uppmanar alla
FN:s medlemsstater att stå fast vid sina
fördragsenliga skyldigheter och åtaganden
enligt konventionen om barnets rättigheter,
som antogs 1989, för att trygga
rättigheterna för alla barn inom ländernas
jurisdiktion, oavsett barnens rättsliga
ställning och utan någon form av
diskriminering. Parlamentet uppmanar
AM\1120284SV.docx
SV
PE598.536v01-00 }
PE598.539v01-00 }
PE598.540v01-00 }
PE598.541v01-00 }
PE598.542v01-00 } RC1
Förenade i mångfalden
SV
diskriminering.
USA, som är den enda medlemmen av
Förenta nationerna som inte har
ratificerat FN:s konvention om
barnets rättigheter, att skyndsamt
ratificera detta instrument.
Or. en
AM\1120284SV.docx
SV
PE598.536v01-00 }
PE598.539v01-00 }
PE598.540v01-00 }
PE598.541v01-00 }
PE598.542v01-00 } RC1
Förenade i mångfalden
SV
Download