AM_Ple_NonLegRC

advertisement
15.2.2017
B8-0156/2017 }
B8-0160/2017 }
B8-0163/2017 }
B8-0168/2017 } RC1/Am. 1
Ändringsförslag 1
Sofia Sakorafa, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat,
Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey,
Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Marina Albiol Guzmán
för GUE/NGL-gruppen
Gemensamt förslag till resolution
PPE, S&D, ECR, ALDE
Situationen för de mänskliga rättigheterna och demokrati i Nicaragua, fallet med
Francisca Ramirez
Gemensamt förslag till resolution
Punkt -1 (ny)
Gemensamt förslag till resolution
Ändringsförslag
-1.
Europaparlamentet fördömer all
destabilisering eller inblandning i
Nicaragua av utländska makter.
Parlamentet understryker folkens
oförytterliga rätt till självbestämmande
och att välja sitt ekonomiska och sociala
politiska system.
Or. en
AM\1117501SV.docx
SV
PE598.485v01-00 }
PE598.489v01-00 }
PE598.492v01-00 }
PE598.497v01-00 } RC1
Förenade i mångfalden
SV
15.2.2017
B8-0156/2017 }
B8-0160/2017 }
B8-0163/2017 }
B8-0168/2017 } RC1/Am. 2
Ändringsförslag 2
Sofia Sakorafa, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat,
Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey,
Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Marina Albiol Guzmán
för GUE/NGL-gruppen
Gemensamt förslag till resolution
PPE, S&D, ECR, ALDE
Situationen för de mänskliga rättigheterna och demokrati i Nicaragua, fallet med
Francisca Ramirez
Gemensamt förslag till resolution
Punkt 8
Gemensamt förslag till resolution
Ändringsförslag
8.
Europaparlamentet påpekar att
valen 2011 och 2016 kritiserades hårt av
EU-institutionerna och OAS för deras
oriktigheter. Parlamentet noterar att en
dialogprocess är på gång med OAS och att
samförståndsavtalet ska vara undertecknat
senast den 28 februari 2017, vilket skulle
kunna förbättra situationen.
8.
Europaparlamentet påpekar att
valen 2011 och 2016 kritiserades hårt av
EU-institutionerna och OAS för deras
oriktigheter. Parlamentet erkänner de
öppna, konstruktiva och brett
inkluderande diskussioner om
valprocessen som har förts mellan
Nicaraguas regering och OAS.
Parlamentet ser positivt på att regeringen
för förlikning och nationell enhet har
enats med OAS generalsekreterare om att
ta fram en färdplan med fastställda
åtaganden och tidsfrister för att stärka
landets demokratiska system. Parlamentet
noterar att en dialogprocess är på gång med
OAS och att samförståndsavtalet ska vara
undertecknat senast den 28 februari 2017,
vilket skulle kunna förbättra situationen.
Or. en
AM\1117501SV.docx
SV
PE598.485v01-00 }
PE598.489v01-00 }
PE598.492v01-00 }
PE598.497v01-00 } RC1
Förenade i mångfalden
SV
Download