1.4.2014 B7-0279/1 Ändringsförslag 1 Marietje Schaake för ALDE

advertisement
1.4.2014
B7-0279/1
Ändringsförslag 1
Marietje Schaake
för ALDE-gruppen
Förslag till resolution
María Muñiz De Urquiza
för utskottet för utrikesfrågor
EU:s strategi för Iran
B7-0279/2014
Förslag till resolution
Skäl Fa (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
Fa. I Iran är det inte möjligt att få
tillgång till internet utan censur och
övervakning av användarna.
Or. en
AM\1025467SV.doc
SV
PE533.726v01-00
Förenade i mångfalden
SV
1.4.2014
B7-0279/2
Ändringsförslag 2
Marietje Schaake
för ALDE-gruppen
Förslag till resolution
María Muñiz De Urquiza
för utskottet för utrikesfrågor
EU:s strategi för Iran
B7-0279/2014
Förslag till resolution
Skäl Ga (nytt)
Förslag till resolution
Ändringsförslag
Ga. Irans press och medier är inte fria
och tidningar, journalister och bloggare
blir ofta föremål för censur, trakasserier
och åtal.
Or. en
AM\1025467SV.doc
SV
PE533.726v01-00
Förenade i mångfalden
SV
1.4.2014
B7-0279/3
Ändringsförslag 3
Marietje Schaake
för ALDE-gruppen
Förslag till resolution
María Muñiz De Urquiza
för utskottet för utrikesfrågor
EU:s strategi för Iran
B7-0279/2014
Förslag till resolution
Punkt 14
Förslag till resolution
Ändringsförslag
14. Europaparlamentet välkomnar att ett
antal samvetsfångar har frigetts i Iran,
däribland människorättsadvokaten och
Sacharovpristagaren Nasrin Sotoudeh, och
uppmanar de iranska myndigheterna att
frige alla fängslade
människorättsförsvarare, politiska fångar,
fackföreningsrepresentanter och
förespråkare för arbetstagares rättigheter,
samt de som greps efter presidentvalet
2009. Parlamentet noterar med intresse
president Hassan Rohanis initiativ för att
utarbeta en stadga om medborgarnas
rättigheter, ”Citizens Rights Charter”, men
uttrycker sin fortsatta djupa oro över den
fortsatta människorättssituationen i Iran, i
synnerhet de breda anklagelserna om
tortyr, orättvisa rättegångar mot bland
annat advokater och mänskorättsförsvarare,
samt straffriheten för brott mot mänskliga
rättigheter. Parlamentet uttrycker sin
bestörtning över det stora antalet
avrättningar under 2013 och 2014, även av
minderåriga, och konstaterar att de flesta
avrättningar under 2013 utfördes under
årets fem sista månader. Parlamentet
fördömer inskränkningarna av
informationsfriheten, föreningsfriheten,
yttrandefriheten, församlingsfriheten,
religionsfriheten, den akademiska friheten,
utbildningsfriheten och rörelsefriheten,
14. Europaparlamentet välkomnar att ett
antal samvetsfångar har frigetts i Iran,
däribland människorättsadvokaten och
Sacharovpristagaren Nasrin Sotoudeh, och
uppmanar de iranska myndigheterna att
frige alla fängslade
människorättsförsvarare, politiska fångar,
fackföreningsrepresentanter och
förespråkare för arbetstagares rättigheter,
samt de som greps efter presidentvalet
2009. Parlamentet noterar med intresse
president Hassan Rohanis initiativ för att
utarbeta en stadga om medborgarnas
rättigheter, ”Citizens Rights Charter”, men
uttrycker sin fortsatta djupa oro över den
fortsatta människorättssituationen i Iran, i
synnerhet de breda anklagelserna om
tortyr, orättvisa rättegångar mot bland
annat advokater och mänskorättsförsvarare,
samt straffriheten för brott mot mänskliga
rättigheter. Parlamentet uttrycker sin
bestörtning över det stora antalet
avrättningar under 2013 och 2014, även av
minderåriga, och konstaterar att de flesta
avrättningar under 2013 utfördes under
årets fem sista månader. Parlamentet
fördömer inskränkningarna av
informationsfriheten, press- och
mediefriheten, mötesfriheten,
yttrandefriheten, församlingsfriheten,
religionsfriheten, den akademiska friheten,
AM\1025467SV.doc
SV
PE533.726v01-00
Förenade i mångfalden
SV
samt det förtryck och den diskriminering
på grund av religion, trosinriktning,
etnicitet, kön och sexuell läggning som
bland annat medlemmar i bahaisamfundet,
kristna, avfällingar och personer som har
konverterat utsätts för.
den säkra och ocensurerade tillgången till
ett öppet internet, utbildningsfriheten och
rörelsefriheten, samt det förtryck och den
diskriminering på grund av religion,
trosinriktning, etnicitet, kön och sexuell
läggning som bland annat medlemmar i
bahaisamfundet, kristna, avfällingar och
konvertiter utsätts för.
Or. en
AM\1025467SV.doc
SV
PE533.726v01-00
Förenade i mångfalden
SV
Download