Vind- och vattenkraft
Flödande energi
s. 110-111
Hur bildas vind?
•
•
•
•
Solen värmer luften på en plats
luftpartiklarna stiger då uppåt
Det strömmar då in luft från sidorna
Vindar har uppstått
Funktion hos vindkraftverk
•
•
•
•
•
Vinden får turbinen att snurra
Turbinen får generatorn att snurra
Generatorn får elektroner att röra sig, el!
Det måste blåsa minst 3-4 m/sek
Vid storm stannar den för att inte gå sönder
För och emot
•
•
•
•
•
+ Inga utsläpp
+ Vinden tar aldrig slut
+ Gratis råvara (vind)
- Fungerar bara vid blåst
- Ger ljud ifrån sig
Placeras en bit från hus
• Blåser mer högt upp, 100 m höga kraftverk
• Blåser mer vid havet
• Ett bra vindkraftverk 7MW – el till 2000 hus
Danmark/ Sverige
• 25% av elenergin i Danmark kommer från
vindkraft (2010)
• 2 % av elenergin i
Sverige kommer
från vindkraft
(2010)
Vattenkraft
• 45% av Sveriges energiproduktion
Vattenkraftverk funktion
• Solen får vatten att avdunsta, det regnar ner i
dammar och floder
• Vi bygger dammar som stänger in vattnet, och
låter det rinna ut när vi har behov av el
• Vattnet får på vägen ner en turbin att snurra
• Turbinen får en generator att snurra, och vi får
el!
Fördelar och nackdelar
•
•
•
•
Ren energikälla
Gratis råvara (vatten)
Förstör närmiljön när dammen byggs
Försvårar för fisken att leka
Andra flödande energikällor
• Vågenergi flyttbojor får en generator att röra
sig på havsbottnen
• Bergvärme (geotermisk energi)
• Vatten värms från värmen långt ner i
jordskorpan
Ändliga energislag
Ändliga energislag
• Detta är bränslen som en dag kommer att ta
slut
• Fossila bränslen (olja, bensin, naturgas)
• Kärnkraft
• (torv)
Världens vanligaste energislag
• 86% av världens energi
• Orsakar smog, smutsig luft, försurning och en
förstärkt växthuseffekt
Fossila bränslen, hur det bildas
• Djur består till stor del av atomen kol
• Fossila bränslen kommer från djur som dog för
ca 100 milj år sedan
• En del bäddades in i sediment (lager i marken)
• Olja har bildats i havet
• Kol har bildats av torv under
högt tryck
• Torv har bildats i en igenväxt
sjö
Torv och kol
Kärnkraftverk
Bakgrundsfakta
• 8% av världens elproduktion
• 10 reaktorer i Sverige
• 45% av Sveriges elproduktion
Uran
• Det finns 3 olika varianter på uranatomen
(isotoper) Alla har 92 protoner, men olika
många neutroner
• Uranmalmen från gruvan innehåller bara 0,7%
användbart U-235
• Vid anrikning höjs halten till 3%
• Uranet pressas till kutsar
• En kuts motsvarar 600 L olja
Fission
• Neutron klyver
uran
• Då frigörs
mycket energi
• Energi som kan
värma vatten
• kedjereaktion
Slutförvar
• Restprodukterna efter kärnkraftverket
kommer vara radioaktiva i 100 000-tals år
• Sverige kommer gräva ner avfallet i
berggrunden
Kokvattenreaktor
• En neutron skjuts in i bränslet (uran)
• Neutronen kommer få uranatomerna att
sönderdelas, det frigörs då mycket energi
• Energin används för att förånga vatten
• Ångan får en turbin att snurra
• Turbinen driver en generator
• Rörelseenergi omvandlas till elektriskenergi
• Vattenångan kyls till flytande vatten av
kylvatten från havet
• Kylvattnet pumpas ut i havet igen
• Vattnet, som tidigare var vattenånga, leds
tillbaks till reaktorn och värms till ånga igen
• För att det inte ska bli för mycket energi
(härdsmälta) finns styrstavar som fångar in
neutroner och bromsar/stänger fissionen.
Berätta för den som sitter bredvid
Fördelar och nackdelar
+
• Mycket lite utsläpp när det väl är byggt
• Ger stora mängder energi
• Fungerar året runt
• Avfallet är radioaktivt (dödligt) i 100 000 år och
svårt att göra sig av med
• Kan bli stora katastrofer om något går fel, ex
Tjernobyl och Fukushima
• Uran kommer ta slut en dag
Laboration
• Bygg ett vindkraftverk