Verksamheten

advertisement
COLDATOR FRESHCOOL INTERNATIONAL AB (PUBL)
Organisationsnummer: 556392-9545
DELÅRSRAPPORT JANUARI 2001 – MARS 2001
Verksamheten
Bolagets huvudsakliga inriktning är att bedriva tillverkning, försäljning och uthyrning av
klimatsystem samt tillverkning och försäljning av kylmöbler och därmed förenlig verksamhet.
Omsättning
Bolagets omsättning under perioden uppgick till 2 271 kSEK (1 014 kSEK)
Fördelning på rörelsegrenarna 2001 är: FreshCool 1 374 kSEK, kylmöbler 549 kSEK och
övrigt 348 kSEK.
Resultat
Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick till – 1 876 kSEK (- 2 405 kSEK)
Nettoresultatet uppgick till – 1 998 kSEK (- 3 373 kSEK).
Medarbetare
Under räkenskapsårets första tre månader har 14 personer haft anställning i bolaget.
Finansiell ställning och investeringar
Soliditeten uppgick till 55,5% (93%).De likvida medlen uppgick till 188 kSEK
(156 kSEK).
Vidare har det under perioden skett investeringar i form av investeringar i verktyg och
maskiner. Dessa investeringar uppgår till 65 kSEK. Utveckling av modulprogrammet för
FreshCool som uppgick till 39 kSEK.
Händelser av väsentlig karaktär under rapportperioden
Bolaget har träffat en förlikning med den underleverantör som monterade och producerade
våra FreshCool-anläggningar.
Bolaget deltog på Elmia-mässan i Jönköping och på Stockholmsmässan, där det nya
affärskonceptet i samarbete med GB Food AB och Skandi System AB presenterades.
Konceptet går ut på att dagligvaruhandeln kan köpa våra anläggningar till reducerad kostnad.
Motprestationen är att köpa dagligvaror genom GB Food AB till konkurrensmässiga priser och
samtidigt få en fungerande distribution. Mässbesökarna visade ett stort intresse för detta
koncept och bolaget förhandlar med flera butiker.
Vi har fullföljt 4 installationer av FreshCool-anläggningar på totalt ordervärde av
ca 1 100 kSEK.
Framtidsutsikter
Det stora arbetet med att utveckla konceptet mellan GB Food AB, Skandi System AB och
Coldator FreshCool Int AB, har påbörjats men kommer inte att ge någon ekonomisk effekt
förrän under tredje kvartalet 2001. Intresset för konceptet har varit stort hos
dagligvaruhandeln. Förhoppningen är att detta samarbete skall ge ökad lönsamhet i framtiden.
Resultaträkning i sammandrag, kSEK
Jan – mars Jan - mars
2001
2000
Omsättning
2 271
1 014
- 4 147
-3 419
Rörelseresultat före goodwillavskrivningar -1 876
- 2 405
Rörelsens kostnader exklusive
goodwillavskrivningar
Goodwillavskrivningar
-122
-0
-1 998
- 2 405
0
0
Resultat efter finansiella poster
- 1 998
-2 405
Periodens resultat
-1 998
- 2 405
Rörelseresultat
Finansnetto
Balansräkning i sammandrag, kSEK
2001-03-31 2000-03-31
TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
1 360
5 482
Materiella anläggningstillgångar
2 230
1 648
Omsättningstillgångar
3 550
394
189
156
7 329
7 979
Eget kapital
2 065
5 998
Långfristiga skulder
2 414
797
Kortfristiga skulder
2 850
1 184
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 7 329
7 979
Likvida medel
SUMMATILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Kassaflödesanalys, kSEK
Jan – mars Jan - mars
2001
2000
Kassaflöde från den löpande verksamheten
- 1 736
-4 341
Kassaflöde från investeringsverksamheten
- 166
- 6 362
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
2 091
10 859
189
156
Förändring likvida medel
Nyckeltal
Jan – mars
2001
Rörelsemarginal före goodwillavskrivningar, % -82,6
Avkastning på eget kapital, %
- 49,2
Avkastning på sysselsatt kapital,%
-30,7
Medelantal anställda, st
Omsättning per anställd, kSEK
14
162
Resultat per anställd, kSEK
-143
Soliditet, %
55,5
Antal aktier vid periodens slut
Resultat per aktie, SEK
3 050 000
-0:66
Kommande rapporteringstillfällen
Kvartalsrapport 2:a kvartalet 2001 kommer att lämnas fredagen den 13:e juli 2001.
Denna rapport har inte blivit föremål för särskild granskning av bolagets revisiorer.
Stockholm den 18 april 2001
Styrelsen
Download