5_3 a Årsredovisning K3 standard 2014-20150116_slutlig

advertisement
Bolag Selfhelpkliniken Gävleborg AB
Org nr 556549-5610
ÅRSREDOVISNING
2014-01-01—2014-12-31 FÖR
SELFHELPKLINIKEN GÄVLEBORG AB
556549-5610
Årsredovisningen omfattar
Sida
Förvaltningsberättelse
Resultaträkning
Balansräkning
Förändringar i eget kapital
Kassaflödesanalys
Noter
X
X
X
X
X
X
1
Bolag Selfhelpkliniken Gävleborg AB
Org nr 556549-5610
ÅRSREDOVISNING FÖR SELFHELPKLINIKEN GÄVLEBORG AB
Styrelsen och verkställande direktören för Selfhelpkliniken Gävleborg AB avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret
2014-01-01 – 2014-12-31: Bolaget har sitt säte i Söderhamn
Förvaltningsberättelse
VERKSAMHET
Selfhelphelpkliniken Gävleborg AB är ett behandlingshem beläget i Norrala, södra
Hälsingland.
Vår målgrupp är kemiskt beroende (alkohol, narkotika och beroendeframkallande
läkemedel) män och kvinnor över 18 års ålder. Vi har en separat abstinensbehandling på
behandlingshemmet. På behandlingssidan bedriver vi alkohol och drogbehandling i 12steg. Vår behandlingsideologi baseras helt på AA:s Tolvstegsprogram.
Vi arbetar också mot en helt annan målgrupp inom hälso- och sjukvård
Det är en separat avlastningsavdelning för medicinskt färdigbehandlade patienter. Där
länets sjukhus köper vårdplatser i väntan på att kommunen tar över ansvaret för dessa
patienter.
På Selfhelpkliniken Gävleborg AB arbetar medicinsk personal som undersköterskor,
sjuksköterskor och läkare. På behandlingssidan arbetar Alkohol- och drogterapeuter och
behandlingspedagoger.
VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN OCH VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET OCH EFTER DESS SLUT
Under året har Selfhelpkliniken Gävleborg AB utvecklats positivt och hållit en god ekonomisk
stablitet och soliditet. Patientbeläggningen har legat på en stabilt hög nivå under hela året. Selfhelp
har under hösten inlett ett samarbete med andra HVB-hem inom Team Olivia. Vi har valt att
samverka i en vårdkedja för att kunna erbjuda en komplett vårdlösning för remittenter och
patienter. En gemensam marknadsplan är upprättad.
Från den 1 januari 2015 ingår bolaget i en momsgrupp (663000-3314) där moderbolaget Team Olivia AB, org
nr 556742-0731, är kommittent och dotterbolagen kommissionärer. Detta innebär att Selfhelpkliniken
Gävleborg AB bedriver verksamhet för Team Olivia AB’s räkning och vid årets slut överförs hela
kommissionärens resultat till kommittenten.”
FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING SAMT VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
Selfhelpkliniken ska under kommande år renodla sin verksamhet mot enbart män.
(Kvinnobehandling på Säviq Kvinnobehandling, Ulfshyttan) Idag har vi blandad behandling med
både män och kvinnor. Detta med start under hösten 2015. Detta skulle kunna komma innebär en
lägre beläggning, men är föga troligt då vi istället får plats för flera män
Vi kommer tillsammans med övriga bolag i Vårdkedjan satsa på en del gemensamma
marknadsaktiviteter under 2015.
ICKE-FINANSIELLA UPPLYSNINGAR
Vidtagna åtgärder om jämställdhet, arbetsmiljö och kompetensutveckling
Information om företagets policy i fråga om anställnings- och arbetsvillkor
2
Bolag Selfhelpkliniken Gävleborg AB
Org nr 556549-5610
OMSÄTTNING, RESULTAT, FINANSIELL STÄLLNING
KSEKKOMSÄTTNING, RESULTAT, FINANSIELL STÄLLNIN
Nettoomsättning
Rörelseresultat
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet
2014
2013
2012
x
x
x
x
x
x
x
x
x
2011
x
x
x
x
x
FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
Till bolagsstämmans förfogande står följande medel
Balanserat resultat
Årets resultat
100
50
150
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att:
I ny räkning balanseras
150
150
Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till nedanstående resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys
och förändring eget kapital. Alla belopp uttrycks i tusentals svenska kronor där ej annat anges. Uppgifter inom parentes
avser föregående år om inte annat anges.
3
2010
x
x
x
x
x
Bolag AB
Org nr 556XXX-XXXX
Resultaträkning
KSEK
Not
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelsens intäkter
Räkenskapsåret
2014
2013
X
Rörelsens kostnader
Inköpta varor och tjänster
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsens kostnader
500
500
250
250
250
250
200
200
X
X
X,X
X
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag
Resultat från andra finansiella anläggningstillgångar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa resultat från finansiella poster
X
X
Resultat efter finansiella poster
500
Bokslutsdispositioner
Resultat till kommittent
Skatt på årets resultat
ÅRETS RESULTAT
X
X
500
4
500
Bolag AB
Org nr 556XXX-XXXX
Balansräkning
KSEK
Not
2014-12-31
2013-12-31
500
500
600
600
500
500
400
2 000
400
2 000
1 000
1000
5 000
5 000
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Övriga immateriella anläggningstillgångar
Summa
X
X
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Förbättringsutgifter på annans fastighet
Inventarier, verktyg och installationer
Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar
Summa
X
X
X
X
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar hos koncernföretag
Fordringar hos koncernföretag
Andra långfristiga fordringar
Uppskjutna skattefordringar
Summa
Summa anläggningstillgångar
X
X
X
X
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa
X
Kortfristig placering
Kassa och bank
X
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
5
Bolag AB
Org nr 556XXX-XXXX
Balansräkning, forts.
KSEK
Not
2014-12-31
2013-12-31
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (xxxxx aktier)
Reservfond
Summa bundet eget kapital
200
200
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital
200
200
100
100
50
50
700
711
200
400
200
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Obeskattade reserver
X
Avsättningar
Pensionsavsättningar
Uppskjutna skatteskulder
Summa avsättningar
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Skulder till koncernföretag
Summa långfristiga skulder
X
X
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Checkräkningskredit
Skulder till koncernföretag
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
X
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser
X
X
X
X
6
Bolag AB
Org nr 556XXX-XXXX
Förändring eget kapital
Bundet eget kapital
KSEK
Not
Eget kapital 2013-01-01
Årets resultat
Vinstdisposition
Erhållet aktieägartillskott
Eget kapital 2013-12-31
Fritt eget kapital
Balanserad
Årets
vinst resultat
2 000
300
Summa
eget
kapital
2 540
Aktie
kapital
100
Reservfond
50
100
50
2 000
300
2 540
100
50
2 000
300
2 540
100
50
2 000
300
2 540
Eget kapital 2014-01-01
Årets resultat
Vinstdisposition
Erhållet aktieägartillskott
Eget kapital 2014-12-31
7
Bolag AB
Org nr 556XXX-XXXX
Kassaflödesanalys
KSEK
Not
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justering för icke kassaflödespåverkande poster
Avskrivningar
Realisationsresultat
Förändring avsättning
Erhållen ränta
Erhållen utdelning
Erlagd ränta
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i
rörelsekapitalet
Kassaflöde från förändring av rörelsekapital
Ökning/minskning av kundfordringar
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar
Ökning/minskning av leverantörsskulder
Ökning/minskning av kortfristiga skulder
Summa förändring av rörelsekapital
Räkenskapsåret
2014
2013
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Köp av materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Köp av immateriella anläggningstillgångar
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar
Förändring av finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
X
X
X
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Upptagna lån
Amortering av skuld
Lämnat koncernbidrag
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
100
Förändring av likvida medel
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
X
X
X
8
50
50
100
50
50
100
Bolag AB
Org nr 556XXX-XXXX
Redovisningsprinciper och noter
NOT X
REDOVISNINGSPRINCIPER
Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Tidigare tillämpades årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 (K2) och BFNAR 2012:1 (K3). Övergången har gjorts i enlighet med föreskrifterna i K3s kapitel 35,
vilket bland annat innebär att jämförelsetalen för 2013 har räknats om och att omräknade jämförelsetal presenteras i samtliga räkningar och
noter. Övergången till K3 har inte gett någon effekt för bolaget.
Immateriella anläggningstillgångar
Övriga immateriella tillgångar består främst av licenser. Dessa redovisas till ursprungligt anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade
avskrivningar. Internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar består av utvecklingskostnader som är direkt hänförliga till utveckling
och testning av identifierbara och unika programvaruprodukter för verksamheten. Aktiveringsmodellen tillämpas för internt upparbetade
immateriella anläggningstillgångar. Avskrivningstiden sker linjärt över förväntad nyttjandeperiod. Bedömd nyttjandeperiod för samtliga
immateriella tillgångar uppgår till 5 år.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter
som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del
av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras.
Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestanda
ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten. Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader.
Varje del av en materiell anläggningstillgång med ett anskaffningsvärde som är betydande i förhållande till tillgångens sammanlagda
anskaffningsvärde skrivs av separat. Inga avskrivningar görs på mark. Avskrivningar, för att fördela deras anskaffningsvärde ner till det
beräknande restvärdet över den beräknande nyttjandeperioden, görs linjärt enligt följande:
Byggnader
Komponenter ingående i byggnader
Förbättringsutgifter på annans fastighet
Inventarier, verktyg och installationer
25-50 år
10-25 år
Kortaste av kontraktets längd och bedömd nyttjandeperiod
3-5 år
Direkt avskrivning
Inventarier av mindre värde det vill säga understigande 0,5 basprisbelopp samt treårsinventarier kostnadsförs direkt, exempelvis datorer.
Nedskrivningsprövning av icke finansiella anläggningstillgångar
Tillgångarnas restvärden och nyttjandeperiod prövas per varje balansdag och justeras vid behov. Om indikation om värdenedgång har
identifierats för materiella anläggningstillgångar eller immateriella anläggningstillgångar, beräknas ett återvinningsvärde för tillgången. En
nedskrivning görs med det belopp varmed tillgångens redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högre
av tillgångens verkliga värde minskat med försäljningskostnader och dess nyttjandevärde.
Finansiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar, som inte är finansiella instrument, tas upp till belopp som motsvarar utgifterna för tillgångens förvärv
(anskaffningsvärdet). finansiella anläggningstillgångar utgörs av aktier i dotterbolag.
Finansiella Instrument
Finansiella instrument är varje form av avtal som ger upphov till en finansiell tillgång, finansiell skuld eller ett eget kapitalinstrument i ett
annat företag. Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar på tillgångssidan, likvida medel, kundfordringar, innehav i
bostadsrätter och ägarlägenheter, kapitalförsäkringar samt lånefordringar. Bland skulder återfinns leverantörsskulder och låneskulder.
Finansiella instrument redovisas enligt BFNAR 2012:1,11 kap, vilket innebär att de redovisas till anskaffningsvärdet. En finansiell tillgång
eller skuld tas upp i balansräkningen när bolaget blir part till instrumentets avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång tas bort från
balansräkningen när rättigheterna i avtalet förfaller eller bolagets kontroll upphör. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när
förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.
Kundfordringar och övriga fordringar
Omsättningstillgångar utgörs av korta fordringar såsom kundfordringar, fordringar hos koncernföretag, skattefordran, övriga fordringar
samt förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med
förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det belopp som
förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.
9
Bolag AB
Org nr 556XXX-XXXX
Kassa och Bank
Bolaget ingår i Team Olivias koncernkontostruktur där positivt saldo redovisas som fordran på koncernen och ett negativt saldo redovisas
som en skuld till koncernen.
Låneskulder, leverantörsskulder och övriga skulder
Korta skulder utgörs av leverantörsskulder, låneskulder, skatteskulder, skulder hos koncernföretag, övriga skulder samt förutbetalda
intäkter och upplupna kostnader. Skulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det
redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets
löptid med hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp
som ska återbetalas.
Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Bedömning görs per varje balansdag om ett nedskrivningsbehov föreligger för en finansiell tillgång. En finansiell tillgång har ett
nedskrivningsbehov och skrivs ned om det finns objektiva bevis för ett nedskrivningsbehov till följd av att en eller flera händelser inträffat
efter det att tillgången redovisats första gången och att denna händelse har inverkan på de uppskattade framtida kassaflödena.
Nedskrivningen beräknas som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av uppskattade framtida kassaflöden
diskonterade till den finansiella tillgångens ursprungliga effektiva ränta.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys upprättas enligt indirekt metod och utgår från rörelseresultatet. Det redovisade kassaflödet omfattar endast
transaktioner som medför in- och utbetalningar. Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavanden, kortfristiga
finansiella placeringar med dels en kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten dels är utsatta för en minimal risk.
Aktuell och uppskjuten skatt
Periodens skattekostnad omfattar aktuell och uppskjuten skatt. Den aktuella skattekostnaden beräknas på basis av de skatteregler som är
beslutade på balansdagen.
Uppskjuten skatt redovisas, enligt balansräkningsmetoden, på alla temporära skillnader som uppkommer mellan det skattemässiga värdet på
tillgångar och skulder och deras redovisade värde. Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av skattesats som har beslutats eller aviserats
per balansdagen, och som förväntas gälla när den berörda uppskjutna skattefordran realiseras eller den uppskjutna skatteskulden regleras.
Uppskjutna skattefordringar på underskottsavdrag redovisas i den omfattning det är troligt att framtida skattemässiga överskott kommer
att finnas tillgängliga, mot vilka underskotten kan utnyttjas.
Uppskjutna skattefordringar och skulder kvittas när det finns legal kvittningsrätt för aktuella skattefordringar och skatteskulder, de
uppskjutna skattefordringarna och skatteskulderna hänför sig till skatter debiterade av en och samma skattemyndighet och avser antingen
samma skattesubjekt eller olika skattesubjekt och det finns en avsikt att reglera saldona genom nettobetalningar.
Ersättning till anställda
Företaget har olika planer för ersättningar efter avslutad anställning, förmånsbestämda och avgiftsbestämda pensionsplaner.
En avgiftsbestämd pensionsplan är en pensionsplan enligt vilken företaget betalar fasta avgifter till en separat juridisk enhet. Företaget har
inte några rättsliga eller informella förpliktelser att betala ytterligare avgifter om denna juridiska enhet inte har tillräckliga tillgångar för att
betala alla ersättningar till anställda som hänger samman med de anställdas tjänstgöring under innevarande eller tidigare perioder. Bolagets
resultat belastas för kostnader i takt med att de anställdas pensionsberättigade tjänster utförts.
En förmånsbestämd pensionsplan är en pensionsplan som anger ett belopp för den pensionsförmån en anställd erhåller efter pensionering,
vanligen baserat på en eller flera faktorer, såsom ålder, tjänstgöringstid och pensionsgrundande lön. Företaget bär i allt väsentligt risken att
ersättningarna kommer att kosta mer är förväntat, så kallad aktuariell risk. De förmånsbestämda pensionsplaner
som finns i företaget redovisas enligt förenklingsreglerna i kapitel 28 i BFN AR 2012:1, vilket innebär att de redovisas som avgiftsbestämda
planer i företaget. Bolaget redovisar således båda planerna som avgiftsbestämda planer.
De pensionsförpliktelser vars värde är beroende av värdet på en kapitalförsäkring, redovisas till kapitalförsäkringens redovisade värde.
Försäljning av tjänster
För tjänsteuppdrag på löpande räkning redovisas inkomsten som är hänförlig till ett utfört tjänsteuppdrag som intäkt i takt med att arbete
utförs.
Hyresintäkter
Hyresintäkter redovisas linjärt.
Ränteintäkter
Ränteintäkter intäktsredovisas med tillämpning av effektivräntemetoden
Leasing
Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella klassificeras som operationella leasingavtal. Betalningar som görs under
leasingtiden (efter avdrag för eventuella incitament från leasegivaren) kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden.
NOT X
VIKTIGA UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR
Företaget har gjort bedömningen att inget väsentligt finns att redovisa som har betydande effekt på resultatet
NOT X
NETTOOMSÄTTNINGENS FÖRDELNING
Nettoomsättningen per verksamhetsgren enligt följande:
XXXXXXX
XXXXXXX
Summa
2014
10
2013
Bolag AB
Org nr 556XXX-XXXX
NOT X
ERSÄTTNINGAR TILL REVISORER
PWC
Revisionsuppdraget
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget
Skatterådgivning
Övriga tjänster
Summa
2014
2013
100
100
100
100
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning,
övriga arbetsuppgifter som det ankommer på företagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser
vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag.
NOT X
ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA
Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader
Styrelseledamöter, verkställande direktör och andra ledande
befattningshavare
Övriga anställda
2014
2014
2013
2013
Löner och
andra
ersättningar
(varav
tantiem)
Sociala
avgifter
(varav
pensionskostnader)
Löner och
andra ersättningar (varav
tantiem)
Sociala
avgifter
(varav
pensionskostnader)
(
Totalt
)
100
( )
100
(
)
100
(
)
100
Ersättning och förmåner
Verkställande direktör och ledande befattningshavare har XXX månaders ömsesidig uppsägningstid. Vid uppsägning från arbetsgivarens sida
utgår även ett avgångsvederlag. För verkställandedirektör motsvarar detta XX månadslöner, för övriga ledande befattningshavare är
avgångsvederlaget reglerat till att motsvara mellan X och XX månadslöner. Avräkning sker mot eventuell annan framtida ersättning.
Medelantal anställda
2014
Medelantal
anställda
Varav
kvinnor
2013
Medelantal
Varav kvinnor
anställda
2014
Antal på
balansdagen
Varav
kvinnor
2013
Antal på
Varav kvinnor
balansdagen
Styrelseledamöter
Verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare
Totalt
Könsfördelning
Sverige
Summa
100
NOT X
Utdelningar
Summa
RESULTAT FRÅN ANDELAR I KONCERNFÖRETAG
NOT X
Räntor
Övrigt
Summa
ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER
NOT X
Räntor
Övrigt
Summa
RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER
11
100
100
100
2014
2013
100
100
2014
100
2013
100
100
2014
2013
100
100
Bolag AB
Org nr 556XXX-XXXX
NOT X
BOKSLUTSDISPOSITIONER
Periodiseringsfond
Överavskrivningar
Summa
NOT X
INKOMSTSKATT
Aktuell skatt
Aktuell skatt på årets resultat
Summa aktuell skatt
Uppskjuten skatt
Summa Uppskjuten skatt
Summa Inkomstskatt
Resultat före skatt
Inkomstskatt beräknad enligt gällande skattesats (22 %)
Skatteeffekter av:
Ej skattepliktiga intäkter
Ej avdragsgilla kostnader
Skattemässiga underskott för vilka ingen uppskjuten skattefordran redovisats
Utnyttjande av förlustavdrag som tidigare inte redovisats
Justering avseende tidigare år
Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond
Övriga justeringsposter
Skattekostnad (Inkomstskatt och uppskjuten skatt)
NOT X UPPSKJUTEN SKATT
Uppskjutna skattefordringar avseende:
Underskottsavdrag
Anläggningstillgångar
Summa Uppskjutna skattefordringar
Uppskjutna skatteskulder avseende:
Avsättningar
Anläggningstillgångar
Summa Uppskjutna skatteskulder
Summa netto
2014
2013
100
100
2014
2013
100
100
100
100
2014
2013
100
100
100
100
Netto fordran/skuld
Uppskjutna skattefordringar redovisas för skattemässiga underskottsavdrag i den utsträckning som det är sannolikt att de kan tillgodogöras
genom framtida beskattningsbara vinster. Bolaget redovisade inte uppskjutna skattefordringar uppgående till X KSEK (X KSEK), avseende
förluster uppgående till X KSEK (X KSEK), som kan utnyttjas mot framtida beskattningsbar vinst. Underskottsavdrag förfaller inte vid
någon given tidpunkt.
NOT X BALANSERADE UTGIFTER FÖR UTVECKLINGSARBETEN
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Inköp
Avyttringar/utrangeringar
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående ackumulerade avskrivningar
Avyttringar/Utrangeringar
Omklassificeringar
Årets avskrivningar enligt plan
Nedskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde
12
2014
100
2013
100
100
100
100
100
100
100
100
Bolag AB
Org nr 556XXX-XXXX
NOT X
ÖVRIGA IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Inköp
Avyttringar/Utrangeringar
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående ackumulerade avskrivningar
Avyttringar/Utrangeringar
Omklassificeringar
Årets avskrivningar enligt plan
Nedskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde
NOT X
BYGGNADER OCH MARK
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Inköp
Omklassificeringar
Avyttringar/Utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående ackumulerade avskrivningar
Avyttringar/Utrangeringar
Omklassificeringar
Årets avskrivningar enligt plan
Nedskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde
NOT X
FÖRBÄTTRINGSUTGIFTER PÅ ANNANS FASTIGHET
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Inköp
Omklassificeringar
Avyttringar/Utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående ackumulerade avskrivningar
Avyttringar/Utrangeringar
Omklassificeringar
Årets avskrivningar enligt plan
Nedskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde
NOT X
INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Inköp
Avyttringar/Utrangeringar
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående ackumulerade avskrivningar
Avyttringar/Utrangeringar
Omklassificeringar
Årets avskrivningar enligt plan
Nedskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde
13
2014
100
2013
100
100
100
100
100
100
100
2014
100
2013
100
100
100
100
100
100
100
2014
100
2013
100
100
100
100
100
100
100
2014
100
2013
100
100
100
100
50
100
50
Bolag AB
Org nr 556XXX-XXXX
NOT X
PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR OCH FÖRSKOTT AVSEENDE
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Inköp
Avyttringar/utrangeringar
Omklassificeringar
Nedskrivningar
Utgående redovisat värde
NOT X
ANDELAR HOS KONCERNFÖRETAG
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Inköp
Avyttringar
Utgående redovisat värde
Innehav av andelar i dotterföretag utgörs av följande:
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Summa
Kapitalandel
%
%
Röstandel
%
%
Antal/
andelar
aktier
2014
100
2013
100
100
100
2014
100
2013
100
100
100
Bokfört
värde
2014
100
Bokfört
värde
2013
100
100
100
NOT X
FORDRINGAR HOS KONCERNFÖRETAG
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Nyanskaffningar
Avyttringar
Utgående redovisat värde
2014
100
2013
100
100
100
NOT X
ANDRA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Nyanskaffningar
Avyttringar
Utgående redovisat värde
2014
100
2013
100
100
100
NOT X
FÖRTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER
Förutbetalda hyror
Upparbetad men ej fakturerad intäkt
Övriga poster
Summa
2014
100
2013
100
100
100
NOT X
KASSA, BANK
Banktillgodohavanden
2014
100
2013
100
Summa
100
100
2014
100
2013
100
100
100
NOT
OBESKATTADE RESERVER
Periodiseringsfond
Lämnade koncernbidrag
Överavskrivningar
Summa
14
Bolag AB
Org nr 556XXX-XXXX
NOT
PENSIONSAVSÄTTNINGAR
Pensionsavsättningar
Avsättningar enligt tryggandelagen
Övriga avsättningar
Summa
2014
2013
100
100
NOT
LÅNGFRISTIGA SKULDER
Skulder till kreditinstitut
Summa
2014
100
2013
100
100
100
100
100
2014
100
2013
100
100
100
NOT X
UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
Upplupna löner
Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Förutbetalda intäkter
Övriga poster
Summa
2014
2013
100
100
NOT X
STÄLLDA SÄKERHETER
Eget pensionsåtagande
Företagsinteckning
Fastighetsinteckning
Pantasatta aktier i dotterföretag
Summa
2014
2013
100
100
NOT X
ANSVARSFÖRBINDELSER
Övriga ansvarsförbindelser
Summa
2014
Förfallotider för bolagets långfristiga skulder till kreditinstitut är enligt nedan
Inom ett år
Senare än ett men inom fem år
Senare än fem år
Summa
NOT
SKULDER TILL KONCERFÖRETAG
Skulder till koncernföretag
Summa
Förfallotider för bolagets skuld till koncernföretag enligt nedan
Inom ett år
Senare än ett men inom fem år
Senare än fem år
Summa
NOT X
CHECKRÄKNINGSKREDIT
Beviljad ej utnyttjad checkräkningskredit uppgick per den 31 december 2014 till X XXX KSEK (X XXX KSEK).
15
2013
Bolag AB
Org nr 556XXX-XXXX
NOT X
LEASINGAVTAL
2014
2013
Operationell leasing
Bolaget innehar leasingavtal huvudsakligen avseende bilar, kontorsutrustning och lokalhyra.
Framtida minimileaseavgifter enligt icke uppsägningsbara operationella leasingavtal som gäller per balansdagen och förfaller till betalning enligt
följande:
Inom ett år
Senare än ett men inom fem år
Senare än fem år
Under perioden kostnadsförda leasingavgifter
Leasingutgifterna inkluderar i denna not även finansiella leasingavtal, vilka redovisas som operationella. Förutom hyra av lokaler, avser
avtalen leasing av inventarier och bilar för transportändamål. Inventarier leasas på fem år med möjlighet till utköp. Bilar leasas på tre år med
möjlighet till utköp.
NOT X
TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
Inköp
Försäljning
Varor och tjänster köps och säljs till koncernföretag på normala kommersiella villkor.
2014
X,x%
X,x%
2013
X,x%
X,x%
NOT X
HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN
Bolaget har inga väsentliga händelser att rapportera efter balansdagen.
NOT X
UPPGIFTER OM MODERFÖRETAG
Team Olivia AB (org.nr 556742-0731) är moderföretag i den minsta koncern som bolaget XXXXXXX (org.nr XXXXXX-XXXX) ingår i
och Bosana AB (org.nr 556972-6705) är moderföretag i den största koncern som företaget ingår i.
Resultat- och balansräkningar kommer att föreläggas årsstämman 2015-xx-xx för fastställelse.
Stockholm 2015-xx-xx
_____________________
_____________________
Styrelseordförande
Verkställande direktör
____________________
_____________________
Styrelseledamot
Styrelseledamot
____________________
_____________________
Styrelseledamot
Styrelseledamot
16
Download