Entreprenörskap- och affärsutveckling 15 hp (varav skriftlig

Entreprenörskap- och
affärsutveckling
Provmoment:
Skriftlig Tentamen
Ladokkod: 51EA01
Tentamen ges för:
TPU13
Namn:
(Ifylles av student)
Tentamensdatum:
Tid: 09-13
Sal: C208
160415
Hjälpmedel:
Miniräknare
Totalt antal poäng på tentamen:
För att få respektive betyg krävs:
< 25 poäng = U
38 poäng = Betyg VG
50
Rättningstiden är i normalfall tre veckor.
Lycka till!
Ansvarig lärare:
Gunnar Wramsby
15 hp
(varav skriftlig
tentamen 5 hp)
Fråga 1 (5+5 +5 poäng)
Ett företag som tillverkar musikinstrument börjar driva sin verksamhet den 5 januari 2010.
Följande begynnelsebalans upprättas.
Begynnelsebalans 2016-01-01
Tillgångar
Skulder & Eget kapital
Checkräkning
400 Eget Kapital
150
Banklån
250
____
S:a tillgångar
____
400 S:a skulder & Eget kap.
400
Under 2016 förväntas följande affärshändelser inträffa:
Inköp av varor på kredit
580
Inköp av maskiner på kredit
480
Betalning av löner
900
Försäljning av varor på kredit
3 300
Amortering på banklån
50
Ränta på banklånet
10
Diverse omkostnadsräkningar betalas kontant
340
Vid årets slut beräknas följande gälla:
Leverantörsskulderna uppgår till
120
Kundfordringarna uppgår till
300
Lagret (rå- och färdigvarulager) värderas till
250
Maskinerna skall avskrivas med 15 procent
a/ Upprätta utifrån ovanstående förutsättningar likviditetsbudget på årsbasis.
b/ Upprätta utifrån ovanstående förutsättningar resultatbudget på årsbasis
c/ Upprätta utifrån ovanstående förutsättningar balansbudget på årsbasis
Fråga 2 (5+5+5 poäng)
Budgeta AB har redan börjat fundera över verksamhetsåret 20X6. Företaget räknar med en
omsättning på totalt 35 Mkr, vilket skulle motsvara en för-säljning av 20 000 enheter av
produkten A och 30 000 enheter av produkten B. Rörliga särkostnader för råmaterial, löner
och tillverkningsomkostnader är för produkten A 400 kr/enhet och för produkten B 200
kr/enhet. Fasta samkostnader beräknas till 6 Mkr (exkl.avskrivningar). Företaget räknar
därutöver med räntekostnader på 1 Mkr (förutsett att man inte tar upp ett nytt banklån per den
1/7 20X6). Befintliga anläggningar och budgeterade nyinvesteringar skall enligt plan
avskrivas med totalt 6 Mkr och budgeterade nyinvesteringar beräknas uppgå till 5.5 Mkr.
Uppgift: Upprätta en resultat-, likviditets- och balansbudget för Budgeta AB avseende 20X6.
Beakta därvid att befintliga banklån skall amorteras med 800 Kkr, att varulager och
kundfordringar förväntas öka med 2 Mkr, respektive 1.5 Mkr, samt att leverantörsskulderna
förväntas öka med 1 Mkr. Övriga kortfristiga skulder förväntas minska med 1 Mkr. Av
budgeterat nettoresultat för 20X5 skall 1000 Kkr utdelas till aktieägarna, vilket ej är beaktat i
nedanstående. Räkna med en schablonskattesats på 30 %. Budgeta har goda bankkontakter
och kan om det uppstår brist på likvida medel, erhålla ett nytt banklån på 3 Mkr. Ett sådant
lån får, om så blir fallet, lyftas den 1/7 20X6. Lånets räntesats är på 6 %.
Förväntad resultat- och balansräkning för Budgeta AB 20X5, visas nedan:
Budgeta AB:s förväntade Resultaträkning 20X5 (tkr)
Fakturerad försäljning
Rörelsekostnader
Rörelseresultat före avskrivningar
Avskrivningar enligt plan
Rörelseresultat efter avskrivningar enligt plan
Räntekostnader
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter och kostnader
Resultat före skatt
Bolagsskatt
Budgeterat nettoresultat
30 000
- 22 000
8 000
-3 500
4 500
-900
3 600
-600
3 000
-900
2 100
Budgeta AB:s förväntade Balansräkning 20X5 (tkr)
Anläggningstillgångar
Byggnader, maskiner m.m, anskaffningsvärden
Ackumulerade avskrivningar enlig plan
25 000
- 9 000
16 000
Omsättningstillgångar
Varulager
12 000
Kundfordringar
5 000
Likvida medel
2 000
SUMMA TILLGÅNGAR
35 000
Eget kapital
Aktiekapital
3 600
Tidigare års vinster
8 500
Budgeterat nettoresultat
2 100
Summa Eget Kapital
Långfristiga skulder
Banklån
14 200
10 800
Kortfristiga skulder
Skatteskulder
100
Övriga kortfristiga skulder
3 600
Leverantörsskulder
6 300
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL
35 000
Fråga 3 (5+5+5 poäng)
Arson Komponenter AB är ett fem år gammalt företag som producerar och transporterar en
viss typ av produkter. Försäljningsvolymen har expanderat de sista två åren och företaget har
faktiskt visat vinst båda åren, till ägarnas förvåning. Företaget antar att omsättningen kan öka
30 till 40 % per år de närmaste fyra till fem åren. Ägarna uppfattar den nuvarande
skuldsättningsgraden som hög, och vill inte öka upplåningen! Ägarna vill dessutom inte utöka
antalet aktieägare eller söka nytt kapital hos andra befintliga aktieägare eftersom de inte vill
riskera att förlora sitt ägarinflytande. För närvarande producerar företaget på ungefär 90%nivån med expansionsmöjligheter. De uppskattar att ytterligare kapacitet kostar 600 000 styck
och kan då öka omsättningen med 600 000 per år. Företaget tillämpar linjär avskrivning på 10
år. Gör en resultat- likviditets- och balansbudget för kommande år under beaktande av en
35% ökning i omsättningen. Finns likviditet att växa så mycket?
Omsättning
Kostnad sålda varor (rörlig)
Övriga omkostnader (fasta)
Avskrivningar
Rörelseresultat efter avskrivningar
Finansiella kostnader
Resultat före skatt
Skatt
Resultat efter skatt
3 600 000
-1 800 000
-720 000
-360 000
720 000
-420 000
300 000
-75 000
225 000
Anläggningstillgångar
Ackumulerade avskrivningar
Netto Anläggningstillgångar
Lager
Kundfordringar
Kassa
Summa Omsättningstillgångar
Summa Tillgångar
3 600 000
-1 200 000
2 400 000
1 500 000
1 800 000
300 000
3 600 000
6 000 000
Aktiekapital
Tidigare års vinster
Årets vinst
Summa Eget Kapital
Långfristiga Skulder
Kortfristiga lån
Leverantörsskulder
Summa Kortfristiga Skulder
Summa Skulder och Eget Kapital
900 000
75 000
225 000
1 200 000
2 400 000
1 800 000
600 000
2 400 000
6 000 000
Fråga 4 (5 poäng)
Besvara nedanstående frågor med hjälp av Resultat och Balansräkning givna i uppgift 3 (obs ej
dina framräknade siffror)
Uppgifter:
 a/ Beräkna vinstmarginal i procent.
 b/ Beräkna de totala tillgångarnas avkastning i procent.
 c/ Beräkna kassalikviditeten.
 d/ Beräkna soliditeten
 e/ Beräkna Lageromsättningshastigheten.