Ansökan om medlemskap i Vimmerby besöksnäring ekonomisk

advertisement
Ansökan om medlemskap i Vimmerby besöksnäring
ekonomisk förening
Information
Vimmerby besöksnäring ekonomisk förening har till ändamål att främja medlemmarnas
ekonomiska intressen genom att bedriva turistbyråverksamhet, innefattande marknadsföring
och förmedling av logi, samt bidra till att marknadsföra Vimmerby kommun som arbetsplats,
handelsplats, bostadsort och besöksmål.
Till medlem i föreningen kan antas
1. enskild näringidkare, som är verksam i besöksnäringen eller i branch som har anknytning
till sådan näring, och
2. juridisk person
som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligandet av
föreningens ändamål.
Varje medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp på 8 000 kronor. Insatsen betalas
kontant när medlemskap har beviljats.
Ansökan
Härmed ansöker undertecknad om medlemskap i Vimmerby besöksnäring ekomimisk
förening.
Ort och datum
Namn/företag/organisation
Underskrift
Namnförtydligande
Personnummer/organisationsnummer
Postutdelningsadress (gata, box o dyl)
Postnummer och adressort
Telefon dagtid och e-postadress
Beslut
Vimmerby besöksnäring ekonomisk förening beslutar att bevilja ansökan om inträde.
Vimmerby den _________________________
______________________________________
Patrik Kinnbom
Styrelseordförande
Download