Negativa yttre påverkansfaktorer - S-info

advertisement
Negativa yttre påverkansfaktorer
-
Lågt löneläge. Rekryteringsproblem
Tillgång till arbetskraft
Miljöpåverkan
Droganvändning
Brottslighet
Dålig infrastruktur
Arbets, personalbrist
Förändrad marknadspolitik
Tillgång till råvara
Industri – effektiviseringar
Globala uppvärmningen
Arbetskraftsbrist
Transportstödet
Värdegrund som premierar teknik
Kommunens syn på turism och besöksnäring
Utveckling inom tjänstesektorn
Råvarubrist och kompetens
Ovilja till mångfald inom äldreomsorg
Miljöfrågorna som innebär nytänkande och kostnader; U-ländernas situation
Svårt med företagsutveckling på landsbygden
Befolkningsutveckling
Dåligt med fisk i älven
Kompetensbrist
Få ungdomsaktiviteter
Karlsborgs hamn ännu ej muddrad
Outvecklad besöksnäring
Ingen skärgårdsbåt
Avsaknad av turistnäringsutveckling
Brist på drivmedel
Kustnära järnväg ej genomförs
Kompetensbrist av genusperspektiv
Kina och Indiens utveckling
Världsfattigdomen
Klimatförändringen
Positiva yttre påverkansfaktorer
-
Kina och Indiens utveckling
Världsfattigdomen
Klimatförändringen
Fleer jobb – arbetstillfällen
Ökade skatteintäkter
Möjlighet till inflyttning
Bättre infrastruktur Kalix – Haparanda
Möjlighet till regionförstoring
KNC
Strandängarna
Karlsborgs hamn
Vida utbildnmingsmöjligheter, lärlingsmöjligheter
Industriort
Vår natur
Fyra årstider
Turismen
Vinter
Nytänkande – energi
Näringsliv, kompetens
Stort utbud gymnasieskola
KY, god vuxenutbildning, Folkhögskola, Naturbruksgymnasium
Utveckla vårdcentra i Kalix
Ställa om energi ger nya jobb
Järnvägssatsningen
Stort turistiskt intresse
Energi och miljö
Efterfrågan av vår region (turism)
Högkonjunktur – jobb åt industrin
Positiva satsningar på sjöfarten och upprustningen av hamnen i Karlsborg
Satsa på yrkesutbildning redan i gymnasiet
Världskonjunkturen
Råvarupriser
Transportbehovet
Inflyttning
Ny strukturfondsperiod
Framtidstro
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards