Jämställdhet och klimat- förändring

advertisement
Jämställdhet
och klimatförändring
– mot en hållbarare värld
”Hållbar utveckling
och lindring av
klimatförändringens effekter
förutsätter jämställdhet
mellan män och kvinnor.”
Nordiska jämställdhetsministrarna
i Helsingfors den 21.9.2011
Klimatförändringen påverkar män och
kvinnor i Nord och Syd olika
Klimatförändringen är ett globalt fenomen som påverkar
människor runt om i världen. Men klimatförändringen
drabbar rika och fattiga länder, och kvinnor och män, olika.
Genom att fokusera på den sociala och mänskliga dimensionen – och skillnader mellan män och kvinnor när det gäller
exempelvis handlingssätt, attityder och konsumtionsmönster – kan man effektivera anpassningsåtgärder och bättre
stöda arbetet för hållbar utveckling.
Mest påverkar klimatförändringen de allra fattigaste, och 70
procent av världens fattiga är kvinnor. Men klimatförändringen påverkar också Nordens invånare. I Nord förutspår
man bland annat en växande mängd extrema naturfenomen
som översvämningar och torka. Dessa påverkar kvinnor och
män olika. Klimatförändringens effekter känns vidare redan
i samhällen i Norr vars näringsidkning och kulturer är nära
sammanbundna till naturen, som till exempel samerna och
inuiterna. På Grönland har det varmare klimatet påverkat
inuitmännens utövning av jakt och därmed också familjens
inkomst. Hela kulturen och därmed också mäns och kvinnors
roller är i förändring och detta skapar sociala utmaningar.
Kvinnor och män påverkar
klimatförändringen olika
Klimatförändringen kräver också anpassning, att få ner
utsläppen och att ändra sin livsstil. Kvinnor och män har
olika konsumtionsmönster, energiförbrukning, fritidsvanor
och attityder till klimatet.
Enligt undersökningar äter män relativt sett mera kött än
kvinnor. Kvinnor använder mera engångsvattenflaskor än
män och singelkvinnor kastar bort mest mat av alla hushåll.
Kvinnor och män har också olika resemönster. Män använder oftare bil medan kvinnor i högre utsträckning reser
kollektivt. Män föredrar tekniska lösningar då de skall spara
på hushållsenergi medan kvinnor oftare ändrar på sitt eget
beteende för att spara energi.
Det nordiska samarbetet inom
kön och klimat
De nordiska länderna stöder tillsammans aktivt att jämställdhetsperspektivet integreras i klimatarbetet. Finland
har valt hantering av klimatförändringen som huvudtema
för sitt ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2011.
Inom det nordiska jämställdhetssamarbetet har man under
Finlands ordförandeskap arrangerat två side-events om
hållbar utveckling, kön och klimatförändring samt skapat en
elektronisk portal, Equal Climate – kön och klimatförändring
ur ett nordiskt perspektiv.
Aktiviteterna bygger på det arbete som de nordiska
jämställdhetsministrarna initierade 2008 i och med Gender
and Climate Change –projektet.
Läs mera:
 Equal Climate – kön och klimatförändring ur ett
nordiskt perspektiv: www.equalclimate.org
 Nordiska ministerrådets hemsida om jämställdhet och klimat: http://www.norden.org/sv/ , se
’Jämställdhet’
Nordiska ministerrådet
Jon H Halvorsen
Seniorrådgivare
Tfn.: +45 33 96 03 77
E-post: [email protected]
Ved Stranden 18
DK-1061 København K, Danmark
Tfn.: +45 33 96 02 00
http://www.norden.org
Download