Se denna kursplan som PDF

advertisement
1(3)
Denna kursplan är nedlagd eller ersatt av ny kursplan.
Kursplan
Institutionen för naturvetenskap och teknik
Matematik för lärare verksamma i skolår F-6, 15 högskolepoäng
Mathematics for professional teachers in lower grades of elementary
school, 15 Credits
Kurskod:
MA800U
Utbildningsområde:
Huvudområde:
Matematik
Utbildningsnivå:
Inrättad:
Giltig fr.o.m.:
Grundnivå
2007-10-18
Vårterminen 2008
Högskolepoäng:
Ämnesgrupp (SCB):
Fördjupning:
Senast ändrad:
Beslutad av:
Naturvetenskapliga
området
15
Matematik
GXX
2007-11-12
Institutionsstyrelse
Mål
Mål för utbildning på grundnivå
Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och färdigheter,
utveckla förmåga att
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.
(1 kap. 8 § högskolelagen)
Kursens mål
Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs skall deltagaren
- ha kunskaper om läroplaner och läroplansutveckling i matematik,
- ha kunskaper om matematikdidaktikens utveckling,
- ha kunskaper om elevers uppfattningar av matematikundervisningen,
- ha kunskaper om matematisk problemlösning,
- kunna vissa intressanta historiska fakta bakom matematiken,
- ha kunskaper om geometrins utveckling,
- ha kunskaper om teorin bakom vissa metoder som används i vardaglig statistik.
Kursens huvudsakliga innehåll
Läro- och kursplaner. Styrning av skolan. Specialpedagogiska synsätt. Bedömning.
Matematikdidaktik i ett historiskt och internationellt perspektiv.
Pytagoras sats och dess utveckling. Pascals triangel och sannolikhet. Summan 1+2+...+n och
Riemanns zeta-funktion. Abel och Galois. Något om elliptiska funktioner och om icke-Euklidisk
geometri. Centrala gränsvärdessatsen i sannolikhetsteorin. Maximum-Likelihood-metoden i
statistikteorin.
2(3)
De av Skolverket utpekade generella kompetenserna frågor om läroplan och kursplan som grund
för undervisning, bedömning och betygssättning, elever med olika kulturell bakgrund, elever i
behov av stöd, ledarskap och samspel i undervisningen, IKT i undervisningen och lärprocessen
samt genusperspektiv knyts till de deltagande lärarnas egen undervisningspraktik genom särskilda
uppgifter. Uppgifterna bestäms i relation till såväl kursinnehåll som deltagarnas kunskaper och
erfarenheter samt de förutsättningar som deltagarnas skolvardag erbjuder.
Studieformer
Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Kursen ges delvis på distans med
webbaserat stöd (Blackboard).
Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning och/eller
handledning under den tid som angavs för kurstillfället som den sökande blivit antagen till (se
universitetets antagningsordning). Därefter upphör rätten till undervisning och/eller handledning.
Examinationsformer
Examination 1, 7,5 högskolepoäng. (Provkod: 0100)
80 % närvaro samt skriftlig och muntlig redovisning.
Examination 2, 7,5 högskolepoäng. (Provkod: 0200)
80 % närvaro samt skriftlig och muntlig redovisning.
Betyg
Om inte annat är föreskrivet i kursplanen ska, enligt 6 kap. 18 § högskoleförordningen [HF], betyg
sättas på en genomgången kurs. Betyget skall bestämmas av en av högskolan särskilt utsedd
lärare (examinator).
Som betyg ska, enligt 6 kap. 19 § [HF], användas något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl
godkänd, om inte högskolan föreskriver annat betygssystem.
Som betyg på kursen används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).
Examination 1
Som betyg används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).
Examination 2
Som betyg används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).
Övriga föreskrifter
För att få betyget Väl Godkänd (VG) på kursen som helhet krävs Väl Godkänd (VG) på båda
examinationsmomenten.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Obligatorisk litteratur
Ahlberg, Ann, Bergius, Berit, Doverborg, Elisabet, Emanuelsson, Lillemor, Olsson, Ingrid, Pramling
Samuelsson, Ingrid & Sterner, Görel (Senaste upplagan)
Matematik från början (Nämnaren Tema 4)
Göteborg: NCM, Göteborgs universitet
Emanuelsson, Göran, Johansson, Bengt & Olsson, Gull (Senaste upplagan)
Matematik - ett kommunikationsämne (Nämnaren Tema 2)
Göteborg: NCM, Göteborgs universitet
Grevholm, Barbro (Senaste upplagan)
Matematikdidaktik - ett nordiskt perspektiv
Lund: Studentlitteratur
Kline, Morris (Senaste upplagan)
Mathematical Thought From Ancient to Modern Times (Volume 1)
Oxford University Press
Löwing, Madeleine & Kilborn, Wiggo (Senaste upplagan)
3(3)
Baskunskaper i matematik för skola, hem och samhälle.
Lund: Studentlitteratur
Tillägg och kommentarer till litteraturlistan
Litteraturen kompletteras med stenciler och kopierat material från Institutionen för naturvetenskap
(säljes till självkostnadspris).
Download