Hekla®Pimpsten - Bara Mineraler

advertisement
Hekla®Pimpsten
Växtbäddsmaterial för allt växande i urban miljö
Naturlig urkra
Hekla®Pimpsten
aft från Island
Naturlig pimpsten ger luft till rötterna
Pimpsten är ett vulkaniskt material som bildas när magman kastas ut ur vulkanen
i hög hastighet. Håligheterna formas när magman kyls ner och gasen försvinner.
Den skiftande färgen beror på att stenen bildas av flera olika bergarter. Strukturen
kan liknas vid en tvättsvamp. Pimpsten har en stor specifik yta och är rik på kisel
samtidigt som den inte är kemiskt reaktiv.
Odlingssubstrat baserat på pimpsten är ett lätt och kostnadseffektivt material.
Det uppfyller kraven på en trygg och varaktigt odlingsmiljö.
Hekla®Pimpsten
Säkrar syretillförsel
(förutsättning för träd i stadsmiljö)
Pimpstenen är porös med en balanserad fördelning mellan luftfyllda och vattenfyllda porer. Pimpstenens egenskaper säkerställer
tillgång till luft och vatten samt dränerar bort överskottsvatten.
Växtbäddens höjd kan optimeras med hänsyn till växtslag.
100
80
70
60
Hekla®Coarse
Förhållande mellan material och porvolym
i olika odlingssubstrat, volymprocent
(sten/makadam & jord)
Material, %
Solid skelettjord
Vattenfyllda porer, %
Hekla® Porös skelettjord
90
Luftfyllda porer, %
50
40
30
20
10
0
Hekla®Pimpsten
Lätt material
(för tak med begränsad bärighet)
Volymvikt för olika material vid fältkapaciteten, kg/liter
2,0
1,8
1,6
Hekla® Pimpsten
Mineraljord
* Läs mer på sid 8
* Fältkapacitet. ”Fältkapaciteten avser markens vattenhalt efter
att det fria vattnet genom tyngdkraftens inverkan runnit av från
en vattenmättad jord och den nedåtgående vattenrörelsen
upphört”. (Wiklanders Marklära)
Hekla® Lättjord typ Gröna Tak
Torr pimpsten har en volymvikt på ca 0,4 kg/liter, att jämföras med
andra material som kan väga upp till tre till fyra gånger så mycket.
Pimpsten möjliggör att anlägga Gröna Tak* på konstruktioner
med begränsad bärighet.
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0
Hekla®Pimpsten
Buffrar vatten
(fördröjer avrinning vid regn)
Pimpsten har förmågan att hålla kvar en stor andel vatten i de
mindre porerna. Oslagbart när man önskar fördröja avrinning
av dagvatten från tak och terrasser, eller samla upp dagvatten
i fördröjningsdammar.
70
60
Hekla® Pimpsten
Vattenhalt vid ett undertryck på 10 cm, viktprocent
Expanderad lera
50
40
30
20
10
0
Hekla®Pimpsten
50
Spar tid, pengar och miljö
45
40
Hekla® Porös skelettjord
Växtbäddar baserade på pimpsten är lätta att hantera.
Färre arbetsmoment vid anläggning och ett säkert och
tryggt resultat. Anläggningstiden förkortas vid användning av Hekla Porös skelettjord och minskar problem med
trafikstockning och negativ miljöpåverkan (emissioner)
i stadsmiljön.
Arbete
35
30
25
20
15
10
5
Träd
0
Kostnad för plantering i gatumiljö, Kkr.
Materialåtgången (10 - 15 m3) varierar
beroende på markförhållanden
och storlek på träd.
Odlingssubstrat
50
Arbete
Odlingssubstrat
Mer för pengarna
Anläggningskostnaden för ett träd inklusive odlingssubstrat
och arbete är ca 40.000 kr. Arbetskostnaden är högre om
du använder Solid skelettjord medan kostnaden för odlingssubstratet Hekla Porös skelettjord blir högre när det
används. Valet står mellan att köpa ett odlingssäkert
material eller arbete för pengarna.
Solid skelettjord
Träd
Hekla® Porös skelettjord
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Kostnad för plantering i gatumiljö, Kkr.
Materialåtgången (10 - 15 m3) varierar
beroende på markförhållanden
och storlek på träd.
Låt trädet vila på
en rotkudde
Rotkudden består av grov pimpsten som förpackats i en
nätsäck. Vid plantering av träd läggs en eller flera rotkuddar
i planteringsgropen. Trädet ställs direkt på rotkudden, vilken
skapar ett stabilt underlag som säkerställer god dränering
och luft till rötterna.
Hekla®Pimpsten
Gröna Tak
Gröna tak är ett samlingsnamn för takkonstruktioner med levande
takbeläggning. Odling av vedartade växter kräver oftast tjockare växtbädd medan växtslag som sedum, örter och mossor kan odlas på tunna
växtbäddar. Fördelen med att anlägga Gröna Tak är bland annat att det
skapar en bättre urban miljö genom att dämpa buller och fördröja avrinning av regnvatten från tak. Därmed minskar risken för översvämning
i dagvattensystem vid intensiva regn.
E
Hekla® Lättjord Gröna Tak
Produkten är ett strukturstabilt aktivt rotsubstrat
baserat på småkornig pimpsten och scoria.
Produkten har en bra växtnäringsbalans och
neutralt pH.
F
G
Hekla®Pimpsten/ Hekla®Scoria
Blandningen ger ett väl dränerande och
vattenhållande skikt.
Tätskikt
På marknaden finns olika fabrikat av
tätskikt lämpade för Gröna Tak.
Välj pimpsten
Vid anläggning av Gröna Tak bör man välja ett odlingssubstrat som till stor andel består av de
vulkaniska materialen pimpsten och scoria samt en låg andel organiskt material. Substratet ska
kännetecknas av låg volymvikt och hög dränerande förmåga samtidigt som det ska hålla både
luft och vatten.
Lätt material
Pimpsten ger lägre vikt på taket.
Fördröjer avrinning/buffrar vatten
Pimpsten kan hålla en stor andel vatten. Vid kraftig nederbörd fördröjs avrinningen, vilket skyddar
från översvämningar. Gröna Tak med pimpsten har därför en positiv effekt på
hanteringen av dagvatten.
Luft till rötterna
Pimpsten kan även vid låga växtbäddar hålla en god balans mellan vatten och luft. Luft är viktigt för
växtens rotandning.
Hekla®Pimpsten
E
F
G
Växtbäddens totala vikt vid fältkapacitet kg/m2
Växttillgängligt vatten l/m
2
Växtbäddens totala höjd mm
83
36
80
Hekla®Pimpsten
Välj rätt material till din växtbädd!
Vid dimensionering av växtbädden skall hänsyn tas till om ytan skall beträdas eller inte (gräsytor,
stenlagda gångar etc.) och till hur stor jordvolym växten behöver för att kunna utvecklas.
Växtbäddsmaterialen baseras på pimpsten, lava, grönkompost och lera (med tillsatser av närande
mineraler). Pimpsten är ett poröst vulkaniskt material med låg volymvikt och förmåga att hålla god
balans mellan luft- och vattenfyllda porer. På så sätt skapas optimala förutsättningar för en bra rotmiljö. Pimpsten är också optimal vad gäller dränering och buffring av vatten.
Förslag till hur de olika produkterna kan användas anges i skissen.
A
D
Hekla Coarse
®
Består av grov pimpsten, med kornstorlek
10 – 50 mm. Volymvikt vid fältkapacitet1 är låg,
ca 1,0 kg/liter.
Hekla® Porös skelettjord
Ett bärande aktivt rotsubstrat, baserat på grov
pimpsten och grönkompost. Bra växtnäringsbalans och neutralt pH. Volymvikt vid fältkapacitet1 är låg, ca 1,2 kg/liter.
B
Hekla®Pimpsten
Består av pimpsten med en kornstorleksfördelning under 8 mm. Volymvikt vid fältkapacitet1
är låg, ca 1,1 kg/liter.
C
Hekla® Lättviktsjord typ C
Strukturstabilt aktivt rotsubstrat, baserat på
småkornig pimpsten. Bra växtnäringsbalans och
neutralt pH. Volymvikt vid fältkapacitet1 är låg,
ca 1,0 kg/liter.
1) Fältkapacitet. ”Fältkapaciteten avser markens vattenhalt efter att det fria vattnet genom tyngdkraftens inverkan runnit av från
en vattenmättad jord och den nedåtgående vattenrörelsen upphört”. (Wiklanders Marklära)
Växtbäddsmaterial
integrerat med
dräneringslager
Total vikt vid fältkapacitet kg/m2
Växttillgängligt vatten l/m
Total höjd mm
Hekla®Pimpsten
C
B
B
B
Gräs
Gräs
Perenner
Perenner
230
240
300
350
230
230
280
330
A
Tätskikt och rötskydd
på underlag
2
C
C
85
105
125
150
D
C
C
B
B
B
Mindre buskar
Stora buskar, mindre träd
Stora träd
390
600
890
370
570
770
160
250
300
Hekla®Pimpsten
1209 crbyra.se
Working under ground
Bara Mineraler är marknadsledande i Europa inom förädling av platålera och pimpsten för inblandning
i odlingssubstrat för yrkesmässig odling och anläggning. Med lera som bas, producerar vi också växtvårdande produkter för hortikultur. Bara Mineraler är ett innovativt kunskapsföretag med kontinuerlig
produktutveckling.
Vi marknadsför och säljer produkterna, i Sverige och övriga Europa, direkt och via återförsäljare.
www.baramineraler.se
Bara Mineraler AB | Malmövägen, SE-233 64 Bara SWEDEN | +46 (0)40 – 54 22 10 | [email protected] | www.baramineraler.se
Download