Samtalsguide till I Luthers fotspår – en resebiografi (Verbum) Av

Samtalsguide till
I Luthers fotspår – en resebiografi (Verbum)
Av Peter Strömmer och Göran Agrell
Modell för samtalet
Denna samtalsguide vill vara en hjälp för dig som tillsammans med andra i grupp vill fördjupa er och följa
med i Luthers fotspår. Tillsammans bildar ni en studiecirkel som träffas för samtal och reflektion. Hur
många gånger ni träffas bestämmer ni själva men runt fem träffar kan vara en utgångspunkt. Låt
sammanhanget, tiden, deltagarnas intresse och förutsättningar, avgöra hur genomgången av boken ska
läggas upp och anpassa antalet samlingar och gruppens samtal utifrån de specifika förutsättningarna.
En träff kan vara 2 x 45 minuter (exklusive paus)och ha följande upplägg:





Runda. Börja varje träff med en runda där var och en får möjlighet att berätta för de övriga i
gruppen om vilka tankar och funderingar som väckts under läsningen av dagens avsnitt.
Summering och chans till förtydligande. Summera de tankar, frågor och funderingar som har
kommit upp under rundan. Tillsammans bestämmer gruppen vilka tankar och frågor man ska ha
fokus på.
Paus
Samtal. Gruppen samtalar utifrån de tankar som lyfts i gruppen och samtalsguidens frågor.
Avslutning. Avrunda med att var och en får säga ett ord som kännetecknar någon tanke eller en
känsla som dykt upp eller särskilt fastnat under dagens samtal.
Att tänka på innan start:
o
o
o
o
o
o
Kom överens om vilka samtalsregler som ska gälla för det goda samtalet.
Utse en samtalsledare som värnar om att alla kommer till tals, att gruppen håller sig till ämnet,
samt sammanfattar och synliggör det som lyfts fram.
Vi samtalar inte för att ”vinna” utan för att få nya perspektiv och berika varandra.
Tillåt dig och andra att testa tankar även om de inte är färdiga. Du har alltid rätt att ändra dig.
Uppmuntra varandra att ”provtänka”.
Ta en kontakt med ditt närmaste Sensuskontor, så får du hjälp med att komma igång!
Registrera din cirkel här!
TRÄFF 1
EISLEBEN
Luthers födelse
Helgonen tillbads och tröstade i en svår tid – Vad ger dig styrka och tröst?
Dopet hade en avgörande betydelse förr då barnet blev förtappat om det hann dö innan dophandlingen.
Hur ser vi på dopets betydelse idag?
Luthers död
Luther räds inte konflikter. Han kliver rakt in i dem, är där, trots sin vacklande hälsa. Vad tror du driver
Luther till att vara där? Hur agerar du själv vid konflikter? Kan ålder spela in då det gäller
konflikthantering?
TRÄFF 2
MANSFELD
”Om folk oss inte tycker om, är det nog fel på oss och inte dom” löd en ramsa i Luthers hem. Hur tror du
att Luthers mor, kallad Hanna, reagerade på sin sons tankar och de gensvar som åsikterna fick?
EISENACH
Tiden i Eisenach var mycket utvecklande för Luther. Vilka tider/perioder i ditt liv tycker du varit mest
utvecklande för dig?
ERFURT
Luther som student
Luther är förtjust över sitt möte med Bibeln. Vad betyder Bibeln för dig? På vilket sätt kan Bibeln vara
upprorisk?
Luther som munk och präst
Luther fullföljde sitt löfte att bli munk. Att lova något, har det mindre betydelse idag än förr i tiden?
TRÄFF 3
WITTENBERG
Luthers liv i Wittenberg
Bibelns ord tröstar och ger klarhet för Luther. Vilka ord av tröst finner du i Bibeln? Finns det andra böcker
som lindrar bättre, i så fall vilka?
Luthers teser får snabb spridning genom boktryckarkonsten och att dess budskap är befriande för
många. Idag så sprids tankar via nätet. Vilka nyheter eller tankar är det som vinner gehör idag? Hur ser
dagens teser ut?
Luthers uttalanden får drevet att gå efter honom, livhanken står på spel. Vilka är det idag, likt Luther,
som vågar sticka ut hakan med risk för att själva råka illa ut? Vilka är frågorna som berör idag?
För Luther handlar gudstjänsten om relation, i mässan möts Gud och människa. Tycker du att
gudstjänsten avspeglar det mötet? Hur då eller varför inte?
Luther skrev psalmer och en av dem är Psalm 237 i Den svenska psalmboken, Vår Gud är oss en väldig
borg. Vad karaktäriserar en bra psalm?
TRÄFF 4
WITTENBERG
Schlosskirche
Luther förkastar relikernas betydelse, heliga föremål är ingen väg till Gud. Tycker du att det finns
föremål som är mer heliga än andra?
Många bekymrade sig på den tiden om straff efter döden och tiden i skärselden. Bär vi på samma
funderingar eller hur ser våra religiösa grubblerier ut idag?
Luther har givetvis också gjort stora avtryck i kyrkorummet, predikstolen bland annat. Vilka avtryck finns
i din kyrka från tidigare församlingsbor?
TRÄFF 5
WITTENBERG
Stadtkirche S:t Marien
Hur tror du att en altartavla som avporträtterade nu levande församlingsbor skulle tas emot? Skulle
kyrkan kanske behöva den typen av konst? Hur skulle den i så fall se ut?
Epitafier finns i äldre kyrkor för att hedra minnet av den döda. Hur hedrar vi de döda idag? Eller glöms
deras gärning bort?
När vi blickar tillbaka kan vi ibland se händelser och beslut som vi kan vilja ta avstånd från. Vilket synsätt
eller vilka beslut som vi tagit idag tror du att vi kommer att vilja bortse från? Varför?
WARTBURG
Luther brottas med sina tankar och känner tvivel. Hur hjälper man en människa som känner hopplöshet?
”…Kristus har löst mig från munklöftena och givit mig en sådan frihet, att fast jag är alla människors
tjänare, jag inte är någon annan underdåning än endast honom” skriver Luther och det gäller oss alla,
men vad betyder det egentligen och hur kan detta komma till uttryck?
TORGAU
Luther reformerade, förändrade, stilen i kyrkorummet. Vad är omistligt i ett kyrkorum för att det ska
vara en kyrka?
MARTIN LUTHER – FRIHETSPROFET OCH VITTNE OM GUDS LÖFTEN
Kan man se avtryck av Luthers teologi i församlingens verksamhet idag? Vilka?
******************************************************************************
Samtalsguiden har tagits fram av Sensus studieförbund; Eva Ajaxén och Ulrika Jonsson.
www.sensus.se
Facebook
Twitter