Helena Sandberg

advertisement
2014-12-05
1
Spårväg syd
Medborgarnas intressen sätts i fokus
Helena Sandberg
Projektledare Trafikförvaltningen
2014-12-05
3
2014-12-05
4
Social konsekvensbeskrivning
2014-12-05
5
Social hållbarhet i
kollektivtrafiken
2014-12-05
6
Varför Social
konsekvensbeskrivning?
•
•
•
Förstudien
Sociala nyttor bör utredas
SKB – ett verktyg för att
analysera de sociala
konsekvenserna
2014-12-05
7
Syfte och mål med SKB
Skapa en socialt rättvis, jämställd
kollektivtrafik längs sträckan
Visa de sociala effekterna av
Spårväg syd:
•
•
•
•
Sammanhållning i regionen
Delaktighet i samhället
Funktionalitet för resande
Fungerande vardagsliv
2014-12-05
8
Sociala aspekter i SKB Spårväg syd
Sammanhållning
• Sammanhållning länkar ihop människor
• Binder samman områden med olika mycket socialt
kapital, dvs överbryggande socialt kapital
• Alla möts i kollektivtrafiken
Delaktighet
• Människors vilja och möjlighet att vara delaktiga i
samhället
• Människors tillit till samhället och till varandra
Funktion
Vardagsliv
• Hur kommer resandet se ut?
• Vilka barriäreffekter skapas?
• Förbättrad regional tillgänglighet och förbättrad
möjliget att nå olika målpunkter
• Människors möjligheter och förutsättningar att leva
sina liv på det sätt de önskar
• Trygga miljöer som skapar jämlika
2014-12-05
9
Arbetet med SKB
Dialog
Metod &
Process
Förväntningar
Mål
Statistik
Analys
Rapporter
Möten
Nya metoder, ny förankring
Resultat =
SKB rapport
2014-12-05
10
Underlag
Statistik
Litteratur
•Medborgarundersökningar
•Socialt kapital
•Andra SKB
•Internationella
riktlinjer för Social
impact assessment
(SIA)
•Förvärvsfrekvens
•Långtidsarbetslöshet
•Ungdomsarbetslöshet
•Valdeltagande
•Trygghetsmätningar
•Bilinnehav
•Resvanor
Dialog & Möten
•Open Space workshop
•Grundskolor
•Gymnasieskolor
•Vykortsdialog
•Möten med experter
på de aktuella
områdena
Dialogerna
2014-12-05
11
Tre analysnivåer
2014-12-05
12
2014-12-05
13
För låg nytta i förhållande till kostnaden
Samhällsekonomiska
nyttor
• Restid
• Biljettintäkter
• Minskade
emissioner
• Mm.
•
•
•
•
Infrastruktur
Depå
Drift och underhåll
Mm.
2014-12-05
14
Kan vi balansera
vågen?
Strukturerande
nyttor
• Exploatering
• Stadsutveckling
• M.m
•
•
•
•
•
Sociala
nyttor
Socialt
kapital
Permanent
Sammanhållning
Trygghet
Mm.
Samhällsekonomiska
nyttor
• Restid
• Biljettintäkter
• Minskade
emissioner
• Mm.
•
•
•
•
Infrastruktur
Depå
Drift och underhåll
Mm.
2014-12-05
15
Tack!
[email protected]
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards